konektorová aplikace чешский

Синонимы konektorová aplikace синонимы

Как по-другому сказать konektorová aplikace по-чешски?

konektorová aplikace чешский » чешский

konektor

Примеры konektorová aplikace примеры

Как в чешском употребляется konektorová aplikace?

Простые фразы

Jaká je tvoje oblíbená aplikace pro iPhone?
Какое твое любимое приложение для айфона?

Субтитры из фильмов

Teorie. zpětná aplikace toho co se nám stalo.
Есть теория. Повторим то, что произошло, в обратном порядке.
Rychlá aplikace je jediný způsob vyléčení.
Скорая помощь. - Скорая помощь. - Один шанс спасти жизнь.
Bojové styly nejsou nic víc než aplikace těchto věcí.
Боевые стили - это всего лишь вытекающее из этого.
Možnost nitrožilní aplikace drog.
Может, наркоман. Внутривенно.
Aplikace hotova.
Конец нанесения.
T-virus byl obrovský lékařský objev, i když měl také využití pro vysoce ziskové vojenské aplikace.
Т-вирус стал значительным прорывом в области медицины. хотя, безусловно, он имеет ряд весьма ценных направлений применений в военных целях.
Ne, ne. praktická aplikace.
Нет,нет. Практическое применение.
Cestování časem, praktická aplikace.
Путешествие во времени: практическое применение.
Aplikace pro CIA jsou desetkrát komplikovanější.
Количество заявлений о приеме на работу в ЦРУ выросло в 10 раз.
Myslím tím, že naše aplikace už začínají být zastaralé.
Мы завалены заявлениями о приеме.
Byl to Polinin parfěm a jeho aplikace na její plně poprsí.
Это был запах духов Полины, и то, как она наносила их на свою пышную грудь.
Během pár hodin. našli aplikace ve všem od dopravy po vystřelovaní satelitů do vesmíru.
За несколько часов они пробовали применить это ко всему от общественного транспорта до запуска спутников.
Primitivní národy by nás obvinili z čarodějnictví, ale je to jen pouhá aplikace vědy.
Примитивные расы обвинили бы нас в использовании магии, но это лишь умелое использование науки.
Vypneme firewall, rekurzivní algoritmus vytáhne tvoje heslo, aplikace se vymaže a nezanechá žádnou stopu o tom, že jsme tam byli.
Мы отключаем фаервол, Теперь рекурсивный алгоритм заберет твой пароль, и когда приложение удалит себя, сотрет следы того, что мы были здесь. ты готов увидеть будущее, чувак?

Из журналистики

Zodpovězeny budou, jedině pokud výzkumné úsilí a rozsah jeho financování budou odpovídat informacím, které potřebujeme, abychom směřovali k bezpečné budoucnosti pro nanotechnologické aplikace.
Ответы мы сможем найти только в случае направленных исследований и должного финансирования для получения информации, которая сможет нас направить на безопасный путь использования нанотехнологий.
Musíme procitnout a uvědomit si, že je potřeba, aby se budoucí nanotechnologické aplikace zakládaly na správném porozumění možným dopadům.
Мы должны проследить за тем, чтобы использование нанотехнологий в будущем было основано на взвешенном понимании возможных последствий.
V Indonésii, která vykazuje jednu z nejvyšších novorozeneckých úmrtností na světě, shromažďují porodní asistentky ve venkovské oblasti Medan lékařské údaje od těhotných žen pomocí mobilní aplikace.
В Индонезии, имеющей один из самых высоких показателей младенческой смертности в мире, акушерки в сельской местности Медан получают медицинскую информацию по беременным женщинам с помощью мобильных устройств.
Otevření trhů a řádná aplikace evropských pravidel vytváří vládám úspory a přináší vyšší hodnotu za peníze daňových poplatníků.
Открытие рынков и применение европейских правил должным образом приводит к сокращению расходов правительствами и установлению более высокой ценности деньгам налогоплательщиков.
Zapracování zákonů do národních právních soustav je jedna věc, avšak zajištění jejich řádné aplikace a vymáhání je věc druhá.
Введение законов в национальные законодательства - лишь половина дела, другая половина заключается в гарантии того, что они будут должным образом применены и проведены в жизнь.
Aplikace jsou levné.
Мобильные приложения - дешевы.
V Evropě - na rozdíl od USA - informace o geneticky modifikovaných organismech vyzdvihují rizika, nikoli výhody (především snížení aplikace pesticidů a insekticidů).
В отличие от США, в Европе в информации о ГМО больше делается упор на риск, чем на выгоды (в частности, снижение использования пестицидов и инсектицидов).
Další překážku aplikace francouzského modelu jinde představuje skutečnost, že se Francie těší některým jedinečným výhodám, které jsou dost možná pro její úspěch klíčové.
Ещё одно препятствие для применения французской модели в других странах в том, что Франция пользуется определенными уникальными преимуществами, которые, возможно, являются критическим условием её успехов.
Stejně tak by mohly představovat nový prostředek lokalizované aplikace léků, což by mohlo najít uplatnění v několika oblastech včetně podávání léků s mnohonásobným účinkem.
Они также могут предоставить новые способы локализованной доставки лекарств, что может быть полезным в нескольких областях, включая доставку множества разных препаратов.
Podobně i neinvazivní aplikace složitých molekul, jako jsou peptidy či bílkoviny, zůstává nadále velkým problémem.
Точно также, большой проблемой остается неинвазивная доставка сложных молекул, таких как пептиды и протеины.
Stavba, složená z mnoha skromných polí, nezahrnovala žádná zásadně nová koncepční pojetí a jevila se jako pouhá aplikace prověřené technologie.
Состоявшая из множества самых обычных пролетов, конструкция не содержала радикально новых концепций проектирования и казалась просто применением испытанной технологии.
Chemoterapie - která obvykle sestává z aplikace několika léčiv, jež účinně zabíjejí rakovinné buňky - je účinná, čím dál bezpečnější a pomáhá zvyšovat účinek hormonální terapie.
Химическая терапия, обычно включающая в себя несколько лекарств, способствующих уничтожению раковых клеток, эффективна, все более безопасна, и повышает эффективность гормональной терапии.
Telemedicínské aplikace umožní lékařům ošetřit pacienty vzdálené stovky mil.
Приложения телемедицины позволят врачам лечить пациентов, которые находятся за сотни километров.
Pro mladší lidi je dnes aplikace sociálních médií jako nástroje aktivismu druhou přirozeností.
Для сегодняшних молодых людей, использование социальных медиа в качестве инструмента для деятельности - это второе я.

Возможно, вы искали...