konfrontace чешский

конфронтация

Перевод konfrontace перевод

Как перевести с чешского konfrontace?

Синонимы konfrontace синонимы

Как по-другому сказать konfrontace по-чешски?

konfrontace чешский » чешский

zúčtování střetnutí srovnání porovnání konfliktní stav

Склонение konfrontace склонение

Как склоняется konfrontace в чешском языке?

konfrontace · существительное

+
++

Примеры konfrontace примеры

Как в чешском употребляется konfrontace?

Субтитры из фильмов

Potom by byla exploze, konfrontace a.
Тогда произойдет взрыв, конфронтация и ко.
Ta konfrontace byla nevyhnutelná.
Столкновение вроде этого было неизбежно.
Přímá konfrontace jen zřídka platí na někoho, jako je on.
Прямой подход не годится для таких, как он.
Děkuju, že si mě ušetřil nepříjemný konfrontace.
Спасибо, что избавил меня от неловкого разговора.
Konfrontace slona!
Лицо слона!
Tragédie je konfrontace.
Трагедия сталкивает с реальностью.
Všechny konfrontace začínají a končí očním kontaktem.
Все противостояния начинаются и заканчиваются глазами.
Máma je jako každý jiný, je dost pěkná, nemá smysl pro humor, nesnáší konfrontace.
Моя мама, она как все. Она довольно милая. С отличным чувством юмора.
Byl jen záminkou k ospravedlnění konfrontace, aby si mysleli, že jsme byly kompromitováni.
Он был просто предлогом, чтобы оправдать эту конфронтацию, заставив их думать будто мы были скомпрометированы.
Nemorální konfrontace se společností.
Безнравственные конфронтации с обществом.
Hele, musíš pochopit, že si takový fyzický konfrontace nemůžu dovolit.
Слушай, ты должен понять, я не могу допустить физического противостояния, как то, что случилось там.
Přímá konfrontace?
Личного противостояния?
Připomínám, že moje morální podpora je neomezená, co se týče fyzické konfrontace jsem méně než nepoužitelný.
Позволь мне напомнить, что в то время как моя моральная поддержка является абсолютной, в физической конфронтации, я буду полезней меньше бесполезного.
Konfrontace.
Конфронтация.

Из журналистики

Jelikož USA a Izrael nejsou ochotné přistoupit na zadržování jaderného Íránu pomocí odstrašování, vojenská konfrontace v roce 2013 by vyvolala obrovský vzestup cen ropy a globální recesi.
Поскольку США и Израиль не хотят рассматривать перспективу ядерного сдерживания Ирана, военное противостояние в 2013 году приведет к массивному всплеску цен на нефть и глобальной рецессии.
Tři roky vlády Benjamina Netanjahua byly poznamenány politikou konfrontace a animosity ve všech možných sférách politického života.
Три года правления Бенджамина Нетаниаху (1996-1999) характеризовались политикой конфронтации и враждебности во всех сферах политической жизни.
Když se pak Netanjahu stal ministerským předsedou, po volbách, jenž se uskutečnily šest měsíců po zavraždění generála Rabina, pokračoval ve své strategii odmítání a konfrontace.
Когда, спустя шесть месяцев после убийства Генерала Рабина, господин Нетаниаху стал Премьер Министром, он продолжил свою стратегию раздора и конфронтации.
Když se stal vůdcem Strany práce, před méně než třemi roky, hned začal rozvíjet nový styl politiky: místo konfrontace dialog; místo odmítání politiku vstřícnosti.
Когда менее чем три года назад он стал лидером лейбористской партии, он выработал новый политический стиль: вместо конфронтации -- диалог, вместо политики раздора, политика объединения.
Teď když Izrael drží ve vazbě třetinu palestinské vlády vedené Hamasem, eskalace izraelsko-palestinských vztahů už se posunula za hranici vojenské konfrontace.
Поскольку треть возглавляемого партией Хамас палестинского правительства сейчас арестовано Израилем, обострения в израильско-палестинских отношениях вышли за рамки военной конфронтации.
Přejí si konfrontace.
Они - за конфронтацию.
Íránská vláda, podobna Severní Koreji, od konfrontace ohledně svého jaderného programu neustoupí.
Подобно Северной Корее правительство Ирана не станет уклоняться от конфронтации в связи со своей ядерной программой.
Konfrontace s Íránci v Iráku se taktéž zřetelně vyostřuje a může nabývat na síle i jinde.
Действительно, конфронтация с иранцами в Ираке заметно усиливается и, возможно, набирает силу и в других местах.
Nemusejí jadernou zbraň přivést k detonaci, stačí jim upozornit své protivníky na dramatické zvýšení politických sázek a rizik konfrontace.
Само оружие вовсе необязательно должно быть использовано, однако оно намекает противникам о том, что политические ставки и опасность явных конфликтов резко возросли.
Prvním rizikem je konfrontace, k níž by mohlo dojít přímo nebo v důsledku zatažení USA do konfliktů mezi Čínou a jejími sousedy.
Во-первых, противостоянием, которое может произойти непосредственно или в результате втягивания США в конфликты между Китаем и его соседями.
Dospět do roku 2030 bez velké konfrontace však bude i přesto značný úspěch.
Но достижение 2030 года без серьезной конфронтации будет большим достижением.
Ve veřejných debatách po celé východní Evropě se záhy začala projevovat nelítostná konfrontace mezi dvěma odlišnými skrytými vzpomínkami: vzpomínkou na holocaust a vzpomínkou na komunistický teror a zločiny.
Публичные дебаты вскоре стали показывать жесткую конфронтацию между двумя различными типами воспоминаний: памяти о холокосте и памяти о коммунистическом терроре и преступлениях.
Vzhledem k tomu, že vojenská konfrontace by byla mimořádně nebezpečná, je nejlepším řešením možná přece jen to, které v roce 1947 formuloval americký diplomat George Kennan.
Принимая во внимание тот факт, что военное противоборство станет крайне опасным решением, наилучшей формулой в данной ситуации представляется выработанная в 1947 году американским дипломатом Джорджем Кеннаном.
Poznání potenciálně strašlivých důsledků vojenské konfrontace a neméně hrozivých důsledků atomové bomby v rukou Íránu musí USA přimět k ústupu od jejich politiky, která nepřipouští přímá jednání, a od nadějí na změnu režimu.
Понимание потенциально ужасных последствий военной конфронтации и равно ужасающих последствий обладания Ирана атомной бомбой должно заставить США отказаться от своей политики невступления в прямые переговоры и надежды на смену режима.

Возможно, вы искали...