chladicí směs чешский

Синонимы chladicí směs синонимы

Как по-другому сказать chladicí směs по-чешски?

chladicí směs чешский » чешский

chladicí kapalina

Грамматика chladicí směs грамматика

Какими грамматическими свойствами обладает chladicí směs в чешском языке?

chladicí + směs · прилагательное + существительное

++

Примеры chladicí směs примеры

Как в чешском употребляется chladicí směs?

Простые фразы

Toto je nebezpečná směs.
Это опасная смесь.

Из журналистики

Nový plán spoléhá na pochybnou směs podezřelých fíglů finančního inženýrství a vágních příslibů skrovného financování z Asie.
Новый план основывается на спорной смеси неясных финансовых ухищрений и туманных обещаний умеренного азиатского финансирования.
Když se kapitalismus na čínský způsob spojil s kapitalismem na americký způsob, navíc s minimem bezpečnostních pojistek, vznikla třaskavá směs.
Когда капитализм в китайском стиле встретился с капитализм в американском стиле, в котором было мало защитных механизмов, это дало начало взрывной смеси.
Tak jako to vedlo k mocné fúzi komunismu a protiamerického nacionalismu v jihovýchodní Asii a Latinské Americe, vytváří to podobnou směs radikálního islámu a protiamerického nacionalismu napříč Středním východem.
Точно так же как в свое время оно привело к мощному союзу национализма антиамериканского толка с коммунизмом в Юго-Восточной Азии, сейчас это приводит к аналогичному же слиянию национализма с исламским радикализмом по всему Ближнему Востоку.
Toxická směs populismu, která dnes získává na síle, však stále může otevřít Pandořinu skříňku a vést k nepředvídatelným důsledkům.
Однако токсичные дрожжи популизма, набирающие сейчас силу, всё же могут открыть ящик Пандоры, что приведёт к непредсказуемым последствиям.
Když Michail Gorbačov odmítl německý zásah proti demonstrantům podpořit, směs drtivých protestů veřejnosti a břídilství vlády strhla Berlínskou zeď.
Однако, когда Михаил Горбачев отказался поддержать жестокое подавление выступлений в Германии, комбинация всепоглощающего публичного протеста и неуклюжие действия правительства привела к разрушению Берлинской стены.
Směs optimismu a strachu se týká vsech, jak mexických firem, tak mexických domácností.
Такая смесь оптимизма и страха относится ко всем в одинаковой мере, и к мексиканскому бизнесу, и к мексиканским семьям.
Pro Putinovu éru v Rusku je typická tatáž směs výsměchu a obdivu.
Такое же странное сочетание насмешки и восхищения характерно для правления Путина в России.
Najít správnou směs nebude snadné.
Найти действенные пропорции изменений будет нелегко.
USA si sice zachovaly značný vliv, ale jejich schopnost uplatňovat moc komplikuje směs strukturálních ekonomických problémů, nejednotné elity a dvou faktických vojenských porážek.
Хотя США и сохранили значительную часть своего влияния, сочетание структурных экономических проблем, разделенной элиты и, де-факто, двух военных поражений, препятствуют их способности применять эту власть.
Vidí na Západě směs úcty k jejich úspěchům a obav z výzvy, již teď představují, a to je naplňuje hrdostí.
В западных странах они видят смесь из уважения к их достижениям и мрачного опасения перед трудностями, которые стоят перед ними, и это наполняет их гордостью.
Za prvé není jaderným palivem mořská voda, nýbrž směs dvou těžkých izotopů vodíku, deuteria a tritia - to je radioaktivní izotop, který byl v malém množství vyroben do vodíkových bomb.
Во-первых, ядерное топливо - это не морская вода, а смесь двух тяжелых изотопов водорода - дейтерия и трития - радиоактивного элемента, который производят в малых количествах для водородных бомб.
Třaskavá směs autokratických ambicí a pomýleného idealismu nabyla vrchu krátce po teroristických útocích ze září 2001.
Взрывоопасная смесь из неограниченных амбиций и неправильно направленного идеализма стала властвовать вскоре после террористических атак в сентябре 2001 года.
Silný pocit historického poslání, sociální a ekonomické problémy, zhoršení mezinárodního postavení: to vše dohromady vytváří výbušnou směs, která hraje do karet radikálům.
Глубокое чувство исторической миссии, социально-экономические проблемы, заниженный международный статус - все это объединяется и формирует взрывное соединение, играющее на руку радикалам.
Namísto toho se jeví spíše jako dětské hřiště: zvláštní směs komplexů méněcennosti a nadřazenosti.
Она больше похожа на детскую игровую площадку: странная смесь комплексов неполноценности и превосходства.

Возможно, вы искали...