ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ konkurenční СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ konkurenčnější ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ nejkonkurenčnější

konkurenční чешский

конкурентный

Значение konkurenční значение

Что в чешском языке означает konkurenční?

konkurenční

vztahující se ke konkurenci

Перевод konkurenční перевод

Как перевести с чешского konkurenční?

konkurenční чешский » русский

конкурентный

Синонимы konkurenční синонимы

Как по-другому сказать konkurenční по-чешски?

konkurenční чешский » чешский

soutěžní konkurenceschopný

Склонение konkurenční склонение

Как склоняется konkurenční в чешском языке?

konkurenční · прилагательное

+
++

Примеры konkurenční примеры

Как в чешском употребляется konkurenční?

Субтитры из фильмов

Slíbil Rollingovi zničit konkurenční chemické továrny.
Он обещал Роллингу взорвать химические заводы.
Když se chystáte vstoupit na tvrdě konkurenční trh, je dobré rozdat nejdřív bezplatné vzorky.
Когда выходишь на рынок, где существует жестокая конкуренция, рекомендуется раздавать бесплатные образцы.
To znamená, že společnost je zralá na konkurenční převzetí.
Это означает, что компания созрела для недружественного поглощения!
Konkurenční převzetí, pane?
Силовое поглощение, сэр? Да.
Dnes večer zatknul Springfieldský SWAT tým televizního klauna, z konkurenční stance, který konkuruje našemu držiteli ceny Emmy Hobo Hankovi.
Сегодня вечером отряд спецназа арестовал телевизионного клоуна который выступает на конкурирующем с нами телеканале.
Byl jsem v Kuala Lumpur. Převzetí konkurenční společnosti.
Я был в Куала-Лумпур.
Dokud sem to nepochopil. Je to přirozené pro konkurenční byznys.
Но в этом суть нашего бизнеса.
Myslíš, že dají právo konkurenční společnosti, po tomto otevření?
Ты думаешь что они позволят другим противникам такое открытее?
Je konkurenční kupce. -Zboží, které nabízí tento muž.
Того, что продает этот человек.
Byl to také malý podvod na konkurenční společnosti.
Мы блефовали из-за высокой конкуренции.
Jak se zdá, konkurenční kavárna porušila několik hygienických norem a chtěli to zamaskovat.
Похоже, что у нашего неприятельского кафе было несколько санитарных нарушений. -.которые они пытались прикрыть.
Michael byl schopný zajistit si místo u konkurenční společnosti téměř okamžitě.
Майкл с лёгкостью получил работу у конкурентов в сфере недвижимости.
Konkurenční doložka?
При условии не заниматься конкурирующей деятельностью?
Jen že to asi byly konkurenční gangy.
Только то, что это похоже на разборку конкурирующих банд.

Из журналистики

Nejdůležitějším způsobem jak splnit oba cíle, je posílit export zvýšením americké konkurenční schopnosti.
Самый лучший способ достижения обеих данных целей заключается в увеличении экспорта посредством повышения конкурентоспособности США.
Krátkodobě zlepšit konkurenční schopnost USA by mohla devalvace dolaru, ale to není řešení.
Девальвация доллара сможет ненадолго повысить конкурентоспособность США, но это ничего не даст.
Jedině pak Amerika zlepší svou konkurenční schopnost natolik, že své vládě umožní snižovat jak soukromý, takže veřejný dluh na udržitelné úrovně a zároveň zachovávat slušné tempo růstu.
Лишь тогда Америка повысит свою конкурентоспособность настолько, чтобы правительство смогло снизить и частный, и государственный долг до разумного уровня, одновременно поддерживая приемлемый уровень экономического роста.
Ani vyšší konkurenční schopnosti, ani snížení celkového zadlužení ovšem nelze dosáhnout přes noc.
Но ни повышения конкурентоспособности, ни сокращения общего долга невозможно добиться мгновенно.
EU potřebuje politiku znalostí a inovací, která posílí konkurenční schopnost evropského zemědělství.
ЕС нуждается в обоснованной и инновационной политике, которая может укрепить конкурентоспособность европейского сельского хозяйства.
Problém je tím naléhavější, že jednotlivé země mohou svůj tržní podíl posílit nejen větší konkurenční schopností soukromého sektoru, ale také zaváděním ochranářských opatření.
Проблема стоит остро и потому, что страны могут добиться своей доли на рынке не только благодаря высокой конкурентоспособности частного сектора, но и благодаря протекционистским мерам.
Možnost jednotlivých zemí uskutečňovat v těchto oblastech vlastní politiky posiluje konkurenční schopnost.
Разная политика в этих областях стимулирует конкуренцию.
Spojené státy a Velká Británie nechtějí svou konkurenční výhodu oslabit zdaněním bank, kdyby tak některé jiné země neučinily.
США и Великобритания не хотят ослаблять налогообложением банков свои конкурентные преимущества, в то время как это делают другие страны.
Upadající konkurenční schopnost Ameriky coby atraktivní lokality k umístění výroby a zaměstnanosti.
Снижение конкурентоспособности Америки как привлекательного места для размещения производства и занятости.
Za erozi americké konkurenční schopnosti jsou ale zodpovědná politická rozhodnutí USA.
Но политические решения США несут ответственность за эрозию конкурентоспособности Америки.
Prezident Barack Obama předložil řadu návrhů na investice do základů národní konkurenční schopnosti, ale republikáni v kongresu je zavrhli s tvrzením, že USA čelí hrozící fiskální krizi.
Президент США Барак Обама сделал много предложений по инвестициям в основы национальной конкурентоспособности, но республиканцы в конгрессе отвергли их, заявив, что США стоят перед надвигающимся финансовым кризисом.
Vědí, že dnešní investice do čistých technologií jim může zajistit dlouhodobou konkurenční výhodu.
Они знают, что вложения в экологически чистые технологии сегодня могут дать им долгосрочное конкурентное преимущество.
Jednotkové mzdové náklady rostou od roku 2001 rychleji než reálný HDP a zaměstnanost, což podlamuje konkurenční schopnost ekonomiky oproti rozvojovým zemím.
С 2001 г. затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции росли быстрее реального ВВП и уровня занятости, подрывая конкурентоспособность экономики по сравнению с развивающимися странами.
Soutěžení skrze snahu vyznamenat se je motorem konkurenční schopnosti.
Состязательность посредством обеспечения высокого качества является двигателем конкурентности.

Возможно, вы искали...