koncový bod чешский

конечная точка

Перевод koncový bod перевод

Как перевести с чешского koncový bod?

koncový bod чешский » русский

конечная точка

Грамматика koncový bod грамматика

Какими грамматическими свойствами обладает koncový bod в чешском языке?

koncový + bod · прилагательное + существительное

++

Примеры koncový bod примеры

Как в чешском употребляется koncový bod?

Из журналистики

Období po druhé světové válce slouží v kolektivní paměti Ameriky jako referenční bod, ale se vší pravděpodobností se jednalo o pouhé vybočení z normy.
Период после второй мировой войны является точкой отсчета в коллективной памяти Америки, но это было, по всей вероятности, заблуждением.
Musí existovat určitý bod zlomu, kdy kombinace vysokých daní, tíživé regulace a nepříznivého politického klimatu přiměje finanční firmy ke stěhování.
Должен быть переломный момент, в который некая комбинация высоких налогов, более усиленного регулирования и враждебного политического климата заставляет финансовые фирмы перемещаться.
Útok chemickými zbraněmi v takovém měřítku, jakého jsme právě byli svědky v Sýrii, musí být pokládán za bod zlomu.
Нападения с применением химического оружия в масштабах, которые мы только что видели в Сирии, наверняка изменят правила игры.
Bylo už řečeno, že asistované umírání je klíčové pro diskusi o tom, co znamená dobré zdraví; jde také o ústřední bod vztahu mezi lékařskou obcí a společností jako celkem.
Как уже было сказано, эвтаназия является поворотной точкой в дискуссии о том, что же такое хорошая смерть; это также основной момент в отношениях между медиками и обществом в целом.
V období od roku 1800 průměrná epizoda vysokého zadlužení trvala 23 let a provázelo ji tempo růstu o víc než procentní bod nižší oproti typickým obdobím nižších hladin zadlužení.
В среднем все высоко-долговые эпизоды длились по 23 года и связаны с темпами роста более чем на один процентный пункт ниже, чем для уровня, характерного для более низких уровней долга.
Zlom je přelomový moment, bod obratu, předěl ve hře.
Водораздел - это конечный пункт, поворотная точка, переключатель режима игры.
Townshend se stáhl na jih, a když 3. prosince dosáhl Kútu, rozhodl se, že místo udrží jako úhelný bod britské přítomnosti v Mezopotámii.
Таунсенд отступил на юг, дойдя до Кута 3 декабря, и решил удержать это место в качестве краеугольного камня британского присутствия в Месопотамии.
Výchozí bod je sice u obou metod stejný, ale úmysl je rozdílný.
Хотя начало у них и одинаковое, конечные цели абсолютно разные.
Tento druhý bod je však předmětem dohadů spojených s psychiatrickou diagnózou jakožto veřejnou politikou.
Однако именно последнее является главной проблемой для психиатрического диагноза как общественной политики.
Tento koncept dnes patří do výbavy každého ekonoma, vyučuje se ve všech kurzech o hospodářském růstu a slouží jako referenční bod všech prací o makroekonomice.
Сейчас эта концепция находится в арсенале каждого экономиста, преподается на всех занятиях по экономическому развитию и служит основой всех работ по макроэкономике.
Fed dal možná právě najevo, že se konečně dostavil začátek této nezbytné dynamiky, a dokonce snad i klíčový inflexní bod v trendu nerovnosti.
ФРС, похоже, только что просигнализировала о начале столь необходимых перемен.
Tento poslední bod má širší důsledky.
Этот последний пункт имеет более широкий смысл.
Nevraživost mezi Evropany je ta vůbec nejvyšší, kdy především Řekové a Němci poklesli na bod morálního předvádění se, vzájemného obviňování a otevřeného nepřátelství.
Враждебность между европейцами находится на своем пике, в частности, между греками и немцами, доходя до морального показного, взаимного перекладывания вины и открытого антагонизма.
Bod zlomu nadešel v roce 2013, kdy očekávání stoupajících úrokových sazeb ve Spojených státech a klesající globální komoditní ceny zapříčinily konec mnohaletých tučných kapitálových přílivů, které růst rozvíjejících se ekonomik sytily.
Поворотным моментом стал 2013 год, когда из-за ожиданий повышения учетной ставки в США и падения мировых цен на сырье завершился бум притока капитала, несколько лет поддерживавший экономический рост в развивающихся странах.

Возможно, вы искали...