absolutní ampér чешский

Синонимы absolutní ampér синонимы

Как по-другому сказать absolutní ampér по-чешски?

absolutní ampér чешский » чешский

abampér

Примеры absolutní ampér примеры

Как в чешском употребляется absolutní ampér?

Простые фразы

Ano. Máte absolutní pravdu.
Да. Вы совершенно правы.

Субтитры из фильмов

Chci absolutní klid.
Мне нужна абсолютная тишина.
A snob jsi. A absolutní.
Да, ты сноб, законченный сноб.
Víte, že požaduji absolutní disciplínu. Jako na lodi.
Ты знаешь, я требую абсолютной дисциплины, как на корабле.
Absolutní.
Точно.
Řekněte jim, že Talmud. není absolutní nástroj. ale subjektivní nástroj, jaký člověk potřebuje.
Скажите ему, что Т алмуд не есть истина в последней инстанции, а та истина, которая нужается в человеке.
Absolutní ticho.
Все по местам и полная тишина.
Na absolutní ideál je příliš škrobený a opatrný.
Он слишком чопорный и осторожный, чтобы быть моим абсолютным идеалом.
Absolutní génius na výbušniny.
Просто гений в области взрывчатки.
Mohlo by to znamenat, že Hitler nikdy nedosáhne absolutní moci. Proč ne Vy?
Если бы это случилось, Гитлер никогда, ни при каких обстоятельствах не пришел бы к абсолютной власти.
Mám pocit, že podle tebe je láska absolutní.
Но, думаю, ты хочешь сказать, что любовь это абсолют.
Ale mám pocit, že podle tebe je láska absolutní.
Но, думаю, ты хочешь сказать, что любовь это абсолют.
Říkám, že láska je absolutní?
Что любовь это абсолют?
Ano. Jo! Láska, o které mluvím já, je absolutní.
Любовь, о которой я говорю - это абсолют.
Chcete říct, že láska je absolutní.
ЧТО?! Что любовь это абсолют.

Из журналистики

Nepoddajná složitost situace bývá spíše zjednodušována na lítý boj mezi absolutní mocí a absolutní bezmocí, mezi archetypálním utiskovatelem a archetypálním utiskovaným.
Скорее чрезвычайная сложность ситуации сведена к борьбе между абсолютной силой и абсолютным бессилием, типичным угнетателем и типичным угнетенным.
Nepoddajná složitost situace bývá spíše zjednodušována na lítý boj mezi absolutní mocí a absolutní bezmocí, mezi archetypálním utiskovatelem a archetypálním utiskovaným.
Скорее чрезвычайная сложность ситуации сведена к борьбе между абсолютной силой и абсолютным бессилием, типичным угнетателем и типичным угнетенным.
Zdá se, že evropské vlády skutečně daly uzavřením oblohy absolutní prioritu bezpečnosti nade vším ostatním.
Действительно, отменой полетов европейские правительства, кажется, дали безопасности абсолютный приоритет над всем остальным.
Pro úspěch demokracie jsou tyto věci absolutní nezbytností, ale vyžadují dlouhodobější rozvoj institucionálních kapacit.
Это абсолютно необходимые составляющие успешности демократических преобразований, но они требуют длительного развития институциональных возможностей.
V reakci na regionální a mezinárodní tlak vybudoval vládnoucí rod Saúdů Potěmkinovu vesnici reforem, přičemž si však ponechal absolutní kontrolu nad veškerým politickým vývojem.
Под давлением соседей по региону и мирового сообщества правящая в Саудовской Аравии династия соорудила потемкинскую деревню реформ, сохраняя при этом за собой контроль над всеми политическими изменениями.
A tak přestože se absolutní rozdíl ve výši příjmu průměrného Američana a průměrného Afričana zvyšuje, proč si s tím lámat hlavu?
Таким образом, даже если доходы во всем мире увеличатся, и при этом абсолютный разрыв в доходах между средним американцем и средним африканцем возрастет, зачем беспокоиться?
A za druhé je nedostatek vody jen zřídkakdy absolutní a ještě méně často vysvětluje chudobu.
Во-вторых, недостаток воды редко бывает абсолютным и еще реже является объяснением бедности.
Suverenita však není absolutní; zahrnuje nejen práva, ale i povinnosti.
Но суверенитет не является абсолютным, он включает в себя обязательства, а также права.
Historie však ukáže, že Sachs měl absolutní pravdu.
Но история покажет, что Сакс оказался абсолютно прав.
Ať už šlo o absolutní loajalitu nebo vražednou rivalitu, tradiční politika byla jen zřídkakdy odtržená od osobních vášní.
Делалось ли это вследствие абсолютной лояльности или убийственной конкуренции, традиционная политика редко оставалась в стороне от личных страстей.
Otevřeně hovoří o zájmu Ameriky udržet si vedle absolutní i svou relativní hospodářskou moc.
Они открыто говорят о том, что Америка заинтересована в сохранении своего экономического могущества в относительном, а не только в абсолютном смысле.
Tito malí úředníčci však mívají téměř absolutní moc, takže kontrolují také kanály určené k nápravě křivd.
Однако, поскольку власть этих мелких бюрократов почти абсолютна, они контролируют также и каналы, по которым могут поступать жалобы.
Jak by ovšem namítl Friedman, obě metody by se měly pokládat za absolutní protiklady.
Но, как сказал бы Фридман, два различных метода следует считать полярными противоположностями.
Všechny tyto úvahy nás vedou k jednomu: je potřeba koncepce státní suverenity, která nebude absolutní.
Все это требует пересмотра концепции абсолютного государственного суверенитета.

Возможно, вы искали...