abdominální těhotenství чешский

Синонимы abdominální těhotenství синонимы

Как по-другому сказать abdominální těhotenství по-чешски?

abdominální těhotenství чешский » чешский

tubární gravidita

Примеры abdominální těhotenství примеры

Как в чешском употребляется abdominální těhotenství?

Субтитры из фильмов

Shelagh, je opravdu důležité, abyste se uvolnila a tyhle poslední týdny těhotenství si užívala.
Шила. Тебе действительно нужно успокоиться и радоваться последним неделям беременности.
Většina jejich matek užívala Distaval nebo jiný lék obsahující thalidomid během prvních týdnů těhotenství.
Большинство их матерей принимали Диставал или другие препараты, содержащие талидомид, на ранних сроках беременности.
Myslela jsem si, že těhotenství je kouzelná věc, ale většinu času jsem nervózní z toho, že něco pokazím, nebo že nějak ublížím dítěti.
Я. я думала, что беременность - это что-то такое волшебное, но я только психую, а вдруг я что-то делаю не так или, там, делаю малышу плохо.
Četl jsem knížku o těhotenství. Vím, o co se jedná.
Читал книжки про беременность, так что разбираюсь.
Nechat dívku v pokročilém stadiu těhotenství není přirozené.
Позволить женщине на позднем сроке беременности.
Martha nemívá hysterická těhotenství.
У Марты не было истерической беременности.
Martha nemívá vůbec žádná těhotenství.
Марта вообще ни разу не была беременна.
Žádné těhotenství neprobíhá tak, jak to popisují v knihách.
Редко у кого беременность протекает так, как описано в книгах.
Žádné těhotenství není stejné.
У каждой женщины беременность протекает индивидуально.
Bála jsem se, že by to mohlo být mimoděložní těhotenství.
Я боялась, что это внематочная беременность.
Mimoděložní těhotenství!
Внематочная надо же!
Bylo mi předem řečeno, že to těhotenství bude přerušeno.
Мне было предсказано, что этой беременности не суждено сбыться.
Doktor: Těhotenství bylo normální?
Беременность проходила нормально?
O těhotenství se, Marie, zatím nejedná.
Нет, Мария, это не беременность.

Из журналистики

Poněvadž tato diagnóza se provádí před vložením embrya do ženiny dělohy, je vyloučení anomálií možné bez nutnosti přerušení již zahájeného, probíhajícího těhotenství.
Поскольку диагностика выполняется до помещения зародыша в матку женщины, становится возможным полностью исключить специфические генетические нарушения без прерывания установившейся и развивающейся беременности.
V jejich případě je to určitě lepší volba než přirozené početí a riziko nuceného přerušení těhotenství po tradiční prenatální genetické diagnóze.
Они могут отдать предпочтение именно такому методу оплодотворения, а не естественному зачатию с последующей перспективой медицинского аборта в том случае, если результаты последующей пренатальной генетической диагностики покажут его необходимость.
Je-li výsledek testu pozitivní, těhotenství lze přerušit anebo v případě diagnózy před implantací embryo vyřadit.
Если тест позитивный, то беременность может быть прервана, или, в случае с преимплантационным диагнозом, эмбрион будет отбракован.
Ovšem sbírání kmenových buněk z velmi raných embryí, která mají být odepsána a znehodnocena, je dle mého soudu něco nesporně jiného než umělé přerušení těhotenství.
Но получение стебельных клеток из эмбрионов, которые в конечном итоге, будут уничтожены, на очень ранних стадиях, по моему мнению, с этической точки зрения отличается от аборта.
Komplikace při těhotenství a porodu jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí dívek ve věku 15 až 19 let.
Осложнения при беременности и родах являются главными причинами смертности во всем мире среди девочек от 15 до 19 лет.
Odpověděl jsem poukazem na to, že odsuzujeme matky, které svým dětem působí újmu požíváním alkoholu nebo kokainu během těhotenství.
В ответ я обратил внимание на то, что мы осуждаем матерей, причиняющих вред своим детям, употребляя алкогольные напитки или кокаин во время беременности.
Výběr dětí nemusí zahrnovat přerušení těhotenství.
Выбор детей необязательно связан с абортами.
Na opačném konci spektra se pak stala běžnou záležitostí znásilnění, cizoložství, brzká těhotenství a potraty.
С другой стороны спектра изнасилования, прелюбодеяние, ранние роды и аборты стали обычным делом.
U žen, které plánují odklad manželství, dokud budují kariéru, je mnohem pravděpodobnější, že si budou chtít zajistit možnost vyhnout se nechtěnému těhotenství nebo jej ukončit.
Те из них, которые планируют отложить брак на время создания собственной карьеры, с гораздо большей вероятностью будут стремиться к гарантированной возможности избежать или прервать нежелательную беременность.
Ve stejné zprávě se konstatuje, že více než 300 000 dívek a žen ve věku 15-19 let zemře každý rok na komplikace v těhotenství, přičemž mnoho dalších se musí vyrovnávat s vysilující pracovní neschopností.
В том же докладе отмечается, что более 300 000 девушек и женщин в возрасте от 15 до 19 лет умирает каждый год от осложнений, связанных с беременностью, а еще больше остается искалеченными.

Возможно, вы искали...