konečný závit чешский

докрутка

Перевод konečný závit перевод

Как перевести с чешского konečný závit?

konečný závit чешский » русский

докрутка

Грамматика konečný závit грамматика

Какими грамматическими свойствами обладает konečný závit в чешском языке?

konečný + závit · прилагательное + существительное

++

Примеры konečný závit примеры

Как в чешском употребляется konečný závit?

Из журналистики

WASHINGTON - Jak se blíží rok 2015 a s ním konečný termín pro Rozvojové cíle tisíciletí, Organizace spojených národů stupňuje své snahy rozvíjet debatu o tom, co dalšího přijde na podporu celosvětového rozvoje.
ВАШИНГТОН - По мере приближения даты окончания этапа достижения Целей развития тысячелетия в 2015 году ООН активизирует усилия по стимулированию обсуждения дальнейших действий для ускорения развития во всем мире.
Konečný termín Rozvojových cílů tisíciletí se blíží, avšak podpora míru, bezpečnosti a nenásilného řešení konfliktů je i nadále nesmírně důležitá a je nutné ji bezezbytku začlenit do budoucí rozvojové agendy.
В условиях приближения финального 2015 года Целей развития тысячелетия, укрепление мира, безопасности, ненасильственного разрешения конфликтов продолжают оставаться жизненно важными и должны быть полностью включены в будущие планы по развитию.
Na Kubě představuje obrovskou výzvu konečný odchod Fidela Castra ze scény.
Окончательный уход Фиделя Кастро с политической сцены Кубы представляет немалую проблему.
Ať už bude jejich konečný výsledek jakýkoliv, odhalily tyto revoluce filozofii a chování bin Ládina a jeho stoupenců jako nejen nelegitimní a nelidské, ale i jako neschopné dosáhnout lepších podmínek pro obyčejné muslimy.
Эти революции, каким бы ни был их окончательный итог, показали, что философия и поведение бен Ладена и его последователей не только нелегитимны и бесчеловечны, но и неспособны стать источником улучшения условий жизни обычных мусульман.
Fischer však chápal, že americká kultura marginalizuje jakékoliv úsilí, které neprodukuje velké peníze, a tak pohlížel na šestimístnou odměnu jako na konečný symbol pokroku ve svém sportu.
Но Фишер понимал, что американская культура принижает любые соревнования, которые не ведут к большим деньгам, поэтому он считал шестизначный приз наличными пределом достижений в своем виде спорта.
Celý proces započal na konci května po volbách do Evropského parlamentu, trval téměř čtyři měsíce a jeho konečný výsledek je zákonitě podmíněný řadou kompromisů - jak se u EU skládající se z osmadvaceti paličatých národních států dalo očekávat.
На этот процесс ушло почти четыре месяца, начиная с майских выборов в Европарламент, и конечный результат был неизбежно основан на серии компромиссов - что вполне ожидаемо для 28 вспыльчивых национальных государств ЕС.
Konečný výsledek ale bude nejspíš poměrně silný, protože zavádí klíčovou novinku: společný fond, který fakticky mutualizuje velkou část rizika plynoucího z krachů bank.
Но конечный результат будет достаточно сильным, поскольку он устанавливает ключевую инновацию: общий фонд, который эффективно соединяет большую часть риска, происшедшего от банкротств банков.
Ať už bude konečný výsledek jakýkoli, jedna věc je jistá - okolní svět už nebude nadšeně přebírat volnotržní principy, jimiž se finanční rozvoj USA řídil.
Вне зависимости от конечного результата, можно быть уверенным в одном - остальной мир больше не будет восторженно относиться к принятию принципов свободного рынка, которые отвечали за финансовое развитие Америки.
Federace se stala vzdálenou vyhlídkou, ale politici jí ve svých projevech stále vzdávají čest, jako by byl jiný konečný výsledek nemyslitelný.
Федерация стала отдаленной перспективой, но ей по-прежнему отдают должное политики в своих речах, как будто другой, окончательный результат, невообразим.
Když se státy angažují v programu stále užší integrace, bude konečný výsledek vždy působit nedotaženým dojmem, pokud státy - na průběžné bázi - odloží stranou jakékoliv rozhodnutí o konečném cíli.
Когда страны начинают программу интеграции, более близкой, чем когда-либо, конечный результат всегда скорее всего будет выглядеть незаконченным, если они откладывают - и все еще продолжают откладывать - любое решение основной задачи.
Konečný text ústavní smlouvy samozřejmě ještě není sepsán, ale úspěch se zdá možný, což by nejen zdokonalilo mechanismus EU, ale zároveň by to vyslalo signál euroskeptikům, zejména Britům a Polákům.
И хотя конечного варианта текста договора еще нет, успех действительно кажется возможным, что не только улучшит механизм действия Европейского Союза, но также пошлет сигнал евроскептикам, в основном британцам и полякам.
Konečný výsledek nikdy nebyl v průzkumech veřejného mínění zřejmý dřív než šest týdnů předem.
Заключительный результат никогда не был виден в опросах общественного мнения более чем за шесть недель.
Integračně zaměření představitelé Evropské komise to zjevně nepokládají za uspokojivý konečný stav.
Сторонники интеграции в Европейской Комиссии не считают проделанную работу положительной и полностью завершенной.
Jak a komu by se měly přiznat zásluhy za konečný produkt?
Как и кому следует отдать признание за конечный продукт?

Возможно, вы искали...