konflikt časování чешский

условие состязания

Перевод konflikt časování перевод

Как перевести с чешского konflikt časování?

konflikt časování чешский » русский

условие состязания

Примеры konflikt časování примеры

Как в чешском употребляется konflikt časování?

Из журналистики

Jakékoli řešení - jakýkoli návrh na změnu - zplodí nový konflikt z důvodu střetu nároků na suverenitu.
Любое решение - любой намек на перемену - приведет к новым конфликтам, из-за конфликтирующих требований суверенитета.
Násilný konflikt v minulosti může přežívat jako válka vzpomínek v současnosti, jak lze pozorovat na současném sporu mezi Čínou a Jižní Koreou na jedné straně a Japonskem na straně druhé.
Насильственный конфликт в прошлом может продолжать жить как война воспоминаний в настоящем, что можно наблюдать на примере нынешнего спора между Китаем и Южной Кореей, с одной стороны, и Японией, с другой стороны.
V případě Kašmíru by se však asymetrický konflikt, který v současné době vedou zástupné a teroristické skupiny, nemusel zvrhnout v otevřenou válku právě proto, že Indie i Pákistán disponují vzájemným jaderným odstrašením.
Однако в случае с Кашмиром асимметричный конфликт с участием других государств и террористических группировок может и не перерасти в полномасштабную войну, так как у Индии и Пакистана есть взаимосдерживающее ядерное оружие.
Dovolit opiovým překupníkům beztrestně jednat znamená nechávat jim volnou ruku pro získávání peněz na zaplacení zbraní a bojovníků, kteří vedou konflikt s afghánskou armádou a silami NATO.
Позволение торговцам опиумом действовать безнаказанно развязывает им руки, чтобы собирать деньги на оплату оружия и бойцов, которые сражаются с афганской армией и силами НАТО.
Tento konflikt existuje globálně.
Этот конфликт существует во всем мире.
Za vlády Jicchaka Rabina počátkem 90. let se však mezi Izraelem a Íránem rozhořel otevřený konflikt, což bylo dáno měnícím se strategickým prostředím po vítězství Spojených států v první válce v Perském zálivu a po rozpadu Sovětského svazu.
В начале 1990-ых годов, во время правления Ицхака Рабина, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт, вследствие изменяющейся стратегической обстановки, сложившейся после победы Америки в первой войне в Персидском заливе и распада Советского Союза.
Konflikt uvnitř islámu má navíc v regionu nejspíš destabilizační vliv a pro zájmy svobodného světa je kontraproduktivní.
Кроме того, столкновения внутри самого исламского мира, вероятно, будут дестабилизирующими для региона и контрпродуктивными для интересов свободного мира.
Proč by si měl zbytek světa myslet, že konflikt s větším a odhodlanějším nepřítelem by byl veden kompetentněji?
Почему остальной мир должен думать, что они лучше справятся с конфликтом с более крупным и решительным врагом?
Egypt podporovaný mohutnou americkou pomocí zase zabezpečoval region před rozsáhlejším vzplanutím vášní, třebaže izraelsko-palestinský konflikt neustále doutnal.
В свою очередь, Египет, поддерживаемый на плаву масштабной помощью США, защищал регион от большего воспламенения, несмотря на то, что израильско-палестинский конфликт продолжает тлеть.
Konflikt na Středním Východě - dnes Palestina versus Izrael, zítra Irák - představuje obrovské riziko pro růst a finanční stabilitu.
Конфликт на Ближнем Востоке - сейчас Палестина против Израиля, Ирак на подходе - создает серьезные риски для экономического роста и финансовой стабильности.
Bohaté strategické ropné rezervy Spojených států na nějakou chvíli světovou cenu ropy srazí dolů, ale až přijde na lámání chleba, totiž jakmile začne konflikt s Irákem, ceny ropy vyletí prudce nahoru.
Использование Америкой своих больших стратегических запасов нефти на какое-то время позволит сдержать цены на нефть, но когда, в конечном счете, вдруг начнутся военные действия в Ираке, цены на нефть начнут стремительно расти.
Podle dalšího stereotypního názoru si Evropa libuje v komplexnosti různých záležitostí, zatímco Amerika má radši jasně nalajnovaný konflikt - buď jsi s námi nebo proti nám.
Другой стереотипный взгляд - Европа копается в сложностях и проблемах, а Америка предпочитает простые решения конфликтов - или ты с нами или против нас.
Tuto věkovou skupinu příliš neovlivnily arabsko-izraelské války ani konflikt mezi Východem a Západem.
Арабско-израильские войны или конфликт между востоком и западом не оказали большого влияния на эту возрастную группу.
Kdyby se touto cestou byl vydal Arafat - akceptoval by existenci Izraele, skoncoval s terorismem a postavil se palestinským extremistům -, pak by celý konflikt skončil již dávno.
Если бы Арафат выбрал этот путь, смирившись с существованием Израиля, положив конец терроризму и выступив против палестинских экстремистов, конфликт разрешился бы много лет назад.

Возможно, вы искали...