koneckonců чешский

Значение koneckonců значение

Что в чешском языке означает koneckonců?

koneckonců

má přípustkový význam; připouští něco  Ať si dělá, co chce, je mi to koneckonců jedno. má omezující význam; omezuje něco  O to koneckonců jde.

Примеры koneckonců примеры

Как в чешском употребляется koneckonců?

Субтитры из фильмов

Koneckonců jste chodil na jižní Harvard, což se vám nějak podařilo zmínit ve vašem testu.
Вы же поступили в Южный Гарвард, в конце концов, о чём вы умудрились упомянуть в вашем тесте.
Koneckonců, jsme přece sousedky.
Все-таки соседи, как говорится.
Koneckonců, můžu se podívat na hezkou dívku, či ne?
После всего, я смогу полюбоваться этой красотой, а?
Koneckonců, neočekával jsi mě. A ty mi odpustíš porouchané auto?
И вы простите меня за поломку машины?
Koneckonců, Richarde, jsem tvůj bratr.
В конце концов, Ричард, я твой брат.
Koneckonců se zítra berete.
Но вы же женитесь завтра.
Ale to neznamená, že by ses mi nelíbila, Susan. protože koneckonců, když mlčíš, něco zvláštního mě k tobě táhne. ale ty skoro vůbec nemlčíš.
И. Не то что Вы мне не нравитесь. Потому что в отдельные спокойные моменты меня как-то странно влекло к Вам.
Koneckonců, zítra je taky den!
Ведь завтра будет новый день!
Koneckonců, co je moc, to je moc.
В конце концов, хорошего понемножку.
Koneckonců jsem ještě dítě.
Я ещё ребёнок.
Koneckonců tady pracuji jen krátce.
Я ведь только поступил сюда.
Koneckonců je to lidská bytost!
В конце концов, он живой человек.
Koneckonců, my doktoři nemůžeme dělat pokusy s lidskými bytostmi.
Мы врачи не имеем права ставить опыты на людях.
Nebo že by se nedopustil běžných přestupků proti společnosti. Ale koneckonců, to je problém duše civilizovaného člověka, ne?
В конце концов, именно в этом проблема души цивилизованного человека.

Из журналистики

Koneckonců se už středověcí alchymisté zabývali tím, co dnes pokládáme za absurdní hledání cest, jak proměnit neušlechtilé kovy ve zlato.
В конце концов, средневековые алхимики занимались поиском способов превращения простых металлов в золото, что сегодня считается полным абсурдом.
Zlato koneckonců nenese žádný úrok a jeho držení navíc něco stojí.
В конце концов, за золото не выплачиваются проценты, а за его хранение даже приходится тратить некоторые средства.
Nebo proč tam koneckonců nezařadit ruský rubl či indickou rupii?
Или, в этом отношении, почему бы не включить российский рубль или индийскую рупию?
Používání této měny ve světě koneckonců exponenciálně roste.
В конце концов, международное использование этой валюты росло по экспоненте.
Ve všech rozvinutých zemích banky koneckonců i nadále zůstávají silně neoblíbené.
В конце концов, банки остаются очень непопулярными учреждениями во всех развитых странах.
Také jeho rozhodnutí o přijímání nových zaměstnanců budou pravděpodobně kvalitnější - nejlepší vědec či lékař koneckonců spíše než profesionální manažer pozná, kteří výzkumníci či lékaři mají největší potenciál.
Он, вероятно, также принимает более удачные решения по найму - в конце концов, лучший ученый или врач, скорее всего, лучше разберется в том, у какого исследователя или врача больший потенциал, нежели профессиональный менеджер.
Většinu Američanů koneckonců znepokojuje loudavý růst americké ekonomiky a přetrvávající vysoká nezaměstnanost.
Большинство американцев, в конце концов, озабочены вялым ростом экономики США и сохраняющимся высоким уровнем безработицы.
Koneckonců byly Spojené státy napadeny.
Ведь на США напали первыми.
Prezident koneckonců věnoval téměř celou řeč pozitivní roli vlády při zajišťování vzdělání, boji proti klimatickým změnám, obnově infrastruktury, péči o chudé a postižené a obecném investování do budoucnosti.
Действительно, он посвятил практически всю речь положительной роли государства в обеспечении образования, борьбе с изменением климата, восстановлению инфраструктуры, заботе о бедных и инвалидах и вообще об инвестициях в будущее.
Samotný úspěch tohoto útoku koneckonců znamenal, že takto omezenou intervenci nelze nikdy zopakovat, poněvadž potenciální šiřitelé se naučili umísťovat své rodící se zbrojní programy do podzemí, ukrývat je nebo je duplikovat.
В конце концов, сам успех этого удара означал, что повторить такое ограниченное вмешательство будет невозможно, поскольку он научил будущих создателей оружия массового поражения скрывать или дублировать свои программы разработки новых вооружений.
Koneckonců je Egypt srdcem, mozkem i nervovým centrem celého arabského světa.
В конце концов, Египет является сердцем, мозгом и нервным центром арабского мира.
Finanční soustava se koneckonců nezhroutila úplně a Obamova administrativa se uvědoměle rozhodla oživit banky pomocí skrytých dotací, místo aby je nuceným způsobem rekapitalizovala.
В конце концов, финансовая система не рухнула полностью, и администрация Обамы приняла осознанное решение восстановить банки с помощью скрытых субсидий, а не рекапитализировать их на обязательной основе.
Platební nerovnováhy mají koneckonců vždy dvě strany a zátěž spojenou s jejich vyrovnáváním by neměly nést pouze země deficitní.
В конечном итоге, у платёжного дисбаланса всегда есть две стороны, и бремя корректировки не должно ложиться лишь на страны с дефицитом.
Koneckonců, argumentují tito lidé, průměrný Afričan bude i tak o něco méně chudý.
В конце концов, утверждают такие люди, средний африканец станет чуть-чуть богаче.

Возможно, вы искали...