русский | английский | немецкий | чешский

angažovanost чешский

Синонимы Синонимы

Как по-другому сказать angažovanost по-чешски?

angažovanost чешский » чешский

účastnost zájem prosadit zaujetí stanoviska motivace účasti

Грамматика Чешская грамматика

Как изменяется в чешском языке angažovanost?

angažovanost · существительное

+
++

фразы Чешско–русский сборник фраз

Как в чешском употребляется angažovanost?

Субтитры из фильмов

Podle mého vede emocionální angažovanost k nepředvídatelnému chování.
По моему опыту, эмоциональные увлечения часто ведут к непредсказуемому поведению.
Chtěl bych zdůraznit fakt, že mám vždy pravdu podle paragrafu DBU číslo 6 yloučit nebo vyhodit, jestliže uděláte něco neobvyklého nebo nějakou neobvyklou angažovanost během hry.
Позвольте мне просто подчеркнуть тот факт, что у меня есть право согласно ДФФ, параграф номер 6, выгонять и удалять вас в случае, если вы будете неправильно вести себя или будете вовлечены во что-то во время игры.
Takže tímto vaše angažovanost končí?
Значит, на этом ваше участие заканчивается?
Godfather hlásí, že je čas zvýšit naší angažovanost.
Годфазер сказал, что нам пора повысить уровень нашего присутствия.
Vaše nedávná angažovanost ve věci jistých církevních záhad.
Ваша недавняя причастость к некоторым, ну скажем, ну скажем. Тайнам.
Slyšel jsem, že byl víc jak 50krát zatčen za jeho angažovanost v občanských právech.
Я слышал, что его арестовывали более 50-ти раз за отстаивание своих гражданских прав.
Stanovisko agentury je, že naši angažovanost musíme tajit, dokud nebudeme vědět víc.
Позиция Агентства в том, что мы должны хранить в секрете нашу вовлеченность, пока не узнаем больше.
Jo, ale co osobní angažovanost?
Ага, а что насчет личных отношений?
Občanská angažovanost, RTR.
Объединения горожан, РРРВ.
A dále bere na vědomí angažovanost pana Dreschera.
А также признает участие мистера Дрешера.
Vše, co jsi chtěl vědět o Raymondovi Alanovi Tuskovi. Společnosti, které ovládá, politická angažovanost.
Больше чем вы когда-либо хотели знать о Рэймонде Алане Таске. компании которые он контролирует, политические пожертвования.
No, pokud je to pravda, proč ta angažovanost Reaganovy vlády?
Что ж, если это так, зачем администрация Рейгана передала проект на рассмотрение?
Chci se zeptat na manželovu angažovanost s Pantery.
Я хотел бы спросить о связи вашего мужа с Пантерами.
Ale vyžaduju naprostou angažovanost.
Но я требую от вас полной отдачи.

Из журналистики

Některé z nejmocnějších států na tomto světě dosud nechápou, že plná spolupráce a angažovanost ve věcech OSN je také v jejich zájmu.
Некоторые из наиболее могущественных мировых держав до сих пор не в полной мере и без должной заинтересованности сотрудничают или участвуют в работе ООН.
Ba v těchto volbách se počet ženských kandidátek ve všech stranách viditelně zvýšil a totéž platí pro celkovou politickou angažovanost žen.
На данных выборах число женщин-кандидатов от всех партий заметно возросло, как и политическая активность женщин в целом.
Tentokrát nejde o angažovanost, ale o neangažovanost.
На этот раз упор был сделан не на участие, а на неучастие.
Ani jedna není prosta potíží a rizik, ale slučitelná s liberální demokracií je jedině angažovanost.
Любой выбор связан с трудностями и риском, но только последний совместим с либеральной демократией.
Gruzie chce, aby se zdráhavá EU více angažovala, avšak každá strana si angažovanost vykládá jinak.
Грузия хочет, чтобы безразличный ЕС проявлял большее участие, но каждая из сторон понимает участие по-разному.
Není čas na zoufalství, ale aktivní angažovanost.
Теперь настало время не для отчаянья, но для активного участия.
Problémem není produktivita evropských pracujících, kteří mají zaměstnání, ale spíš potřeba zvětšit angažovanost pracovních sil, a to prostřednictvím politik, jež zvýší míru zaměstnanosti a zvrátí trend úbytku týdně odpracovaných hodin.
Проблема не в производительности европейских рабочих, когда они на работе, а скорее в потребности увеличить участие рабочей силы через политику, которая поднимет уровень занятости и остановит уменьшение еженедельных рабочих часов.
Nová je ovšem angažovanost lékařů při plnění této touhy po sebeproměně.
Что здесь внове, так это вовлечение врачей в процесс исполнения этих желаний изменить себя.
Ačkoliv snaha o zastavení vývoje technologií podnícených nanomateriály by byla stejně nezodpovědná jako nerealistická, zodpovědný vývoj těchto technologií vyžaduje bdělost a společenskou angažovanost.
В то время как пытаться остановить развитие нанотехнологии было бы безответственным и нереалистичным, ответственная разработка этих технологий требует бдительности и приверженности к благополучию общества.
Vyřešení těchto napůl spících válek vyžaduje stále intenzivnější politickou účast, ekonomickou angažovanost a ochotu poskytnout v případě potřeby západní mírové jednotky a pozorovatele.
Разрешение этих вялотекущих войн требует усиления политического вмешательства, экономической вовлечённости и готовности обеспечить присутствие западных миротворческих сил и наблюдателей, когда в этом возникнет необходимость (если она возникнет).

Возможно, вы искали...