Abrahámovská náboženství чешский

Авраамические религии

Перевод Abrahámovská náboženství перевод

Как перевести с чешского Abrahámovská náboženství?

Abrahámovská náboženství чешский » русский

Авраамические религии

Примеры Abrahámovská náboženství примеры

Как в чешском употребляется Abrahámovská náboženství?

Субтитры из фильмов

Všechna náboženství světa v jednom, a my jsme bohové a bohyně.
Все религии мира, собранные в одну, а мы боги и богини.
Proč, to je druh náboženství, ne?
Это, кажется, какая-то религия, верно?
Vím, že je to proti tvému náboženství.
Это против твоей религии.
Možná, že to, že mi vyhrožujete vás ohrožuje stejně, jako ten archeologický nález ohrožuje vaše náboženství.
Может, мне она вредит. Может, она пугает меня так же, как Вашу веру пугают мои открьытия?
Je to Vatikán, který se míchá do věcí. kde náboženství nemá místo.
Это реакция церкви. Ватикан вмешивается в такие вещи, где религии, по-моему, нет места.
Tohle je víc o náboženství než cokoli jiného a vy to víte.
Это напрямую связанно с религией. И Вьы это знаете.
Navrhujete, abychom hodili vědu, náboženství a politiku do jednoho pytle.
А Вьы предлагаете все перемешать: науку, религию, политику.
A co když to znamená zničení náboženství?
Если даже уничтожит религию?
Podívejte. Náboženství není založeno na racionálním systému poznání. Přežívá, protože ho člověk potřebuje.
Послушай, религия основыывается не на доказателыствах, а на потребностях человека.
A teď najednou jsem. obviňována ze zničení světového náboženství.
И вдруг меня. обвиняют в разрушении мировой религии.
Tohle je moje náboženství. Ó, velká láhvi, odpusť mi mé hříchy, neboť se nyní k spánku ukládám.
О, бутылка, прости мне мои грехи. и упокой мою душу.
Netušil jsem, že ses dal na náboženství.
Я не думал, что ты такой верующий.
Jsou to lidé, které přitahuje náboženství.
Священник - как луна на небе, он не похож на нас.
Stává se z toho něco jiného, podobného modernímu náboženství, které člověk musí brát v úvahu.
Это становится чем-то вроде новой религии, которую нужно принять во внимание.

Из журналистики

Obě oblasti byly nábožensky řízené (historikové se v tomto kontextu rozcházejí v názoru na roli a povahu náboženství), avšak věda vzkvétala pouze v jedné z nich.
Обе религии управлялись религиозными методами (историки расходятся во мнениях относительно роли и природы религий в данном аспекте), но наука благоденствовала лишь в одной из них.
Shodli se, že reformy musejí být povlovné, obezřetné a že nikdy nesmějí podrývat zavedené instituce, zejména náboženství a patriarchální rodinu.
Оба согласились с тем, что реформы должны быть медленными, осторожными и не должны подрывать устоявшиеся институты, особенно религию и патриархальную семью.
Až do té doby on i Bush sdíleli společný náhled na svět, zdůrazňující význam náboženství, tradiční rodiny (jak ji obě země chápou), společenské kázně a úlohy státu v podpoře těchto institucí.
До этого он и Джордж Буш придерживались одинаковых взглядов на мир, подчеркивающих важность религии, традиционной семьи (в понимании каждой из стран), социальной дисциплины и роли государства в поддержке этих институтов.
Kromě toho by se neměla podceňovat přitažlivost militantního náboženství, ideologie a dezinformací v očích veřejnosti.
Более того, нельзя недооценивать и привлекательность радикальной религии, идеологии и дезинформации для народных масс.
Pokud jde o náboženství, každé z nich obsahuje jisté pravdy, které platí pro všechny lidi bez rozdílu - spravedlnost, pravda, milosrdenství, soucit -, a lidé se mnohdy nezdráhají, aby za své hříchy vinili Boha.
Что касается религии, каждая религия включает в себя определенные истины, применимые ко всему человечеству, справедливость, правдивость, милосердие, сострадание - и человек часто позволяет себе обвинять бога в своих собственных грехах.
Libanonské obyvatelstvo rozděluje vlastně několik náboženství.
В действительности, население разделяет нечто большее, чем религия.
Naše studium náboženství a společenské nerovnosti v Libanonu zkoumalo spíše sociální mobilitu než celkovou nerovnost.
В нашем исследовании религиозного и социального неравенства в Ливане мы главным образом исследовали социальную мобильность, а не общее неравенство.
Ba právě naopak, bylo by hrubou chybou se domnívat, že saúdský postoj k náboženství zcela tkví ve fanatickém islámismu.
Напротив, было бы серьезной ошибкой полагать, что фанатичный исламизм полностью определяет саудовское отношение к религии.
Sociologové náboženství už dlouho tvrdí, že ve zkostnatělém náboženském prostředí nebo v prostředí, kde jsou náboženské instituce úzce provázány se státem, všeobecná zbožnost veřejnosti upadá.
Социологи религии давно утверждают, что в монолитной религиозной среде, или когда религиозные учреждения тесно связаны с государством, общая религиозность населения падает.
Výsledky průzkumu teď také naznačují, že by Saúdové mohli začít požadovat transparentnější politiku a méně intervenční náboženství.
Теперь и данные исследования свидетельствуют о том, что жители Саудовской Аравии вполне могут начать требовать более прозрачную политику и религию, меньше вмешивающуюся в личную жизнь.
Také Sonia Gándhíová a její rodina si zaslouží uznání za to, že do popředí své kampaně postavila vizi vstřícné společnosti, která odmítá dělení na základě kast, etnického původu, jazyka a náboženství.
Соня Ганди и ее семья также должны поставить себе в заслугу выдвижение на первый план своей компании видения общества с разными возможностями для всех, которое отрицает разделение на основе каст, этнической принадлежности, языка и религии.
Jak by Howard i Krauthammer měli vědět, téma klimatických změn není otázkou náboženství, nýbrž vědy.
Как должны были бы знать Говард и Краутхаммер, предмет изменения климата не является вопросом религии, а науки.
My věříme v náboženství, které nesmlouvá s tím, co je správné, ani neváhá ve víře.
Наша вера не знает сделок с совестью и сомнений в основах вероучения.
Věříme v náboženství, které nám nařizuje zabíjet konvertity.
Наша вера приказывает нам убивать отступников.

Возможно, вы искали...