русский | английский | немецкий | чешский

aktivismus чешский

Толкование Чешский толковый словарь

Что в чешском языке означает aktivismus?

aktivismus

činorodost filos. koncepce přisuzující značný význam činnému principu pol. (v předmnichovském Československu) politika aktivní spolupráce stran národnostních menšin se stranami vládními hanl. (za okupace) politika aktivní spolupráce s nepřítelem či ochota k

Переводы Чешско–русский словарь

Как перевести с чешского aktivismus?

aktivismus чешский » русский

активизм активи́зм акти́вность

Грамматика Чешская грамматика

Как изменяется в чешском языке aktivismus?

aktivismus · существительное

+
++

фразы Чешско–русский сборник фраз

Как в чешском употребляется aktivismus?

Субтитры из фильмов

Ale nebyl k tomu potřebný politický aktivismus.
И нет необходимости в активном вмешательстве граждан в решение острых социальных и политических проблем.
A tak Lindsay přišla na to, že ten aktivismus, který vzešel. z její touhy mít hezčí vlasy, opravdu zvýšil její sebeúctu.
И Линдси осознала, что её гражданская позиция в поддержку стилистов и впрямь повысила самооценку.
To je dobře, protože aktivismus je strašne přiteplenej.
Господи. Этот активизм такое убожество.
Možná pan Helms pozvedl svůj aktivismus na novou úroveň.
Возможно мистер Джеймс поднял свою активность на новый уровень.
Rozumím tomu, že občanský aktivismus proudí ve vaší rodině?
Так активизм у тебя в крови течёт, да?
Aktivismus opravdu oprášil tvoji vnitřní pizdu.
Будучи активистом ты показываешь свою внутреннюю сучку.

Из журналистики

I ti, jimž připadá ekonomická logika argumentů pro fiskální aktivismus přesvědčivá, tedy musí připustit, že politika takové řešení nepodporuje. Druhý stimul jednoduše není na pořadu dne.
Даже те, кто признаёт аргументы в пользу финансовой активности убедительными, должны понимать, что политики им тут не помощники. Так что второй программы помощи просто нет в колоде.
Kadrího příchod do Pákistánu a jeho urputný politický aktivismus tedy v jistém smyslu přece jen něčemu posloužily: posílily víru občanů v systém, který nadále budují.
Итак, в некотором смысле, прибытие Кадри в Пакистан и его интенсивная политическая деятельность послужили одной цели: он укрепил веру народа в ту систему, которую он продолжает строить.
V rámci těchto mantinelů však internetem zprostředkovaný aktivismus, jako jsou například webové petice, nejen rozšířil hranice tradičního mediálního zpravodajství, ale zároveň předznamenal některé zajímavé nové politické důsledky.
Однако даже в этих условиях активность, разрешенная в Интернете, например, интерактивные петиции, не только расширила границы традиционных средств массовой информации, но также и предсказала некоторые политические события.
Pronikavost a pružnost nového média nejenže oslabuje tradiční mediální cenzuru, ale internetem zprostředkovaný aktivismus zároveň hraje stále větší roli při reformě čínského právního systému a při rozvoji probouzející se občanské společnosti.
Являясь новой быстро распространяющейся и гибкой информационной средой, Интернет все больше влияет на реформы законов и развитие общества Китая.
To je vítaný vývoj a nejen pro Francii, neboť Sarkozyho aktivismus v sobě zároveň nese příslib zvýšení politického vlivu Evropy ve světě.
Это позитивное развитие ситуации, и не только для Франции, так как деятельность Саркози обещает значительно усилить политическое влияние Европы на мировой арене.
Ruský aktivismus v SNS také zemi posune do pozice přímého soupeření s EU.
Действия России в СНГ приведут также к соперничеству с ЕС.
Sarkozyho energii, vůli a aktivismus lze směle označit za velkolepé.
Саркози отличается поразительной энергией, силой воли и активностью.
Možnost vzniku násilí by však neměla naši pozornost odvádět natolik, že bychom si nepovšimli, že fundamentalistická přesvědčení také motivují pozitivní politický aktivismus.
Но возможность насилия не должна мешать нам заметить то, что фундаменталистские убеждения подвигают также и к положительной политической деятельности.
Aktivismus a terorismus dnes poskytují - nebo spíše vnucují - nový zdroj legitimity.
Сегодня активизм и терроризм предлагают, или скорее навязывают, новый источник легитимности.
Vláda AKP prosazuje strategickou autonomii země a větší aktivismus na Blízkém východě.
Правительство Партии справедливости и развития стремится к стратегической автономии страны, а также к большей активности на Ближнем Востоке.
Summit v Brisbane proto potřebuje znovu oprášit aktivismus, který skupina projevovala na vrcholu finanční krize v letech 2008 a 2009.
Саммиту в Брисбене необходимо снова вернуться к той активности, которая была продемонстрирована в 2008 и 2009 годах, в период финансового кризиса.
Aktivismus vycházející z náměstí Tahrír (Osvobození) nepřinesl jen společenskou a politickou změnu, ale sloužil také jako základní nástroj prodemokratického tlaku na egyptské vojenské vládce.
Активность масс на площади Тахрир привела не только к социальным и политическим изменениям, но также послужила в качестве абсолютного инструмента политического давления на военных правителей Египта.
Příští americký prezident či prezidentka by měl dokázat zužitkovat bytostný optimismus, pragmatismus a aktivismus Američanů.
Следующий президент Соединенных Штатов должен быть в состоянии извлечь выгоду из фундаментального оптимизма, прагматизма и активности американцев.

Возможно, вы искали...