konfigurační skupina чешский

конфигурационная группа

Перевод konfigurační skupina перевод

Как перевести с чешского konfigurační skupina?

konfigurační skupina чешский » русский

конфигурационная группа

Примеры konfigurační skupina примеры

Как в чешском употребляется konfigurační skupina?

Субтитры из фильмов

Viděl díky mě to, co jste chtěl vy aby viděl, že jsme skupina správňáckých právníků a že jsme rodina.
Просто помогла ему увидеть то, что что мы кому угодно надерем задницы и что мы семья.
Obzvlášť nádherná skupina tento rok, jak můžete vidět.
Особенно красивая группа в этом году, как вы можете видеть.
Je to skupina na vyzvedávání. Udělali si jméno, když dělali Miloševičovi ochranku při etnických čistkách během války v Jugoslávii.
Оттачивали своё мастерство, защищая Милошевича, во время этнических зачисток на войне в Югославии.
Každou sobotu se v domě Florovových scházela skupina lidí, kteří se zajímali o politiku a literaturu.
Каждый субботний вечер в доме Флоровых собиралась группа людей, интересовавшихся политикой и литературой.
Pak se buben přidá k bubnu, vlajka k vlajce, skupina ke skupině, kraj ke kraji. A potom budou tito, předtým jednotlivci, kráčet opět spolu, tvoříc velký a silný národ.
Барабаный бой сольется с барабанным боем. флаг примкнет к флагу. группа объединится с группой, Гау(Губерния) с Гау. и после этого, этот, ранее разрозненный народ. в дальнейшем станет священной опорой для Нации.
Skupina pěti ozbrojenců.
Пятеро всадников!
Tam bude skupina kavalerie, která vás vezme do Apache Wellsu.
Там, уже кавалерия вас проводит до Апачиуэлса.
První skupina tanečníků v kostýmech naznačuje delikátní světlo svítání.
Сначала мы увидим танцующих, олицетворяющих слабо мерцающий рассвет.
Poté následuje druhá skupina, reprezentující zářící světlo pravého poledne.
За ними появится вторая группа, которая представит нам яркие краски полуденного дня.
S jejich odchodem přichází třetí skupina v kostýmech vyjadřujících delikátní tóny podvečera.
Следом за ними выступят танцоры третьей группы, и их плавные движения поведают нам о наступлении вечера.
A poslední skupina, celá v černém, představuje pochmurnou barvu noci.
В конце последняя группа явит своим танцем мрачные часы ночи.
A ta skupina s velkým názvem.
Команду с громкими именами. - Что?
Máme skupiny. Každá skupina dostane svůj tón.
Теперь, когда все ясно, я раздам вам ноты.
Skupina je připravená. V 6 večer na tiburtinském mostě.
Встреча должна произойти сегодня в шесть вечера на мосту Тибуртино.

Из журналистики

Jednou večer seděla skupina při západu slunce kolem táborového ohně a autobusy přivezly asi 50 afrických školáků.
Однажды вечером во время заката, у костра собралась вся наша группа и еще около 50 школьников, которых привез автобус.
Jakákoliv patologická skupina extremistů by dokázala zničit Dillí, Tokio, Paříž nebo kterékoliv jiné město podle svého uvážení.
Любая группа патологических экстремистов может уничтожить Нью-Дели, Токио, Париж или любой другой город по своему выбору.
Konvenční teorie naznačuje, že jediná země (nebo skupina zemí) konsolidující své finance může očekávat nižší úrokové sazby, slabší měnu a zlepšenou obchodní pozici.
Согласно общепризнанной теории, предполагается, что в одной стране (или группе стран) с помощью консолидации собственных финансов можно добиться снижения процентных ставок, ослабления валюты и улучшения торговли.
Nebyl to ani tak globální řád jako spíše skupina podobně smýšlejících zemí, zejména v Americe a západní Evropě, která zahrnovala necelou polovinu světa.
Это не был глобальный порядок. Имелась группа стран со схожим менталитетом, расположенных в основном в Америке и Западной Европе.
Amerika předává štafetový kolík lídra - třebaže žádná jiná země ani skupina zemí neprojevuje ochotu jej převzít.
Америка передает эстафету руководства, даже если ни одна другая страна или группа не хочет или не может ее принять.
Vynořuje se však skupina vědců poukazujících na jevy, které současné teorie nedokážou dost dobře vysvětlit.
Но есть группа ученых, указывающих на существование явлений, которые нынешняя теория пока не рассматривает.
Skupina definovala hluchá místa, která je potřeba vysvětlit.
Данная группа идентифицировала бреши, которые требуют объяснения.
A aby byla udržitelná, musí být úspěšná vize zároveň efektivní diagnózou situace, které určitá skupina čelí.
А для того чтобы быть устойчивой, успешная концепция должна также быть эффективной диагностикой той ситуации, с которой сталкивается та или иная группа.
Na vysoké úrovni kromě toho působí také skupina pro přeshraniční a dopravní bezpečnost a posilují vazby mezi policejními řediteli jednotlivých členských zemí.
Высокопрофессиональная группа работает над вопросами безопасности границ и транспорта, и укрепляются связи между главами полиции стран-членов ЕС.
Naopak se rodí zcela nová skupina ruských podnikatelů, především z oblasti zpracovatelského průmyslu.
Вместо них поднимается новая группа российских бизнесменов, в основном, производителей.
Teprve čtvrtá skupina však podtrhuje důležitost generačních otázek v arabském světě.
Но это четвертая группа, которая подчеркивает уместность проблем поколений в арабском мире.
Když před pouhými dvěma měsíci Američany jmenovaná skupina nevolených iráckých úředníků podepsala ústavní dokument, věc byla zvěstována, jako by se opakovalo přijetí americké ústavní smlouvy ve Filadelfii roku 1787.
Менее двух месяцев назад подписание конституционного акта назначенной США группой временных правителей Ирака сравнивалось едва ли не с одобрением конституции США 1787 г. в Филадельфии.
Skupina Světové banky pomáhá rozvojovým zemím budovat v těchto oblastech kapacity.
Группа Всемирного банка оказывает помощь развивающимся странам в наращивании их потенциала в данных областях.
NEW YORK - Skupina G8 na svých posledních setkáních zaujala rázný postoj proti ochranářským opatřením na poli přímých zahraničních investic (PZI), což odráží dřívější výzvy G20, aby se na taková opatření uvalilo moratorium.
НЬЮ-ЙОРК - На своих последних встречах Большая Восьмерка заняла решительную позицию против протекционистских мер в отношении прямых иностранных инвестиций (ПИИ), повторив призывы принять мораторий по таким мерам, которые ранее выдвинула Большая Двадцатка.

Возможно, вы искали...