abiotický stres чешский

Синонимы abiotický stres синонимы

Как по-другому сказать abiotický stres по-чешски?

abiotický stres чешский » чешский

úzkost faktory fyziologického stresu biotický stres

Примеры abiotický stres примеры

Как в чешском употребляется abiotický stres?

Субтитры из фильмов

Ten stres okolo nové opery jí rozrušil a znepokojil.
Думаю, работа утомила ее, и она перепутала пузырьки.
Může to uvolnit tvůj stres.
Может, облегчило бы твою неудовлетворённость.
Jaký stres?
Какую неудовлетворённость?
Julian Huxley říká, že stres je průvodním znakem života ve městech nad jeden milion obyvatel.
Юлиан Хаксли говорит, что стресс является неизбежным в городе с населением более миллиона человек.
Stres už jsme zažili. Ale nikdy jsme si nešli po krku.
У нас был стресс и раньше, но мы не вгрызались друг другу в глотки.
Stres najdete všude, a u všech, nutí nás k tomu, čemu říkáte divošství.
Но я - нет! Хорошо.
Mám hlad. Neměla jsem prášek na stres nebo koupel sedm hodin.
У меня нет таблеток от стресса и семичасовой ванны.
Shon, stres, cestování.
Беспокойство, волнения, поездки.
Říká se, že to dělá stres.
Говорят, это от стресса.
Myslí si, že je to. stres z toho všeho, víš.
Думает, что это все стресс и, ну, знаешь, все такое.
Neustálý stres byl příliš silný; ničil jejich těla i mysl.
Это уничтожало и его тело и его разум.
Stres, přepracování, to je vše.
Напряжение, сверхурочная работа, вот и все.
Ale i na geniálním Oppiem je vidět stres.
Но Оппи начинает нервничать.
Tolik jsem myslel na svůj stres, že jsem naprosto zapomněl, jaké to muselo být pro tebe.
Я все время думал, как мне тяжело. Я совсем забыл, насколько трудно было тебе.

Из журналистики

Trvalý pracovní stres je také důležitým činitelem depresivních poruch - celosvětově čtvrté nejrozšířenější příčiny onemocnění.
Постоянный стресс, связанный с работой, также является важным решающим фактором депрессивных расстройств - четвертой по счету крупнейшей причиной болезней во всем мире.
Krátkodobý stres sestává z modelu vrozených procesů, jež připravují lidský organismus na fyzickou aktivitu v reakci na požadavky a vlivy, které zatěžují schopnost adaptace.
Говоря вкратце, стресс состоит из модели встроенных процессов, подготавливающих человеческий организм к физической деятельности в ответ на требования и влияния, которые испытывают его способность к адаптации.
Je-li stres trvalý, často pracuje proti schopnosti přizpůsobit se a následně vyvolává nemoci.
Если это продолжительное явление, стресс часто плохо адаптируется и, в конечном счете, провоцирует развитие болезни.
Je proto potřeba je vyhodnocovat s ohledem na vliv a reakce na stres, výskyt a rozšíření špatného zdravotního stavu a kvantitu a kvalitu zboží či služeb.
Поэтому их необходимо оценить с точки зрения воздействия стресса и реакций на него, сфер действия и распространения плохого здоровья, а также качества и количества товаров или услуг.
Díky tomu, že tato technologie snižuje stres spojený s řízením v hustém provozu a v neznámých lokalitách, je příslibem větší ochrany řidičů i chodců.
Снижая водительский стресс, возникающий при езде в плотном потоке и по незнакомым местам, эта технология обещает повышение защищенности как для водителей, так и для пешеходов.
Není jasné ani to, zda je oxidační stres u chronických nemocí a u procesu stárnutí primární příčinou, anebo druhotným jevem.
Неясно также, является ли окислительный стресс первопричиной вторичного явления - хронических заболеваний, а также старения.
U většiny lidských onemocnění je oxidační stres pouhým symptomem.
При большинстве заболеваний человека окислительный стресс является лишь симптомом.
V důsledku toho byly výrazně méně přesné prognózy pro Velkou Británii, kde se stres ve finančním sektoru do velké míry podobal situaci v USA.
Таким образом, прогнозы для Великобритании - где проблемы финансового сектора очень похожи на проблемы США - были значительно менее точными.
Právě naopak, Kahneman a jeho kolegové zjistili, že lidé s vyššími příjmy stráví víc času činnostmi, které si spojujeme s negativními pocity, jako je napětí nebo stres.
Напротив, Канеман и его коллеги обнаружили, что люди с более высокими доходами тратили больше времени на виды деятельности, которые ассоциируются с негативными эмоциями, такими как напряжение и стресс.
Například neurogenezi v gyru dentatus, kterou akutní a chronický stres potlačuje, lze zvýšit pomocí mnoha antidepresiv.
Например, нейрогенез в зубчатой извилине, подавленный острым и хроническим стрессом, можно усилить многими видами лечения антидепрессантами.
Celý Blízký východ sužují nejen války, ale také prohlubující se rozvojové nezdary: sílící sladkovodní stres, desertifikace, vysoká nezaměstnanost mladých lidí, chatrné vzdělávací soustavy a další vážné překážky.
Весь Ближний Восток страдает не только от войн, но также от углубления неудач развития: усугубляющейся проблемы нехватки питьевой воды, опустынивания, высокого уровня безработицы среди молодежи, слабых систем образования и других серьезных препятствий.
Bylo vyloučeno, aby tyto vršící se finanční tlaky nevyvolaly u středostavovských Američanů a jejich rodin větší stres.
Совершенно неизбежно растущий ком финансовых проблем стал причиной тяжёлого стресса для американцев среднего класса.
Přibývá důkazů, že přední příčinou úmrtí je stres z transformace, který má ještě silnější dopady než velcí zabijáci v postkomunistickém Rusku, jako je alkohol, vraždy a AIDS.
Существует все более заметное свидетельство того, что стресс от переходного периода является основной причиной смертности, превышая показатели даже таких самых страшных убийц пост-коммунистической России, как алкоголь, убийства и СПИД.
Jiný tvrdil, že letní stres na trhu se nejspíš ukáže jako pouhé zaškobrtnutí.
Другой утверждал, что летний стресс на рынках, скорее всего, является лишь временной проблемой.

Возможно, вы искали...