Mann | wann | Main | dann

-mann немецкий

Значение -mann значение

Что в немецком языке означает -mann?

-mann

nachgestelltes Wortbildungselement zur Ableitung von Substantiven Blaumann, Flachmann, Henkelmann, Obermann (= Hut)

Возможно, вы искали...

-man | -manie | -mantie | -manager | -mark | -magen | -mal | -mar | -markt | -ma | -macher