vát | tát | sát | lát

-át чешский

Значение -át значение

Что в чешском языке означает -át?

-át

přípona podstatných jmen označující u převzatých slov výsledek děje nebo činnosti (tyto jsou zpravidla zakončeny příponou -ace)  Výsledkem exsudace je exsudát, výsledkem kastrace je kastrát, výsledkem destilace je destilát. (v chemii) přípona podstatných jmen označující u převzatých názvů sůl kyseliny  Sůl kyseliny glutamátové je glutamát, sůl kyseliny mléčné je laktát.