koncipovat чешский

замышлять

Перевод koncipovat перевод

Как перевести с чешского koncipovat?

koncipovat чешский » русский

замышлять

Синонимы koncipovat синонимы

Как по-другому сказать koncipovat по-чешски?

koncipovat чешский » чешский

vymyslet prvně zpracovávat navrhovat pojetí ideově plánovat formulovat

Примеры koncipovat примеры

Как в чешском употребляется koncipovat?

Субтитры из фильмов

Můžeš to koncipovat jako rozhovor o tvém kreativním procesu - a ani nebude vědět, že mluvíš o hranicích.
Ты можешь обозначить это как разговор о вашем совместном творческом процессе, она никогда и не догадается, что ты говоришь о границах.

Из журналистики

Chybí však všeobecné uznání, že systém je nefunkční a je třeba ho koncipovat znovu.
Чего не хватает, так это общего признания того, что система сломана и нуждается в обновлении.
V rámci těchto pravidel by si jednotlivé země zachovaly pravomoc koncipovat vlastní politiku.
В рамках данных правил у отдельных стран останутся полномочия разрабатывать свою собственную политику.
Chtějí-li tedy chudé a nízkopříjmové země financovat rozvojové projekty, musí koncipovat a zavádět takové daňové strategie, které povedou ke zvýšení domácích příjmů.
Для финансирования проектов развития странам с малым уровнем дохода или уровнем дохода ниже среднего необходимо разработать и реализовать налоговые стратегии для увеличения внутренних доходов.
Za tímto účelem je třeba Evropu nově koncipovat a rozšíření působnosti EMU je pro to vhodným začátkem.
Европа должна быть заново открыта с этой целью, а расширение ЕВС - это как раз то, с чего нужно начинать.
Tato koalice by měla koncipovat rámec, který budou moci jednotlivé země přijmout, a představit ho na klimatickém summitu Organizace spojených národů na podzim roku 2014.
Эта коалиция должна разработать базовые принципы, которыми могут руководствоваться страны, и представить их на климатическом саммите ООН осенью 2014 года.
Každá země se bude snažit koncipovat svůj stimulační balíček tak, aby maximalizovala jeho účinek na své vlastní občany - nikoli jeho globální účinek.
Каждая страна будет стремиться разработать свой пакет стимулирующих мер, чтобы максимизировать их воздействие на своих собственных граждан - не глобальное воздействие.
Jestli dokáže koncipovat nezbytné institucionální změny, se však teprve uvidí.
Предстоит выяснить, смогут ли они провести необходимые институциональные реформы.
Nově pozvaným zemím se nelíbí, že nemají postavení plných členů, kteří by mohli pomoci plánovat a koncipovat jednání, zatímco delegace původních zemí se rozrostly tak, že dnes zahrnují stovky představitelů.
Возникло недовольство со стороны новых приглашенных стран, которые пока не являются полноправными членами этой организации и не участвуют в планировании встреч и в выработке основных решений.
Programy se budou koncipovat na národních úrovních, načež budou předkládány novému fondu, který jim po odsouhlasení poskytne finanční krytí.
Программы могут разрабатываться на уровне отдельных стран и представляться в новый фонд, который будет заниматься вопросами предоставления финансовой поддержки.
Můžeme například koncipovat budovy tak, aby využívaly slunečního svitu a přirozené cirkulace vzduchu, a vyžadovaly tedy mnohem méně komerční energie na vytápění, klimatizaci a ventilaci.
Например, мы можем конструировать наши здания используя солнечный свет и естественную циркуляцию воздуха, чтобы они требовали гораздо меньше коммерческой энергии для отопления, охлаждения и вентиляции.
Multilateralismus je ovšem snazší zastávat než koncipovat a uvést do života.
В то же время принцип многосторонних отношений намного проще защищать, чем разработать и применять.
Nejlepší programy strukturálních úprav jsou ty, u nichž změny politik navrhuje přímo zadlužená vláda a MMF pomáhá koncipovat na míru šitý program a zajišťuje politické krytí jeho zavádění.
Наилучшие программы структурной перестройки появляются, когда правительство страны-должника предлагает общие направления изменений, а МВФ помогает разработать детали этой программы и обеспечивает политическое прикрытие для ее реализации.

Возможно, вы искали...