kongres чешский

конгресс

Значение kongres значение

Что в чешском языке означает kongres?

kongres

конгресс profesní setkání mnoha odborníků určitého oboru

Kongres

(zkráceně) Kongres Spojených států amerických, nejvyšší zákonodárný sbor USA

Перевод kongres перевод

Как перевести с чешского kongres?

kongres чешский » русский

конгресс съезд конгре́сс

Синонимы kongres синонимы

Как по-другому сказать kongres по-чешски?

Склонение kongres склонение

Как склоняется kongres в чешском языке?

kongres · существительное

+
++

Примеры kongres примеры

Как в чешском употребляется kongres?

Субтитры из фильмов

Otvírám kongres na počest 6. výročí založení strany, a na počest připomínky vrchního polního maršála a Říšskeho prezidenta Von Hindenburga.
Я открываю Конгресс Шестого Съезда Партии. с почтения памяти. Генерала Фельдмаршала и Рейхспрезидента фон Гинденбурга. Мы будем помнить.
Zdá se, že Kongres si myslí, že všechno co špión potřebuje.
Конгресс полагает, что все, что нужно шпиону -.
Tady nejde o politiku, slečno. Je to vědecký kongres.
Дело вовсе не в политике, синьорина, здесь научный конгресс.
Prohlašuji 40. Mezinárodní vědecký kongres za zahájený.
Позвольте открыть четырнадцатый международный научный конгресс.
Kongres a prezident Spojených států.
Конгрессом и президентом Соединенных Штатов.
Na právnický kongres do Londýna.
В Лондон. Это не правда.
Kongres odhlasoval škrty, a právě teď si s ohledem na vzdálenost nemůžeme dovolit k vám poslat nákladní sondu.
Итеперь,учитываярасстояние, унаснетсредствпослать вам грузовое судно.
Amerika potřebuje prezidenta na plný úvazek a naplno pracující kongres obzvláště nyní.
Америка должна иметь полноценного президента и полноценный Конгресс, в особенности перед лицом проблем.
Dámy a pánové, prezident Nixon osloví Kongres a lid Spojených států.
Дамы и господа, через пару секунд президент Никсон,..обратится к Конгрессу и народу Соединённых Штатов.
Kongres bude příští týden hlasovat o senátní rezoluci.
Белый Дом собирается выступить по резолюции Сената на следующей неделе.
Mám na krku Kongres. Jenom hledají záminku, aby zrušili program.
На меня наседает Конгресс.
Kongres by ji přijal, prezident by si nechal křeslo, a už by nebyl žádný program.
Конгресс получил отговорку, президент сохранил кресло, а мы лишились программы.
Když všichni zapracujeme na propagaci, celý kongres, každý koho známe.
Я полагаю, если мы все поработаем, чтобы донести эту идею до каждого всем конгрессом любыми возможными способами.
Patel, celý kongres se postavil za ukončení nespolupráce.
Патель все в конгрессе призвали к окончанию отказа от сотрудничества.

Из журналистики

Vzhledem k tomu, že Amerika má z čínských nákupů vládních cenných papírů USA obrovský užitek, není snadné pochopit, proč si americká vláda a kongres na bilaterální deficit běžného účtu tolik stěžují.
Учитывая то, что Америка получает огромную выгоду от приобретения Китаем государственных ценных бумаг США, трудно понять, почему правительство и Конгресс США постоянно так сильно жалуются на двусторонний дефицит по текущим операциям.
Robert Rubin a Kent Conrad jej varovali, že tisk jeho výpověď jako vyváženou interpretovat nebude a že kongres si ji vyloží jako výmluvu k opuštění fiskální kázně.
Роберт Рубин и Кент Конрад предупреждали его о том, что пресса не оценит его показания как взвешенные и что Конгресс использует это как извинение для отмены финансовой дисциплины.
Americký Kongres nemá na další stimulační balík žaludek.
У американского Конгресса не хватает смелости для ещё одной программы стимулирования.
Součástí amerického systému brzd a rovnovah je nejen to, že Kongres USA schvaluje roční federální rozpočet.
В рамках американской системы сдержек и противовесов Конгресс вынужден делать больше, чем просто одобрять ежегодный федеральный бюджет.
Ve snaze stimulovat spotřebitelské výdaje schválily americký Kongres a Bushova administrativa slevu na dani ve výši 100 miliard dolarů.
Конгресс США и администрация Буша выделили сто миллиардов долларов на программу по возврату налогов, пытаясь стимулировать рост потребительских расходов.
Aby Obama úpadek Ameriky zvrátil, potřebuje pro svou (celkem středoproudou) politiku podporu obou partají, avšak Kongres USA doposud neprojevil chuť zaujmout ke svým legislativním povinnostem zásadový přístup.
Для вывода Америки из упадка Обаме необходима поддержка его (довольно решительной) политики обеими партиями, но пока что Конгресс США проявляет полную нетерпимость к принципиальному подходу к своим законодательным обязанностям.
Ať už v létě Kongres Spojených států přijme jakékoli změny daňových zákonů, budou mít stěží větší vliv na příliv kupní síly do domácností dřív než v dubnu 2004.
Какие бы изменения в налоговом законодательстве Конгресс ни принял этим летом, едва ли они отразятся на покупательной способности населения до апреля 2004 года.
Podobně platí, že zvýšení výdajů, které by Kongres schválil na podzim, neovlivní vládní výdaje dřív než v létě nebo na podzim roku 2004.
Аналогично, какие бы увеличения государственных расходов Конгресс ни одобрил осенью этого года, это не окажет существенного воздействия на размер государственных расходов до лета или осени 2004 года.
Kongres Spojených států co nevidět dopracuje návrh zákona, který nově vytvořené systémové radě udělí pravomoc řešit potíže významných amerických finančních ústavů.
Конгресс Соединенных Штатов вот-вот примет законопроект, который предоставит право выносить резолюции об основных финансовых учреждениях США только что сформированному системному совету.
Počet obyvatel Itálie je více než pětkrát nižší než ve Spojených státech, avšak italský parlament má dvakrát více členů než americký Kongres a jeho poslanci patří k nejlépe odměňovaným a nejprivilegovanějším na světě.
В парламенте Италии, население которой в пять раз меньше населения США, вдвое больше членов, чем в Конгрессе США, и они являются одними из самых высокооплачиваемых и привилегированных парламентариев в мире.
Nový americký Kongres hledá obětní beránky ekonomické šlamastyky, ve které se země ocitla.
Новый Конгресс США ищет козлов отпущения для оправдания экономической трясины страны.
Zároveň však titíž experti poukazují na světlou stránku: ropný průmysl nemusí při nekonečném hledání dalších zásob prosit Kongres o právo zplundrovat Aljašku.
Но они также указывают и на положительную сторону: нефтедобывающей промышленности в ее бесконечном поиске большего количества запасов не нужно просить Конгресс предоставить ей право грабить Аляску.
Republikány ovládaný Kongres nyní usiluje o trvalou platnost daňových škrtů pro bohaté a svět si začíná uvědomovat, že rozpočtové schodky Spojených států jsou již trvale zakořeněny a jejich konec je v nedohlednu.
Сейчас, когда контролируемый республиканцами Конгресс пытается увековечить низкие налоги для богатых, мир постепенно начинает понимать, что бюджетному дефициту Америки конца теперь не видать.
Řada zákonodárců z Demokratické strany, již teď ovládají nový kongres, s tímto přístupem nesouhlasí.
Ряд законодателей от демократов, контролирующих вновь избранный Конгресс, не согласны с этим подходом.

Возможно, вы искали...