konkurenceschopnost чешский

конкурентоспособность

Перевод konkurenceschopnost перевод

Как перевести с чешского konkurenceschopnost?

konkurenceschopnost чешский » русский

конкурентоспособность

Синонимы konkurenceschopnost синонимы

Как по-другому сказать konkurenceschopnost по-чешски?

konkurenceschopnost чешский » чешский

soutěživost

Склонение konkurenceschopnost склонение

Как склоняется konkurenceschopnost в чешском языке?

konkurenceschopnost · существительное

+
++

Примеры konkurenceschopnost примеры

Как в чешском употребляется konkurenceschopnost?

Субтитры из фильмов

Nicméně tohle je stále firemní tajemství. S ohledem na konkurenceschopnost na trhu bysme měli být opatrnější.
Однако это всё ещё коммерческая тайна. лучше быть осторожнее.
Myslím, že je zde lekce že bychom neměli dovolit naše konkurenceschopnost zasahovat s posvátnosti naší práce.
Думаю, урок в том, что мы не должны позволять духу соревновательности мешать нашей работе.

Из журналистики

Odkud se ale vyšší konkurenceschopnost vezme?
Но откуда взяться повышенной конкурентоспособности?
Pro tato odvětví by devalvace znamenala zvýšené náklady, nikoli zvýšenou konkurenceschopnost.
Для этих отраслей девальвация означает скорее увеличение затрат, нежели возрастание конкурентоспособности.
Vzhledem k nižším nákladům spojeným s těžbou břidlicového plynu by zvýšil americkou hospodářskou konkurenceschopnost, zejména ve vztahu k Evropě.
Он будет способствовать повышению конкурентоспособности экономики США, особенно по сравнению с Европой, учитывая снижение затрат, вовлеченных в добычу сланцевого газа.
Amerika a Evropa si udrží vysokou životní úroveň pouze tehdy, když založí svou konkurenceschopnost na špičkové kvalifikaci, nejvyspělejších technologiích a moderní infrastruktuře.
Америка и Европа смогут сохранить свои высокие стандарты жизни, только если их конкурентоспособность будет основана на передовых навыках, новейших технологиях и современной инфраструктуре.
Se Summersem a Reichem lze snadno souhlasit v tom, že národní hospodářská politika by se měla koncentrovat na americkou konkurenceschopnost, nikoliv na prosperitu konkrétních společností.
Легко согласиться с Саммерсом и Райхом в том, что национальная экономическая политика должна уделять основное внимание конкурентоспособности США, а не благосостоянию отдельных компаний.
Tím, co by mělo politiky ve skutečnosti znepokojovat, jsou náznaky, že Spojené státy možná ztrácejí konkurenceschopnost jakožto místo, kde se tato činnost realizuje.
О чём политикам действительно стоит беспокоиться, так это о признаках того, что США, возможно, теряют свою конкурентоспособность как место для этой деятельности.
Argentina nebyla jedinou zemí v Jižní Americe, která toho roku utrpěla hospodářský otřes, ale ostatní státy mohly upravit své směnné kurzy a obnovit tak konkurenceschopnost na světových trzích.
Аргентина была не единственной южноамериканской экономикой, пострадавшей в 1999 году, но другие исправили валютный курс для восстановления конкурентоспособности на мировом рынке.
A konečně potřebuje Evropa politiku, která obnoví konkurenceschopnost a růst na okraji eurozóny, kde HDP buď stále klesá (Řecko, Španělsko a Irsko) nebo roste jen neznatelně (Itálie a Portugalsko).
И наконец, Европе необходима политика, которая восстанавливает конкурентоспособность и экономический рост на периферии еврозоны, где ВВП либо все еще остается без изменений (Греция, Испания и Ирландия), либо незначительно растет (Италия, Португалия).
Kromě toho mají USA v úmyslu posílit konkurenceschopnost kapitálového trhu a zajistit, aby byl i nadále atraktivním prostředím pro zahraniční investice.
США также намерены укрепить конкурентоспособность рынка капитала и гарантировать, что он останется привлекательной средой для иностранных инвестиций.
Estonská konkurenceschopnost se totiž nemůže nadále opírat o nízké náklady na pracovní sílu, a tak potřebuje vyvíjet nové technologie.
Сегодня, когда Эстония больше не может полагаться на дешевую рабочую силу для сохранения конкурентоспособности, она должна разрабатывать новые технологии.
Rovněž nízká konkurenceschopnost není vysvětlením, poněvadž reálné (o inflaci očištěné) mzdové náklady klesaly v Řecku v posledních letech více než v kterékoliv jiné zemi eurozóny s výjimkou Irska.
Низкая конкурентоспособность также не может быть объяснением, поскольку реальные (с поправкой на инфляцию) расходы на заработную плату в Греции за последние годы сократились значительно больше, чем в любой другой стране еврозоны, за исключением Ирландии.
Rozhodně ale bude muset upustit od vyčítavé politiky a začít realizovat vyvážený balíček opatření s cílem pozvednout konkurenceschopnost Argentiny na mezinárodním poli.
Что ему необходимо, так это оставить политику перекладывания вины и начать претворять в жизнь координированную программу мер, направленных на повышение конкурентоспособности Аргентины на международном рынке.
Na úrovni států by reformní motory, jaké byly nastartovány v Irsku, Portugalsku a Španělsku, mohly zlepšit podmínky podnikání a konkurenceschopnost na celém kontinentu.
На национальном уровне политика реформ, к примеру, та, что проводится в Ирландии, Португалии и Испании, поможет улучшить деловой климат и повысить конкурентоспособность на всём континенте.
Tyto rozdíly jsou tak obrovské, že někteří lidé pokládají snahu o konkurenceschopnost za marnou.
Эти различия настолько огромны, что некоторые люди считают, что стараться конкурировать бесполезно.

Возможно, вы искали...