Abelova cena чешский

Абелевская премия

Перевод Abelova cena перевод

Как перевести с чешского Abelova cena?

Abelova cena чешский » русский

Абелевская премия

Примеры Abelova cena примеры

Как в чешском употребляется Abelova cena?

Простые фразы

Cena zahrnuje daň.
В цене содержится налог.
Cena se zvýšila.
Цена повысилась.
Cena je vysoká.
Цена высока.
Cena mi vyhovuje.
Цена меня устраивает.
Cena je příliš vysoká.
Цена слишком высока.

Субтитры из фильмов

Jestli se cena těch pozemků do roka nezdvojnásobí, nevím, co budete dělat.
Если эти участки не удвоятся в цене за год, тогда я даже не знаю, что вы будете делать.
Cena ročků a na jaře narozených telat byla stálá.
Годовой и весенний показатели телятины даются в тоннах.
To znamená v případě, že cena je dobrá.
Конечно, по разумной цене.
Nepatrná cena za společnost tak půvabné dámy.
Не очень-то впечатляюще для компании такой прекрасной дамы.
Mohly byste mi říct, jaká je cena na té aktovce?
Не подскажете цену этого чемодана?
Šperk, který měl Marriott odkoupit byl nefritový náhrdelník patřící jisté Amthorově pacientce. Cena asi 100 tisíc dolarů.
Драгоценность, которую выкупал Мариот, было жадеритовое ожерелье которое принадлежало пациентке Амтора и стоило около ста тысяч.
Cena je mírná.
За сколько?
Byla ušetřena senzacechtivé publicity, pochybné pocty, jako je Pulitzerova cena jistou. filmovou společností.
Он не пользуется такой сенсационной и коммерческой известностью, как такие сомнительные награды, как приз Пулитцера и другие подобные, ежегодно вручаемые кинематографическим обществом.
Dámy a pánové, za vynikající výkon v divadle byla Cena Sarah Siddonsové. udělena slečně Evě Harringtonové.
Уважаемые члены Общества, дамы и господа, приз Сары Сиддонс за выдающиеся достижения вручается мисс Еве Харрингтон.
Co myslíš, jaká je cena za umírání?
Ты думаешь, легко видеть как близкие люди умирают, как они плачут, задыхаются, хрипят.
Smrt je příliš vysoká cena, slečno Stello. Já se svým ubohým učitelským platem.
А чем, ты думаешь, были оплачены эти дорогостоящие болезни и похороны, мисс Стелла?
To je cena za slávu.
Цена за славу.
Cena nehraje roli.
Цена не важна. А кто потом будет. закатывать сцены ревности и запрет дверь на замок?
Jak rozkvetly sakury, cena ryb šla dolů.
После сбора вишни цены на рыбу всегда падали.

Из журналистики

Prvním z nich je skutečnost, že jsou velmi drahé nebo přesněji řečeno že cena, která je za ně účtována, je velmi vysoká, přestože skutečné výrobní náklady představují pouhý zlomek této částky.
Одна из них заключается в том, что они стоят очень дорого; или, точнее, назначаемая цена очень высока, хотя затраты на их производство составляют лишь малую часть этой суммы.
Vzhledem k tomu, že cena těchto činností je tak vysoká a jejich přínosy tak malé, bylo by snadné je zastavit.
Поскольку такие виды деятельности стоят так дорого, а экономические выгоды от них так низки, прекратить их было бы просто.
Cena, kterou jsme ochotni platit za bezpečnost, nemůže být nekonečná.
Цена, которую мы желаем заплатить за безопасность, не может быть безграничной.
Cena, kterou homosexuálové v mnoha afrických zemích platí za homofobii, je až bolestně zjevná: právní postihy, sociální vyřazování a spravedlnost lůzy.
Действительно, цена гомофобии для сексуальных меньшинств во многих африканских странах, увы, очевидна: правовые санкции, социальный остракизм и охлократия.
Výraznější uplatňování průmyslové politiky je cena, kterou je nutno zaplatit za snížení makroekonomických nerovnováh.
Более широкое применение промышленных стратегий - это цена, которую придётся заплатить за сокращение макроэкономического дисбаланса.
Vyhodíme-li tento úspěch do koše, cena za to se neomezí jen na dnešní epizodu.
Не воспользоваться таким достижением было бы большой ошибкой, далеко выходящей за рамки данного эпизода.
Vzhledem k tomu, že cena ropy se stanovuje v amerických dolarech a dolar oproti euru devalvoval, evropští spotřebitelé zvyšujícím se cenám energií poměrně snadno unikli.
Поскольку цены на сырую нефть рассчитываются в долларах США, а доллар упал по отношению к евро, европейские потребители довольно легко пережили повышение цен на энергоресурсы.
Spotřebitelská cena za elektřinu je nyní stanovena na 0,11 dolaru, což je přesně uprostřed mezi 0,06 a 0,16 dolaru.
Плата для потребителей за электроэнергию теперь достигла 0,11 доллара, т.е. ровно половины от 0,06 до 0,16 доллара.
Tyto kroky vyšlou signál, že cena emisí se musí podstatně zvýšit, máme-li dosáhnout cíle v podobě nulových čistých emisí.
Эти шаги будут сигнализировать, что цена выбросов должна существенно вырасти, если мы хотим достичь нашей цели нулевых чистых выбросов.
Letošní Nobelova cena míru právem odměňuje tisíce vědců Mezivládního panelu Organizace spojených národů pro změnu klimatu (IPCC).
Нобелевская премия мира этого года отдает должное тысячам ученых из работающей под эгидой ООН Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).
Kdyby se toto vše stalo, cena ropy by vyletěla strmě vzhůru kvůli výpadkům dodávek a obavám, což by dost možná uvrhlo do recese velkou část světové ekonomiky, která je již dnes ve svízelném stavu.
Если все это произойдет, то цена на нефть стремительно вырастет из-за дефицита и опасений, возможно вгоняя большую часть мировой экономики, которая и так уже находится в тяжелом состоянии, в стадию рецессии.
Vložili jsme 50 miliard dolarů do výzkumu zelenějších technologií, takže ekonomická cena adaptace a zmírňování důsledků mohla spolykat jen 750 miliard dolarů.
Мы выделили 50 миллиардов долларов на исследования новых технологий, снижающих выбросы парниковых газов, с тем чтобы всего лишь 750 миллиардов долларов могли быть поглощены оптимальными затратами на адаптацию и уменьшение воздействия на окружающую среду.
Ačkoli měl tento systém v roce 1991 v Argentině svůj smysl - skoncoval tam s hyperinflací, jeho výsledná cena, kterou ostatní země konečně platit nemusejí, je bezesporu příliš vysoká.
Даже если эта система имела смысл в Аргентине в 1991 году для прекращения гиперинфляции, оказалось, что другим странам приходится платить за нее высокую цену.
Zjistili by, že se značně zveličuje cena, již by Německo zaplatilo za souhlas s eurobondy, a naopak že se bagatelizuje cena, kterou by zaplatilo za ústup od eura.
Они бы выяснили, что стоимость согласия на еврооблигации для Германии была сильно преувеличена, а затраты на выход из еврозоны недооценены.

Возможно, вы искали...