chlorid uhličitý

Грамматика chlorid uhličitý грамматика

Какими грамматическими свойствами обладает chlorid uhličitý в чешском языке?

uhličitý + chlorid · прилагательное + существительное

++

Примеры chlorid uhličitý примеры

Как в чешском употребляется chlorid uhličitý?

Из журналистики

Žel bohu, čisté, obnovitelné zdroje energie, jež neuvolňují oxid uhličitý, jako je větrná nebo geotermální energie, prozatím nedostačují.
К сожалению, чистых, возобновляемых источников энергии, не выделяющих углекислый газ, как, например, энергия ветра или геотермальная энергия, пока что недостаточно.
Díky sluneční energii mohou rostliny absorbovat oxid uhličitý a vyrábět nejen kyslík, ale i hmotu, kterou se živí zástupci říše zvířat - a kterou naše stroje dokážou využívat k výrobě energie.
Благодаря солнечной энергии растения могут поглощать диоксид углерода и производить не только кислород, но и вещества, которые животный мир употребляет в пищу - и которые наши машины могут использовать для получения энергии.
Inženýři také vyvinuli metody, jak zachycovat oxid uhličitý, který vzniká při spalování uhlí v elektrárnách, a bezpečně ho skladovat v podzemí.
Среди других достижений, инженеры разработали способы улавливания углекислоты, которая выделяется при сжигании угля на электростанциях, и безопасного ее хранения под землей.
Uvnitř elektrárny proměňují speciálně vyvinuté kvasinky oxid uhličitý uvolněný při spalování uhlí na suroviny vhodné pro výrobu dlažby a dalších stavebních prvků.
Внутри электростанции, специально разработанные дрожжевые клетки превращают углекислый газ, генерируемый при сжигании угля, в сырье для напольной плитки и других строительных материалов.
Když se tato fosilní paliva spalují, uvolňují oxid uhličitý, který pak mění klima planety.
Когда эти ископаемые виды топлива сжигаются, они испускают углекислый газ, который, в свою очередь меняет климат Земли.
Několik plynů, mimo jiné oxid uhličitý, metan a oxid dusný, ohřívá planetu, jak se jejich koncentrace v atmosféře zvyšuje.
Некоторые газы, включая углекислый газ, метан и закись азота, нагревают планету по мере того, как их концентрация в атмосфере возрастает.
Hlavním skleníkovým plynem je oxid uhličitý.
Основным парниковым газом является углекислый газ.
Elektrárny například mohou přejít na sluneční energii anebo oxid uhličitý, který při použití fosilních paliv produkují, zachytávat a bezpečně ukládat - stejně jako velké továrny.
Например, на электростанциях, а также на крупных заводах можно использовать солнечную энергию или же задерживать и безопасным образом избавляться от углекислого газа, выделяющегося при сжигании ископаемого топлива.
Dnes už je málo pochyb o tom, že skleníkové plyny jako oxid uhličitý způsobují závažné změny podnebí.
Сегодня мало у кого остаются сомнения относительно того, что парниковые газы, такие как углекислый газ, приводят к значительным изменениям климата.
Oxid uhličitý nás rovněž dokáže zabít, ale ne tak rychle jako bomby.
Углекислый газ также может нас убить, но не так быстро, как бомбы.
Jedinými vedlejšími produkty při spalování zemního plynu jsou oxid uhličitý, voda a malé množství oxidů dusíku.
Субпродуктами горения газа являются углекислый газ, вода и небольшое количество оксидов азота.
Oxid uhličitý způsobuje sice tzv. skleníkový efekt, zemní plyn ho ale produkuje mnohem méně než jiná fosilní paliva.
И хотя углекислый газ и является парниковым газом, при использовании природного газа его выделяется меньше, чем при использовании других видов ископаемого топлива.
Rovněž bude zapotřebí desetiletí veřejných a soukromých investic, aby se prokázala realizovatelnost uhelných elektráren, které budou zachytávat svůj oxid uhličitý.
Также потребуется десятилетие государственных и частных инвестиций, чтобы продемонстрировать возможность запуска электростанций работающих на угле, которые могут совершать каптаж собственных выбросов углекислого газа.