Примеры mentales Trauma примеры

Как в чешском употребляется mentales Trauma?

Субтитры из фильмов

Trauma.
Травмой.
Existuje porodní trauma nebo šok ze zrození.
Есть потрясение новорожденного. Шок при рождении.
Trauma způsobené smrtí příbuzného.
Все равно будьте начеку, это серьезная психическая травма вызванная смертью родственника.
Bodné rány, zlomeniny, silné trauma, šok.
Раны в жизненно важных органах, обширные травмы, шок.
Od té doby mám trauma.
Я до сих пор переживаю.
Možná nějaké trauma z dětství? Ne, to si nemyslím.
Скажите, от чего могло появиться отвращение к половому акту?
Opravdu ne. Jen aby děvčata neměla trauma.
Главное, чтобы у девочек не создалось впечатление, вы же знаете.
Regan tím zážitkem utrpěIa těžké trauma.
Реган перенесла тяжелую травму, Тем опытом.
Bylo to v šoku nepoznal jsem poporodní trauma a to byla má chyba.
Он был в шоке. Я не сумел распознать родовую травму, это было моей ошибкой.
Los Angeles se dnes připojilo ke smutnému společenstvíměst, jejichž jediné kritérium členství je zažít trauma mezinárodního terorismu.
Сегодня вечером, Лос-Анджелес присоединился к городам, которые всемирно известны как подвергшиеся международному терроризму.
Těžké trauma.
Тяжелая травма.
Bart nám pusobí trvale trauma.
М-с Крабаппл, он наносит детям травму.
Ne! Je to trauma!
Это травма!
Trauma, zaznamenané v době smrti.
Травма, которую они получили в момент смерти.

Из журналистики

Nestane-li se tak, Řecko bude mít své přizpůsobování méně pod kontrolou a mohlo by utrpět podstatně silnější trauma a nakonec snad přímo insolvenci.
Если не сможет, то Греция будет обладать меньшим контролем над своими преобразованиями, и она потенциально может подвергнуться намного более сильному удару, возможно, в конечном итоге, полному дефолту.
Německo však muselo zvládnout obrovské náklady a trauma ze sjednocení s východními spolkovými zeměmi.
Но Германия должна была перенести огромные затраты и травму после воссоединения с Восточной Германией.
Chudoba také rozjitřila trauma irácké násilné minulosti válek a zvěrstev, která učinila lidi méně citlivými vůči zabíjení.
Бедность усугубила травмирующее действие истории Ирака, полной насилия, войн и злодеяний, из-за которых люди стали равнодушны к убийствам.
Nicméně aktuální dluhové trauma Argentiny ukazuje, že nadále trvá naléhavá potřeba opravit globální systém restrukturalizace suverénního dluhu.
Тем не менее, последняя долговая травма Аргентины показывает, что глобальная система для суверенного долга остро нуждается в ремонте.
Jsme-li čerstvě zamilovaní (nebo prožijeme trauma) a tento prožitek je spojený s určitou vůní, vyvine se u nás zvýšená citlivost na tuto vůni.
Если вы недавно влюбились (или получили травму) и получили связанный с этим событием запах, у вас может развиться повышенная чувствительность к данному запаху.
Skutečnost, že takovéto hluboké trauma na rozvíjejících se trzích zapříčinily relativně mírné šoky, přivádí člověka k otázce, jaké problémy by vyvolal dramatičtější posun.
Тот факт, что относительно умеренные потрясения причинили развивающимся рынкам такие глубокие травмы, заставляет задуматься о том, какие проблемы вызвал бы более серьезный удар.
Rychlost, s níž Japonsko po 11. září jednalo, odráží trauma, jež země zažila během války v Perském zálivu před deseti lety.
То, что Япония с готовностью предложила свою помощь после событий 11 сентября, говорит о моральной травме, полученной ею десять лет назад во время войны в Персидском заливе.
Nejkontroverznějším tématem, s nímž se dnes psychologie a psychiatrie vyrovnávají, je to, jak si oběti pamatují trauma.
То, как жертвы вспоминают о психической травме - самая спорная проблема, стоящая перед психологией и психиатрией в настоящее время.
Jiní nesouhlasí a tvrdí, že mysl se dokáže uvědomění hrůz bránit vytěsněním vzpomínek na trauma, takže je pro oběti nesnadné se na nejhorší zážitky upamatovat až do doby, než je to po mnoha letech bezpečné.
Другие не согласны с ними, утверждая, что разум может защитить себя, выбросив воспоминания о травме из сознания, не давая жертвам вспоминать о самых ужасающих событиях, которые с ними произошли, до тех пор, пока много лет спустя это не станет безопасным.
Ve skutečnosti se tento paměťový problém týká běžné nepozornosti, která se dostavuje v důsledku traumatu; nijak nepoukazuje na neschopnost vzpomenout si na samotné trauma.
На самом деле, такая проблема с памятью говорит о простой рассеянности, которая возникает после травмы; она не имеет отношения к неспособности вспомнить саму травму.
Běžnou zapomnětlivost, která se objevuje po traumatu, nesmíme zaměňovat za amnézii na trauma.
Простую забывчивость, которая возникает после травмы, нельзя путать с потерей памяти о самой травме.
Trauma už sice není akutní, jak tomu bylo v roce 2009, avšak rány přetrvávají - a plodí nové patologie.
И хотя травма уже не такая острая, как в 2009 году, раны остаются - и в них развиваются новые патологии.
Toto trauma spaluje ještě niterněji ruské vládce, u nichž vyvolalo silný a vytrvalý psychologický komplex.
Для правителей России это еще более болезненная травма, вызвавшая у них сильнейший и стойкий психологический комплекс.
Ti mohou lépe dokázat umístit trauma do souvislostí. Debriefing možná slouží pouze k profesionalizaci těžkostí - coby součást současného sirsího procesu profesionalizace nestěstí.
Возможно, процедура разбора несчастного случая попросту предназначена для профессионализации помощи при несчастьях - как часть идущего сейчас более обширного процесса, с помощью которого все, что связано с горем, ставится на профессиональную основу.

Возможно, вы искали...