absolutistická vláda чешский

Синонимы absolutistická vláda синонимы

Как по-другому сказать absolutistická vláda по-чешски?

absolutistická vláda чешский » чешский

samoděržaví

Примеры absolutistická vláda примеры

Как в чешском употребляется absolutistická vláda?

Простые фразы

Byla ustanovena dočasná vláda.
Установилось временное правительство.

Субтитры из фильмов

Vlastně, od roku 1998 platí federální vláda farmářům, aby ho nepěstovali.
Более того, с 1998 федеральное правительство платит фермерам за отказ от его выращивания.
Se znepokojením sledovala vláda oživení revolučního hnutí a snažila se je všemi prostředky potlačit. Ještě než Hanne-Liebe dospěla, připravovala pro ni matka výbavu.
С грустью наблюдало правительство за возрождением революционного движения, пытаясь успокоить бурю надежными испытанными методами.
Vláda se musela vzdát. Listina dává všem Ruským občanům širokou svobodu.
Императорская декларация о полной свободе для всех граждан России была принята, и тюрьмам было приказано освободить политических заключенных.
Vláda to zpackala.
Правительство довело страну до кризиса. - Что?
Ale vláda Jana byla ještě nelítostnější.
Но ситуация, под влиянием принца Джона, все ухудшалась.
Francouzská vláda uznala sovětské Rusko. a on pochybuje, že by kvůli mně šla do války.
Франция признала Советскую Россию. и вряд ли она станет рисковать миром ради меня.
Ty šperky patří velkovévodkyni Swaně. a sovětská vláda se jich zmocnila neprávem.
Эти драгоценности - собственность великой княжны Сваны. Советское правительство завладело ими незаконно.
Nevím, k čemu ta vláda je.
Не знаю, куда катится правительство?
Vláda nesmí zasahovat do byznisu!
Правительство не должно лезть в дела бизнеса.
Hodněkrát to vypadá, že vláda má větší zájem. na mrtvým člověku než na živým.
Правительству, похоже, покойники интереснее, чем живые.
Vláda.
Правительству.
Vláda má pocit, že by bylo nerozumné pokračovat v této hře.
Правительство решило запретить спектакль. - Как же так?
A to je přesně to, čeho se vláda bojí.
В этом-то и дело. Правительство.
Vezme si je vláda.
Их заберет правительство.

Из журналистики

Mnoho význačných osobností - například Albert Einstein - nakrátko uvěřilo, že pouze světová vláda dokáže zajistit světový mír.
На короткое время, многие выдающиеся люди - один из них, Альберт Эйнштейн, - считали, что только мировое правительство сможет обеспечить глобальный мир.
V Británii, kde ministerský předseda Tony Blair plně podpořil americký přístup, vláda zavedla podobná opatření, a dokonce předložila novou teorii.
В Великобритании, где премьер-министр Тони Блэр полностью поддержал отношение США, правительство приняло похожие меры и даже предложило новую теорию.
Čím vyšší je tempo růstu, tím vyšší příjmy vláda inkasuje, aniž musí zvyšovat daňové sazby; a vyšší příjmy umožňují nižší schodky.
Чем выше темпы роста, тем больше доходов получит правительство без повышения налогов, кроме того, высокие доходы позволяют иметь меньший дефицит.
Aby americká vláda kompenzovala negativní dopady snižování zadluženosti v soukromém sektoru na růst, zachovává expanzivní fiskální a měnové politiky.
Чтобы уменьшить отрицательное воздействие сокращения государственной помощи частному сектору на экономический рост, правительство США стало придерживаться стимулирующей налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики.
Vzhledem k tomu, že Amerika má z čínských nákupů vládních cenných papírů USA obrovský užitek, není snadné pochopit, proč si americká vláda a kongres na bilaterální deficit běžného účtu tolik stěžují.
Учитывая то, что Америка получает огромную выгоду от приобретения Китаем государственных ценных бумаг США, трудно понять, почему правительство и Конгресс США постоянно так сильно жалуются на двусторонний дефицит по текущим операциям.
Saúdskoarabská vláda se teď prý snaží Ameriku uklidňovat, bez ohledu na to, že druhá intifáda je v plném proudu a že Izrael pokračuje v okupaci Palestiny.
Более того, предполагается, что правительство Саудовской Аравии пыталось наладить отношения с Америкой, несмотря на начало второй интифады и продолжающейся оккупации Израилем палестинских территорий.
A dokonce ani ta část, kterou vláda nefinancuje, není konvenčním trhem; většina individuálních nákupů léků na předpis je totiž hrazena z pojištění.
Даже та часть, которая не финансируется государством, не является обычным рынком; закупки лекарств по рецепту большинством людей оплачиваются страховкой.
Vláda financuje zdravotnický výzkum, protože dokonalejší léčiva jsou veřejným statkem.
Государство финансирует медицинские исследования, поскольку улучшенные лекарства являются общественным благом.
Data jsou nejistá: v daném období došlo k mnoha tisícům úniků, často nedbale zaznamenaných - jejich rozsah se zakrýval nebo jej jednoduše nezjišťovaly ani firmy, ani vláda.
Это неточные данные: в этот период было несколько тысяч разливов, зачастую они были плохо документально оформлены, их объемы скрывались или просто не определялись компаниями или правительством.
Hraje se také o to, aby se k zodpovědnosti přihlásila nigerijská vláda.
Нигерийское правительство также несет ответственность.
Nezapomeňme ale, že i Bushova vláda předvedla, jak lze účetní pravidla překroutit s cílem předložit zavádějící obrázek o tom, co se doopravdy děje v národním hospodářství.
Не будем забывать и о том, что администрация Буша показала нам, как правила бухучета могут быть искажены таким образом, чтобы предоставить обманчивую картину состояния дел в национальной экономике.
Bushova vláda bude všechnu vinu svádět na topící se ekonomiku, smůlu a neúmyslně chybné rozpočtové odhady.
Тем временем, администрация Буша будет винить в исчезновении профицита ослабевающую экономику, невезение и непреднамеренные ошибки в расчетах.
Na počátku 60. let jako první podala žádost o členství konzervativní vláda.
Правительство консерваторов впервые заявило о вступлении в начале 1960-х.
V roce 1973 konzervativní vláda dovedla Velkou Británii do Evropského hospodářského společenství.
Консерваторы приобщили Соединённое Королевство к Европейскому экономическому сообществу в 1973-м.

Возможно, вы искали...