konfigurační průchod чешский

этап настройки

Перевод konfigurační průchod перевод

Как перевести с чешского konfigurační průchod?

konfigurační průchod чешский » русский

этап настройки

Примеры konfigurační průchod примеры

Как в чешском употребляется konfigurační průchod?

Субтитры из фильмов

Vypnula jsem a dala jsem tomu volný průchod.
Я просто расслабилась и выплеснула все.
Nestyďte se za ni. Dejte jí průchod.
Не стесняйтесь этого.
Dejte tomu volný průchod.
Выговоритесь.
Ano, pane. Průchod přes naše zátarasy je přímo před námi.
Проход через проволоку там.
Průchod k toaletám.
Проход в туалет.
Je tu úzký průchod.
Тут есть проход.
Budeme na levé straně, abychom chránily průchod u řeky.
Мы будем слева от вас охранять брод.
Je to negativní magnetický průchod, kde se oba vesmíry setkávají.
Отрицательный магнитный коридор, где две вселенные пересекаются.
Časová brána, kapitáne, průchod do jiných časů a dimenzí, pokud se nemýlím.
Временной портал, капитан. Врата в другие времена и измерение, если не ошибаюсь.
Je tam průchod.
Там есть проход.
V souladu s mezinárodním právem může má země poskytnout komukoliv ochranu a bezpečný průchod.
Согласно международному законодательству моя страна может предоставить. ему защиту и право безопасного выезда.
To je jediná cesta a průchod do víru.
Единственный путь сюда - это пройти через спираль.
A teď vám zajistím bezpečný průchod do města.
И теперь я договорюсь о вашем безопасном эскорте из города.
Vytváří průchod o šíři sto maximů.
Они освобаждают проход.

Из журналистики

Zjevně ovšem existuje prostor pro průchod rozmanitějšího uvažování.
В этой связи, очевидно, что банк может позволить себе чуть больше еретического мышления.
Problém tkví ve finanční soustavě, která sice vynikla ve schopnosti dát průchod manipulaci trhu, spekulaci a zneužívání obchodních informací, ale selhala ve svém stěžejním poslání: působit na globální úrovni jako prostředník mezi úsporami a investicemi.
Проблемой является финансовая система, которая преуспела в манипулировании рынком, спекуляциях и операциях с ценными бумагами, но не смогла справиться со своей основной задачей: посредническими сбережениями и инвестициями в глобальном масштабе.
Izrael zajišťuje elektřinu, vodu a průchod do Gazy, ale také ji drží v obklíčení, které má bránit dovozu větších a vražednějších zbraní.
Израиль снабжает Газу электричеством, водой и проходом, но в тоже время поддерживает блокаду, рассчитанную на предотвращение импорта более мощного и смертельного оружия.
Chudoba žene některé z nich k tomu, aby přijímali peníze za násilné činy, ponoukáni vábničkou falešného hrdinství, jemuž za Saddámovy dlouhé vlády nemohli dát průchod.
Бедность заставляет некоторых брать деньги в обмен на акты насилия, подстрекаемые приманкой ложного героизма, на который они были неспособны во время долгого правления Саддама.
Západní Afrika se až dosud vyhýbá nejhoršímu endemickému a rutinnímu násilí, které provází průchod drog střední Amerikou.
До сих пор, Западной Африке удалось избежать худших из эндемик и рутинного насилия, которое сопровождает прохождение наркотиков через Центральную Америку.
Ovšemže dobře chápu, že ekonomickou a sociální revolucí, jíž dala Thatcherová průchod, se v Británii leckdo cítil odsunut na okraj.
Разумеется, я хорошо понимаю, что многие в Англии остались брошенными у обочины из-за начатой Тэтчер экономической и социальной революции.
Když dal Irák před třiceti lety průchod svému nepřátelskému postoji k Íránu, propadlo se jeho roční HDP na obyvatele z 5374 dolarů v roce 1980 na 1253 dolarů v roce 1991.
Три десятилетия назад, после того как Ирак инициировал военные действия с Ираном, его годовой ВВП на душу населения упал с 5374 долларов США в 1980 году до 1253 долларов в 1991 году.
Gorbačovovy reformy nejenže vysvobodily obyčejné Rusy ze svěrací kazajky marxismu-leninismu, ale daly také průchod aspiracím národů, jež byly v impériu po staletí pod zámkem.
Реформы Горбачева не только освободили простой русский народ от смирительной рубашки марксизма-ленинизма, но и выпустили на волю национальные стремления людей, которые в течение многих столетий были заперты в империи.
Druhý dává průchod tomu nejhoršímu: závisti, intrikám, nenasytnosti, podezřívání a touze po odplatě.
Второе развязывает руки самому худшему: зависти, интригам, жадности, подозрениям и стремлению к мести.
Jedna východoněmecká stavební četa právě vybourávala do zdi nový průchod a šlo jí to těžko.
Команда строителей из Восточной Германии пробивала новый проход через стену. И стена поддавалась с трудом.
Pro sunnitskou menšinu, kterou americká invaze odstavila od moci a jež dává průchod pocitům zmaru prostřednictvím každodenních útoků na šíitské obyvatelstvo a jeho svatá místa, zůstane Saddám ještě dlouho hrdinou.
Что касается суннитского меньшинства, которое лишило власти американское вторжение и которое дает выход своему недовольству ежедневными нападениями на шиитское население и их святые места, то для них Саддам останется героем на длительное время.

Возможно, вы искали...