Примеры Acquis Společenství примеры

Как в чешском употребляется Acquis Společenství?

Субтитры из фильмов

Dítě se narodí do společenství Světla.
Этот малыш родится в общине Света.
Jsem členem tohohle společenství.
Я оплатил членство в этом союзе и нормально себя чувствую.
Moje lhostejnost k lidem mě postavila mimo jejich společenství.
Через мое безразличие к людям, я уже оказался вне общества.
Byl to velmi známý obchodník. Byl jedním z vedoucích osobností společenství Židů v Norimberku.
Да, он был известным торговцем, а также одним из руководителей еврейской общины в Нюрнберге.
To by bylo nutné, jestli uvažujete založení rodiny nebo společenství.
Это необходимо, только если вы хотите создать семью, или целое человеческое сообщество.
Pane předsedo, jistě budu hovořit za celé společenství, když prohlásím, že takový obnos je vyloučen.
Г-н Президент, я убежден, что я говорю от имени всей Общности, говоря, что о такой же сумме не может быть и речи.
Francouzi byli jen rádi, že se k nim mohli připojit. Zbytek společenství se veze s proudem.
Останальные из Общности пойдут туда, куда ветерь подует.
Ovšem bude na vás, abyste přesvědčil zbytek společenství.
Но ты должен убедить и остальных из Общности.
Kapitáne, jedná se o společenství bytostí.
Капитан, мы имеем дело с сообществом единиц жизни.
Ale my už nežijeme v dobách vašich tajných společenství.
Но мы живём уже не в эпоху тайных обществ.
Požádám naše společenství o hlasování.
Я потребую всеобщего голосования.
Společenství se bude řídit mojí intuicí.
Община следует моей интуиции.
Vidíš, jak rozkládá naše společenství.
Видите, он раскалывает наше общество!
Rád bych vám řekl, že jsme moc rádi, že tady máme někoho z kontinentu, když jsme v tom Evropským společenství.
Должен сказать, мы здесь очень рады европейцам, с континента.

Из журналистики

Vyčištění delty Nigeru představuje pro Nigérii, ropný průmysl i mezinárodní společenství ideální příležitost přesvědčivě uvázat, že na obzoru je úsvit nové éry.
Очистка дельты реки Нигер предоставляет идеальную возможность для Нигерии, нефтедобывающей отрасли и международного сообщества показать, что наступил рассвет новой эры.
Dosáhnout jej ovšem bude možné jedině oživením - a aktualizací - staré instituce mezinárodního společenství: konfederace států.
Но этого возможно добиться только путем реанимирования - и обновления - старого института международного сообщества: конфедерации государств.
V roce 1973 konzervativní vláda dovedla Velkou Británii do Evropského hospodářského společenství.
Консерваторы приобщили Соединённое Королевство к Европейскому экономическому сообществу в 1973-м.
Zároveň by mezinárodní společenství mělo pracovat na zlepšení dostupnosti a efektivity oficiální rozvojové pomoci (ORP).
В то же время международному сообществу необходимо работать для улучшения доступности и эффективности официальной помощи в целях развития (ОПР).
Konečně mezinárodní společenství nese zvláštní zodpovědnost za zajišťování globálních veřejných statků.
Наконец, международное сообщество несет особую ответственность за создание глобальных общественных благ.
Pokud africké děti dostanou lepší vzdělání a prostředky, jak ovlivňovat společenství, v nichž žijí, je šance, že se o nich přestane uvažovat jako o nahraditelném bojovém materiálu, že přestanou vzhlížet k pušce a vezmou do ruky radši knihu.
Если дать африканской молодежи лучшее образование и возможность влиять на свое общество, то менее вероятно то, что их будут использовать в качестве пушечного мяса и что они возьмут в руки оружие и более вероятно то, что они возьмутся за книги.
Neposkytují nevyslovená, podvědomá pouta společenství, která občané dříve pociťovali.
Они не предлагают скрытые, неосознанные связи сообщества, которые граждане чувствовали в прошлом.
NEW YORK - Letošní schůzka Mezinárodního měnového fondu jasně ukázala, že co se týče hospodářské politiky, Evropa i mezinárodní společenství zůstávají bez vedení.
НЬЮ-ЙОРК. После ежегодной встречи Международного валютного фонда в этом году стало понятно, что Европа и международное сообщество остаются без управления, когда дело доходит до экономической политики.
Další důvodem případného cynismu může být i to, že se země G-7 neodhodlaly k činům ze své vlastní iniciativy, ale spíše v reakci na rostoucí volání mezinárodního společenství po nějakých akcích na záchranu nejchudších zemí světa.
Другим поводом для цинизма служит то, что страны Большой Семерки начали действовать в основном не по собственной инициативе, а в ответ на растущие мольбы со стороны мирового гражданского общества сделать что-нибудь во имя беднейших мира сего.
Dobrým příkladem z poslední doby je Antarktida, jediné území světa, jejž mezinárodní společenství přímo spravuje.
Антарктика, единственная территория в мире, которой непосредственно руководит международное сообщество, является недавним таким случаем.
První a nejstarší z těchto unií tvoří čtrnáct zemí, které patří do Hospodářského a měnového společenství střední Afriky a do Západoafrické hospodářské a měnové unie, které obě používají frank CFA.
Главный и самый старый из этих союзов состоит из четырнадцати стран, которые принадлежат к Экономическому и Валютному Сообществу Центральной Африки и Западноафриканскому Экономическому и Валютному Союзу, оба из которых используют франк КФА.
A až se dle plánu znovu objeví Východoafrické společenství, tvořené pěti členy (Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzanie a Uganda), sníží se počet měn o další čtyři.
А когда возродится Восточноафриканское Сообщество с его пятью членами (Бурунди, Кения, Руанда, Танзания и Уганда), как и намечалось, количество валют уменьшится еще на четыре.
Bez přesných dat nebude možné hodnotit příští rozvojovou agendu mezinárodního společenství, ať už jsou její podrobnosti jakékoli.
Доступ к программе ближайшего развития международного сообщества, независимо от того, в чем именно она заключается, будет невозможен без точных данных.
Proto Společnost národů schválila v roce 1924 Ženevskou deklaraci o právech dítěte a proto mezinárodní společenství přijalo v roce 1989 Úmluvu o právech dítěte.
Вот почему Лига Наций приняла Женевскую Декларацию о Правах Ребенка в 1924 году, и почему международное сообщество приняло Конвенцию о Правах Ребенка в 1989 году.

Возможно, вы искали...