konkrétně чешский

материально, конкретно

Перевод konkrétně перевод

Как перевести с чешского konkrétně?

konkrétně чешский » русский

материально конкретно

Синонимы konkrétně синонимы

Как по-другому сказать konkrétně по-чешски?

konkrétně чешский » чешский

hmatatelně

Примеры konkrétně примеры

Как в чешском употребляется konkrétně?

Субтитры из фильмов

Co konkrétně musíš oběhat?
И что тебе поручили что-то особенное?
Konkrétně?
Особенно?
Co konkrétně?
Что, например?
O čem konkrétně?
А что это?
No, já mluvila spíš obrazně než konkrétně.
Я говорила скорей фигурально, чем конкретно.
A co jsem tedy konkrétně provedl?
В чём именно я провинился?
Někam konkrétně?
В какое-то определенное место?
Co konkrétně?
Да? Какие тебе нравятся?
Dobrá, mluvme konkrétně.
Что ж, поговорим конкретно.
Mluvte konkrétně.
А поточнее?
Kořen kapradiny konkrétně.
На тормозе.
Konkrétně se o nich nezmínila, ale měl jsem dojem, že jí připadnou jako nejpřitažlivější část lidského těla.
Не совсем. Но я точно почувствовал, что она сочла их самыми привлекательными в человеке.
Mají se tím v maximální míře uchovat životně důležité látky, konkrétně potraviny a vzduch.
Это было сделано с целью максимальной экономии наших источников жизнеобеспечения, в частности, воздуха и пищи.
Jak byste si to tak konkrétně představoval?
А можно поконкретнее о ваших планах?

Из журналистики

Jsem přesvědčen, že není správné učinit změnu takového rozsahu, aniž bychom ji konkrétně projednali s národem, jehož jménem rozhodujeme.
Не думаю, что стоит осуществлять изменения таких масштабов, не узнав мнения людей, для которых мы работаем.
Ani dále na východ, konkrétně v Afghánistánu, nespolupracují USA s Ruskem v otázce poválečného přerodu této země tak, jak se očekávalo.
Российско-американское сотрудничество по послевоенным преобразованиям в Афганистане - если перенестись еще дальше на восток - также не приносит ожидаемых результатов.
Konkrétně MMF nemá žádnou strategii pro dlouhodobý rozvoj, a to i přesto, že Spojené státy přisoudily MMF vedoucí roli ve procesu hospodářského rozvoje v desítkách chudých zemí.
МВФ в особенности не имеет стратегии долгосрочного экономического развития, хотя Соединенные Штаты и присвоили МВФ ведущую роль в деле экономического развития в десятках бедных стран.
Konkrétně je nutné, aby tvůrci politik byli otevření a projevili ochotu porozumět neobvyklým výzvám, před nimiž americká ekonomika stojí, aby na ně vhodně reagovali a měli po ruce účinné politické nástroje.
А именно, разработчики стратегии должны быть открыты и готовы понимать необычные проблемы, с которыми столкнулась американская экономика, соответственно реагировать и обладать достаточно мощными инструментами для претворения стратегии в жизнь.
Je ale nanejvýš důležité, aby tyto změny, konkrétně začlenění větší moci a působnosti do struktur OSN, dále pokračovaly.
Но особенно важно, чтобы изменения такого типа, а именно предоставление реальной власти структуре ООН, принесли больше результатов.
Mnozí lidé konkrétně jmenují německou kancléřku Angelu Merkelovou, která prý nedokáže prosadit podobnou vizi Evropy, jakou měl její předchůdce a rádce Helmut Kohl.
Многие указывают на канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она не смогла продолжить реализацию концепции ЕС ее предшественника и наставника Гельмута Коля.
Prezident Duhalde požádal o pomoc konkrétně Mezinárodní měnový fond, Světovou banku a Interamerickou rozvojovou banku.
Президент Дуальде особо просит о помощи МВФ, Всемирный банк и Межамериканский Банк Развития.
Konkrétně tvůrčí odvětví jako animace, umělecká tvorba, design a software - založená především na dovednostech a talentu jedince - jsou obvykle oproti jiným branžím vůči střetům odolnější.
В частности, такие творческие отрасли, как анимация, искусство, дизайн и программное обеспечение - которые в основном базируются на индивидуальных навыках и талантах - как правило, более устойчивы к конфликтам, нежели другие.
Konkrétně, neměly by vlády, zejména ty, jež donekonečna vytvářejí dolarové rezervy, začít raději přemýšlet o tom, jak doma budovat silnice, mosty, přístavy, rozvodné sítě a další infrastrukturu?
В частности, должны ли государства, особенно те, которые без конца наращивают долларовые резервы, начать вместо этого думать о том, как построить свои дороги, мосты, порты, электрические системы и другие составляющие инфраструктуры?
Nikdo se zdravým rozumem nemůže předpokládat, že dosud nedosažitelné výsledky, konkrétně zničení malého počtu válečných hlavic během letu, budou najednou dosaženy přes noc.
Никто в здравом сознании не может заявить, что нечто, никогда не достигавшееся в прошлом, а именно разрушение незначительного числа боеголовок, находящихся в полете, может случиться за одну ночь.
Klíčovým sporným bodem je konkrétně otázka, do jaké míry jsou staré členské státy ochotny platit pozvednutí méně rozvinutých ekonomik nových členů.
В частности, главный вопрос заключается в том, сколько готовы заплатить старые страны-члены, чтобы поддержать менее развитые экономики новых членов.
Existuje mnoho studií o účinku marihuany na mozek, konkrétně na oblast paměti (hippocampus), emocí (mezolimbický systém) a pohybu (bazální uzliny).
И на самом деле, существуют пространные отчеты, в которых говорится о воздействии марихуаны на мозг в определенных областях, связанных с памятью (гиппокамп), эмоциями (мезолимбическая система) и движениями (подкорковые узлы).
Konkrétně existují pádné důkazy, že Sbor islámských revolučních gard (SIRG) se rozpadl na dvě významné frakce, přičemž jedna stála za Džalílím a druhá za Kálíbáfem.
В частности, имеются убедительные доказательства того, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) разделился на две основные группировки, одна из которых поддерживала Джалили, а вторая - Галибафа.
Konkrétně to znamená sociální zabezpečení, soukromé penze, zdravotní pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti - na papíře sice plány existují, ale jsou žalostně podfinancované.
В частности, это означает социальное обеспечение, частное пенсионное обеспечение, а также медицинские страховки и социальное страхование по безработице - планы, которые существуют только на бумаге, но не получают должного финансирования.

Возможно, вы искали...