мъдър болгарский

мудрый, му́дрый

Значение мъдър значение

Что в болгарском языке означает мъдър?

мъдър

МЪДЪР: - Значението на думата е тясно свързана с общата култура*! Човек с богата обща култура* и дълъг житейски път обсипан с несправедливост, несигурност, липса на възможност, вземане на грешни решения, непостигнати цели, арогантност и небрежност предоставяйки я в изобилие младостта, съумява да разграничи първичното и елементарно разбиране върху така простички на пръв поглед житейски дерзания. Преодоляването на трудности дава възможност от личен характер за утвърждаване на опит или с други думи, трупане на обща култура! Непреодолимите обстоятелства, задължаващи те да опознаеш подробности и тънкости за решаването на проблеми непосилни до този момент спрямо уменията и знанията в различни етапи на житейското прозрение ("МЪДРОСТТА")! На практика точно сблъскването с трудности и непреодолими проблеми дава шанс за личностно обогатяване! Разбирането на различни гледни точки освен личната и приемане на критики и забележки във връзка с личностни възгледи и убеждения всъщност е израстването, което по късно в годините еволюира в МЪДРОСТ! Вървейки по тясната и стръмна житейска пътека, понасяйки удар след удар от живота и въпреки това недостатъчно силни за да сломят личността, наранен и разочарован, но все още откривайки надежди в различни цели, държащ се на крака все още се открива уникалната възможност за осмисляне на вече взетите грешни решения, пропуски допуснати назад във времето, породени от младостта и липсата на опит и знания в почти непреодолимите моменти в личностното изграждане, а точно там в тези моменти се заражда МЪДРОСТТА, изтъкана от трудности, несполуки и грешки, съхранено от стойностни личности! Компетентен в специфични ситуации дерзаейки човешките съдби поколение след поколение! МЪДРОСТТА е нещо, което може все още да го нямаш в преклонна възраст, в такъв случай си изпуснал ценните и стойностните моменти в себеизграждането на личността! *Обща култура се има в предвид човек, който е видял и проумял тънки спецификации на живота от личен опит!*

Перевод мъдър перевод

Как перевести с болгарского мъдър?

мъдър болгарский » русский

мудрый му́дрый

Примеры мъдър примеры

Как в болгарском употребляется мъдър?

Субтитры из фильмов

Ако бяхте по-мъдър, отдавна да сте го направили. Обичате ли я?
Если бы у Вы были умнее, Вы бы, полагаю, сами это сделали.
Колко си мъдър!
Как ты мудр.
Той е много смел и мъдър.
Он очень храбрый. И очень мудрый.
Вие сте много мъдър, знаете много, но когато говорите за душата, имате предвид съзнанието.
Вы очень мудры, вы много знаете но когда вы говорите о душе, вы имеете в виду сознание.
Ще перифразирам един по-мъдър от мен човек, ако моят метод на работа не се смята за удовлетворителен, уверявам Ваше Величество, че няма да стоя дори секунда на пътя на моя приемник.
Теперь перефразирую ту, которая мудрей меня. Если метод, каким это достигнуто, не является удовлетворительным, то, уверяю Вас, Ваше Величество, я не буду стоять на пути у своего преемника.
Случайно в нашите среди има един мъдър свещеник.
Мы счастливы иметь мудрого священника в наших рядах.
Не, дори известният мъдър свещеник от храма Кийомицу не е чувал толкова странна история като тази.
Нет, не так известный, как мудрый священник из храма Киемитсу Слышал историю такую же странную, как эта.
Бъди по-мъдър, Джуда. Светът принадлежи на Рим.
Мир принадлежит римлянам.
И толкова мъдър.
Доброе утро, мистер МакКорд. Хорошо съездили? - Не жалуюсь.
А ти, Евандро, ще бъдеш нашия мъдър съветник. Така както беше нашия триумфиращ генерал.
И вы, Эвандр, будете нашим мудрым советником. таким же, вы были нашим победоносным полководцем.
Мъдър ход.
Разумный шаг.
Гледам, мъдър човек си.
А ты, я гляжу, мудрен!
Капитане. вие ми напомняте за древния скептик, който поискал от стар мъдър учен да го научи на цялата мъдрост на света, докато стои на един крак.
Капитан. Вы напоминаете мне древнего скептика, требующего от мудреца научить его всем премудростям мира, пока он стоит на одной ноге.
Не напразно великият и мъдър Абу-Ахмат-ибн-Бей, първият шофьор на тая щайга казваше: Помни, Едик.
Недаром говорил великий и мудрый Абу-Ахмат-ибн-Бей, первый шофер этой машины: учти, Эдик.

Возможно, вы искали...