konferenční чешский

Склонение konferenční склонение

Как склоняется konferenční в чешском языке?

konferenční · прилагательное

+
++

Примеры konferenční примеры

Как в чешском употребляется konferenční?

Субтитры из фильмов

Najdete ho v konferenční místnosti.
Вы найдете его в конференц-зале.
Pojďte do mojí konferenční místnosti.
Ах, давайте пойдем в мой конференц-зал.
Tohle není konferenční víkend se sekretářkou, že ne?
Тут тебе не внеурочное совещание со своим секретарём!
Jsem v konferenční místnosti u šerifa na stanici se zbytky tajného deníku Laury Palmerové. Velká část z něj byla zničená.
Я в комнате для совещаний в офисе шерифа, передо мной - то, что осталось от тайного дневника Лоры Палмер, большая часть его сильно повреждена.
To zní sice úžasně, ale bohužel. mám za pár minut důležitý konferenční hovor.
Всё это очень интересно, но, к несчастью, у меня буквально через пару минут - совещание.
Konferenční místnost má asi napíchnutý telefony.
Может и в телефонах. Нам придется проверить все здание.
Major Briggs je zde, v konferenční místnosti.
Майор Бриггс ждёт в конференц-зале.
Poručíku Worfe, dostavte se, prosím, do konferenční místnosti.
Лейтенант Ворф, явитесь в зал совещаний.
Naplánovat údržbu letky Delta ve 14:00 a připravit konferenční místnost 7 pro Tikarskou delegaci.
Назначьте техническое обслуживание Эскадрильи Дельта на 1400 И убедитесь, что 7й зал заседаний готов принять делегацию Тикар.
Ihned je přivítám v konferenční síni.
Я встречусь с ними в зале заседаний.
Přijďte do konferenční místnosti zítra v 9 ráno.
Присоединитесь к старшим офицерам в конференц-зале в 9:00.
Poslouchejte, kapitán chce abych Vás doprovodil do konferenční místnosti.
Слушайте, капитан хочет, чтобы я проводил вас в комнату для совещаний.
Babylon 5, konferenční místnost, modrá 3.
Вавилон 5, комната для конференций, уровень Голубой 3.
Velitelství toho nabízí víc, než jen konferenční sály a konzoly, když máte správného průvodce.
В Штаб-квартире есть не только конференц-залы и пульты. если у тебя подходящий проводник.

Из журналистики

Budou záviset na tom, jakou formu bude toto selhání v konferenční místnosti mít.
Это будет зависеть от того, как он проявит себя в конференц-зале.
Diplomaté si budují kariéry hledáním procedurálních řešení neřešitelných dilemat; zajisté doufají, že naleznou konferenční stůl takového tvaru, který vyhoví danému strategickému uspořádání.
Дипломаты делают карьеры в поисках процедурных решений к неразрешимым дилеммам, и, разумеется, они надеются, что существует стол для проведения конференций такой формы, которая соответствует данной стратегической конфигурации.

Возможно, вы искали...