abba | abbo | abbé | abbey

abbás чешский

Примеры abbás примеры

Как в чешском употребляется abbás?

Субтитры из фильмов

Jsem Ahmed Ibn Fahdalan Ibn Al Abbás Ibn Rášid.
Я, Ахмед ибн Фадлян, ибн Аль Абас, ибн Расид.
Potvrzuji Bandar Abbás.
Подтвердите цель: Бендер-Аббас.
Někomu do Íránu, nedaleko letecké základny Bandar Abbás.
Кому-то в Иране, вблизи авиабазы Бандар Аббас.
Nedaleko letecké základny Bandar Abbás.
Рядом с авиабазой Бандар Аббас.
Satelity ukazují deset íránských torpédoborců, jak opouštějí přístav Bandar Abbás a zaujímají pozice okolo Hormuzského průlivu.
Картинка показывает, что из порта Бандар Аббас выдвинулись 10 миноносцев Иранского военного флота.

Из журналистики

Abbás jednoznačně podpořil Cestovní mapu Čtyřky.
Он недвусмысленно поддержал Карту Дорог Квартета.
Izraelský ministerský předseda Ehud Olmert i palestinský prezident Mahmúd Abbás jsou na domácí scéně velice slabí a vzhledem ke kompromisům, jichž je na obou stranách třeba, budou hodně riskovat.
Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт и палестинский президент Махмуд Аббас очень слабы внутри страны, и, учитывая компромиссы, на которые придется пойти обеим сторонам, они будут рисковать многим.
Ba oba muži doufají, že se jim díky mírové dohodě podaří politicky přežít: Olmert v nových volbách a Abbás v referendu, jehož prostřednictvím si může znovu vydobýt převahu nad Hamásem.
Действительно, оба надеются на политическое выживание через мирное соглашение: Ольмерт посредством новых выборов, а Аббас с помощью референдума, через который он может восстановить доминирующее влияние над Хамасом.
Proč by tento konflikt, který se v minulosti ukázal jako neřešitelný, náhle měli vyřešit (nebo posunout blízko k řešení) tři aktéři - Bush, Olmert a Abbás -, již jsou do jednoho ve stavu mimořádné domácí slabosti?
Почему этот конфликт, который доказал свою неразрешимость в прошлом, внезапно должен быть разрешен (или приближен к разрешению) тремя действующими лицами - Бушем, Ольмертом и Аббасом - всеми тремя в состоянии глубокой внутренней слабости?
Přesto je Abbás po propuštění přijal a velebil je jako hrdiny palestinského lidu a příklady palestinského mládí.
Тем не менее, после их освобождения Аббас забрал их назад, восхваляя как героев палестинского народа и возводя в ранг примера для палестинской молодежи.
Abbás zůstává palestinským prezidentem a Základní zákon jej staví do role velitele všech palestinských bezpečnostních sil.
Аббас остается президентом Палестины, и по Основному закону он является главнокомандующим всех палестинских сил безопасности.
V takovém případě by Abbás odjel z Annapolisu posílen a měl by lepší pozici pro jednání o vytvoření vlády národní jednoty s Hamásem.
Это значительно усилило бы позиции Аббаса, и он вернулся бы из Аннаполиса в гораздо лучшем положении для ведения переговоров с Хамас о создании правительства национального единства.
Není žádných pochyb, že Abbás byl zvolen demokraticky.
Не может быть никаких сомнений относительно демократичности избрания Аббаса.
Abbás, povoláním akademik, se nesmírně snažil vést palestinský lid se zdvořilostí, lpěním na demokratických zásadách a veřejným opovržením násilím.
Ученый по профессии, Аббас энергично старался руководить палестинским народом с вежливостью, приверженностью демократическим принципам и общественным презрением к насилию.
Abbás zavedl styl vedení naprosto odlišný od stylu Arafátova.
Аббас ввел стиль управления, совершенно противоположный стилю Арафата.
Abbás, v obleku a s kravatou, zavedl do prezidentského úřadu profesionální řízení v západním stylu, ale neměl ponětí, co si počít s militanty v ulicích.
Одетый в костюм и галстук, Аббас ввел профессиональный западный стиль президентского управления, но понятия не имел о том, что делать с вооруженными отрядами народных масс.
Jeden z prvních komentářů, který jsem postřehl od novinářů, bylo, že Abbás, otec rodiny, jezdí domů na oběd a úřadu se věnuje v běžné pracovní době.
Один из первых комментариев, который я услышал от журналистов, был о том, что Аббас - хороший семьянин, который ходит на обед домой и работает стандартный рабочий день.
Jednou z oblastí, o níž se Abbás, jenž vedl proces z Osla vedoucí ke zřízení palestinské samosprávy, domníval, že ji dobře zvládne, bylo vyjednávání s Izraelci.
Переговоры с израильтянами были одним вопросом, в котором Аббас, возглавлявший процесс Осло, в результате которого была создана Палестинская Автономия, думал преуспеть.
Avšak na rozdíl od Osla, kdy Abbás vystupoval pod Arafátem a z tohoto základu dokázal čerpat moc, coby palestinský prezident byl jak vyjednavačem, tak domnělým středem moci.
Но в отличие от Осло, когда Аббас работал при Арафате и мог продемонстрировать власть с той позиции, в качестве палестинского президента он был и посредником, и возможно, центром власти.

Возможно, вы искали...