konference чешский

совещание, конференция

Значение konference значение

Что в чешском языке означает konference?

konference

organizované shromáždění mnoha osob v uzavřeném prostoru za účelem výměny informací

Перевод konference перевод

Как перевести с чешского konference?

konference чешский » русский

совещание конференция конфере́нция

Konference чешский » русский

конференция

Синонимы konference синонимы

Как по-другому сказать konference по-чешски?

konference чешский » чешский

porada zasedání sympozium sjezd shromáždění konzultace kongres kolokvium

Склонение konference склонение

Как склоняется konference в чешском языке?

konference · существительное

+
++

Примеры konference примеры

Как в чешском употребляется konference?

Субтитры из фильмов

Jak pokračuje konference?
Как идёт конференция?
Ne, to je omyl. 11.45 tisková konference.
Ах, нет. 11.45- пресс-конференция.
Princezna Ann Onemocněla: Tisková Konference Zrušena.
Пресс-конференция отменяется.
Gordone, nemyslíš, že Anthea by měla vědět o čem bude pojednávat tato konference?
Гордон, ты думаешь, что Антея должна знать об этой конференции. и что будет обсуждаться?
Konference a kázání.
Они помогают лекции, проповеди.
Zítra začíná v Ženevě konference o Indočíne.
Завтра в Женеве начнётся конференция о положении в Индокитае.
Dobrotivá nebesa, tak ho z té konference odvolejte.
Хорошо, ради Бога, вызовите его с совещания.
Tato mini tisková konference nebyla oficiálně schválena. Mohu to říct? Je fakt, že potřebujeme pomoc.
Итак, джентльмены, эта маленькая пресс-конференция не получила официального одобрения В связи с этим Мне нужна ваша помощь.
Konference zváží žádost planet Coridanu členství ve Federaci.
Межпланетная конференция рассмотрит прошение кориданских планет о приеме в Федерацию.
Vím, že jste ještě před svoláním konference odešel do důchodu.
Господин посол, я так понимаю, вы ушли в отставку до того, как созвали конференцию.
Instrukce mé vlády budou projednány v komorách babylónské konference. Ne, vy.
Указания моего правительства будут высказаны в зале совещаний на Вавилоне.
Zdá se, že nejste ochoten počkat na zasedání konference.
Вы, кажется, не хотите дождаться совещания, посол.
Na zvláštním zasedání Ženevské konference bylo používání vtipů během válečného konfliktu zakázáno Ženevskou konvencí. V roce 1950 byl Vtip v posledním zachovaném opisu uložen zde, aby navěky odpočíval v berkshirském kraji a nikdy více nebyl vysloven.
Использование шутки в военных целях было запрещено специальным заседанием Женевской конвенции, и в 1950 году последняя сохранившаяся копия шутки была погребена здесь, в беркширской глуши, - чтоб больше не произносилась никогда.
Ach, omlouvám se, to už konference začala?
О, простите. Собрание уже началось?

Из журналистики

Vhodnou dobou pro to bude záhřebská konference, kterou na 24. listopadu svolává Francie jakožto předsednická země EU.
Подходящий для этого момент - конференция, созванная Францией, как действующим президентом ЕС, которая пройдет в Загребе 24 ноября.
Tato konference musí stvrdit nejen územní celistvost Afghánistánu, ale i to, že výse závazků přispěvatelských zemí bude stačit a že tyto sliby budou dodrženy.
На ней не только следует поддержать территориальную целостность Афганистана, но и убедиться в том, что спонсорские обязательства соответствуют масштабам работ, которые предстоит выполнить, а также убедиться в том, что эти обещания выполняются.
Írán podpořil USA během první války v Perském zálivu, ale z madridské mírové konference byl vynechán.
Иран оказал США поддержку во время первой войны в Персидском Заливе, но не был включен в список стран Мадридской мирной конференции.
Každý, kdo jezdí na mezinárodní konference, je zvyklý slýchat Američany, jak poučují ostatní o transparentnosti.
Каждый, кто участвует в работе международных конференций, привык слышать, как американцы читают лекции всем другим о прозрачности.
Mezi ty, kdo odsuzují snahu postavit al-Bašíra před soud, patří nejen velké bloky členských zemí Organizace islámské konference a Africké unie, ale i mocné státy jako Čína nebo Rusko.
Среди тех, кто выступает против попыток привлечь Башира к суду, находятся крупные блоки стран, входящих в состав Организации исламской конференции и Африканского союза, а также такие мощные государства, как Китай и Россия.
Nebo je nezbytná soudobá Jaltská konference, zaměřená na překreslení politických hranic Evropy?
Необходима ли новая конференция в Ялте, направленная на пересмотр политических границ Европы?
Konference by měla navázat na usnesení Evropského parlamentu a posoudit, zda se Afghánistán má stát jednou ze zemí, v nichž je povolena produkce opia pro lékařské účely.
Конференция должна разобраться с резолюцией Европейского Парламента о том, чтобы рассмотреть, должен ли Афганистан стать одной из стран, имеющих лицензию на производство опиума в медицинских целях.
Bylo zřejmé, že cílem organizátorů konference je oživit náboženský a politický projev za účelem nalezení střední cesty mezi islámskou vírou a demokracií.
Было очевидно, что цель организаторов конференции заключалась в том, чтобы оживить религиозные и политические дискуссии с тем, чтобы найти золотую середину между мусульманской верой и демократией.
Tato konference se stala významnou mezinárodní událostí pro ty, kdo rozhodují o měnových politikách států.
Эта конференция давно стала важнейшим международным событием для разработчиков кредитно-денежной политики различных правительств.
Letos si připomínáme šedesáté výročí konference v Bretton Woods, na níž byly obě organizace založeny jakožto pilíře mezinárodní hospodářské spolupráce.
В этом году исполняется шестьдесят лет Бреттонвудской конференции, положившей начало этим двум организациям как столпам международного экономического сотрудничества.
Tito soudci pravidelně cestují na konference o komparativním ústavním právu a sami sebe považují za součást mezinárodní obce soudců nejvyšších soudů.
Эти Судьи постоянно ездят на конференции по сравнительному конституционному праву и считают себя частью международного сообщества судей высшего суда.
Ochota Saúdské Arábie zúčastnit se konference by však mohla mít pro Izrael příliš vysokou cenu: souhlas se saúdskoarabskou mírovou iniciativou.
Однако готовность Саудовской Аравии участвовать в конференции может обойтись Израилю слишком дорого, если это будет означать утверждение саудовской мирной инициативы.
Konference v Montrealu - už jedenácté takové setkání - by měla hledět za rok 2012, aby svět ohledně klimatu vykročil na dlouhodobě bezpečnou a udržitelnou stezku.
Конференция в Монреале, являющаяся 11-ой такой встречей, не должна ограничиваться 2012 годом, чтобы мир мог вступить на безопасный и устойчивый долгосрочный путь предотвращения изменения климата.
HONGKONG - Strávil jsem nyní týden v Číně, kde jsem se zúčastnil Asijského fóra v Po-ao, konference podobné každoročnímu setkání Světového ekonomického fóra v Davosu.
ГОНКОНГ - Только что я провел неделю в Китае, где участвовал в Азиатском Форуме Боао, конференции, подобной ежегодному собранию Всемирного Экономического Форума в Давосе.

Возможно, вы искали...