ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ konfliktní СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ konfliktnější ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ nejkonfliktnější

konfliktní чешский

конфликтный

Значение konfliktní значение

Что в чешском языке означает konfliktní?

konfliktní

související s konfliktem конфликтный (jedinec) vyvolávající konflikty

Перевод konfliktní перевод

Как перевести с чешского konfliktní?

konfliktní чешский » русский

конфликтный

Синонимы konfliktní синонимы

Как по-другому сказать konfliktní по-чешски?

konfliktní чешский » чешский

rozporný střetávající se protiřečící nesouhlasící konfliktový

Склонение konfliktní склонение

Как склоняется konfliktní в чешском языке?

konfliktní · прилагательное

+
++

Примеры konfliktní примеры

Как в чешском употребляется konfliktní?

Субтитры из фильмов

Naše konfliktní povaha, naše individualita.
Наша противоречивая природа, наша индивидуальность.
The Lakers jsou konfliktní a mají štěstí.
Лейкерсам просто повезло.
Moc konfliktní místo.
Там слишком большой конфликт.
Velmi konfliktní.
Там очень много конфликтов.
Méně konfliktní než portréty.
С ними меньше возни, чем с портретами.
Nejsem od přírody konfliktní člověk, ale budete muset na tom se mnou dělat.
Я очень мирный человек по характеру но вам, парни, пора начать работать со мной.
Nemyslel jsem, že jste konfliktní typ.
Я и не предполагал, что ты подстрекатель.
Jako byste měl dva signály, které se vzájemně ruší při přenosu konfliktní informace.
Они подают вам два сигнала, которые сталкиваются друг с другом неся в себе противоречивую информацию.
Byl konfliktní, nevěděl, kam zapadá.
Он разрывался надвое, не знал, где ему будет лучше.
Ne. Lauren nebyla konfliktní žena.
Лорен была женщиной миролюбивой.
Bravův duch je velice konfliktní.
Дух Брава очень противоречив.
Speciální Jednotky začaly testování v terénu minulý měsíc v jedné vysoce konfliktní válečné zóně.
Отдел спецопераций начал полевые испытания в пролом месяце в конкретной военной зоне.
Masjid Farook není známa jako radikální konfliktní bod.
Машид Фарук не значится среди точек активности радикалов.
Varuji vás, nacházíte se ve vyhrazené konfliktní zóně.
Вы находитесь в зоне вероятного конфликта.

Из журналистики

Při absenci přístupu založeného na komunitách se dnes interakce s pořádkovými složkami omezuje na vypjaté a konfliktní situace, což posiluje konfrontační atmosféru mezi mladými vzbouřenci a policií.
При отсутствии локального подхода взаимодействие с правоохранительными органами сегодня сводится к напряженным, конфликтным ситуациям, усиливая конфронтационную атмосферу между взбунтовавшейся молодежью и полицией.
Konfliktní charakter ruského režimu - kapitalistický, ale nedemokratický, evropský, ale namířený proti EU - takovou strategii vyžaduje.
Состязательная природа российского режима - капиталистического и недемократичного, европейского и настроенного против ЕС - требует такой стратегии.
O potenciálně konfliktní situace rozhodně není v Africe nouze.
В самом деле, не бывает нехватки потенциально взрывных ситуаций.
Zůstává však otevřenou otázkou, zda bude EU skutečně schopna stabilizovat nejrozdrobenější státní útvar v nejnebezpečnější konfliktní oblasti v bezprostředním sousedství Evropy.
Но вопрос остаётся открытым: сможет ли ЕС на самом деле стабилизировать самое разрозненное государство в самом подверженном конфликтам регионе из находящихся в непосредственной близости от Европы?
Zajistit, aby se všem občanům dostalo dobrého vzdělání, by mohlo potenciální konfliktní prostor omezit.
Способствование тому, чтобы все граждане получали хорошее образование, может помочь уменьшить потенциальные основания для конфликта.

Возможно, вы искали...