ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ konkrétní СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ konkrétnější ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ nejkonkrétnější

konkrétní чешский

конкретный

Значение konkrétní значение

Что в чешском языке означает konkrétní?

konkrétní

skutečný určitý vnímatelný smysly

Перевод konkrétní перевод

Как перевести с чешского konkrétní?

Синонимы konkrétní синонимы

Как по-другому сказать konkrétní по-чешски?

konkrétní чешский » чешский

skutečný věcný určitý reálný přesný hmatatelný faktický

Склонение konkrétní склонение

Как склоняется konkrétní в чешском языке?

konkrétní · прилагательное

+
++

Примеры konkrétní примеры

Как в чешском употребляется konkrétní?

Субтитры из фильмов

Nějaký konkrétní důvod?
Расскажешь зачем он тебе?
Nedám vám konkrétní číslo, ale takový test se to pohybuje od stovek do tisícovek dolarů.
Сколько? Я не назову точных цифр, но навскидку такое исследование потянет на сотни тысяч долларов.
Pokud máte nějakou konkrétní informaci z Manchesteru, mohli bychom.
У вас есть, что сказать о Манчестере? Интересно.
Za prvé je to hudba, která nese konkrétní příběh.
Первый тип расскажет чётко выраженную историю.
A nyní uslyšíme dílo, které vypráví velmi konkrétní příběh.
А сейчас прозвучит музыка, которая поведает нам определенную историю.
A který konkrétní moment z vašeho mladého života byste chtěla zachovat?
И какие же воспоминания в данный момент вы хотели бы оставить?
Máte na mysli konkrétní případ?
Вы имеете в виду что-то конкретное?
Pozoroval jsem tenhle konkrétní pár pisíků, když.
Я как раз следил за одной парой куликов.
Když na vílu zapůsobím a přesvědčím ji, že jí chci pomoct. možná nám pak ukáže cestu k jedné konkrétní skrýši.
Если мы убедим фею, что хотим ей помочь, девчонка укажет нам на убежище.
Tahle konkrétní historka by měla pro každou agenturu cenu pěti táců. Ale řekněte mi, pane Bradley, pokud jste střízlivý, jak hodláte získat tohle fantastické interview?
Такая история потянет не меньше, чем на пять штук. я не понимаю только одного, мистер Брэдли, как Вы собираетесь достать такой фантастический материал?
Nějaký konkrétní důvod?
Почему?
Řekněme, že v nebeské knize bylo psáno, že tento muž zemře v tuto konkrétní hodinu, na tomto konkrétním místě.
Представьте, к примеру, что в книге небесной было написано, будто этот человек должен умереть именно в это время и именно в этом месте.
Znáte osobně nějaký takový případ? Neznám žádný opravdu konkrétní případ.
Нет, я не могу назвать конкретный процесс или дать точную дату приговора.
Na základě tohohle nevidím, kde prokuratura předložila konkrétní argumenty proti obhajobě, co se týče žaloby.
Если исходить из этого, то я не уверен, что обвинение сумело выстроить систему для доказательства тех преступлений, которые перечислены в обвинительном заключении.

Из журналистики

Dosud museli všichni postupovat společně, ač si jednotlivé země dojednávaly konkrétní výjimky z účasti.
Всем приходилось двигаться вместе, но отдельные страны иногда уклонялись от переговоров.
Pokud se všichni lidé přizpůsobí nějaké konkrétní věrouce včetně morálních kodexů chování, konflikty vymizejí.
Если все люди придерживаются определенного набора взглядов, включая моральные коды поведения, то конфликты исчезнут.
Jenže až budou předloženy konkrétní rozpočtové návrhy, objeví se sílící vzdor.
Однако, когда будут сделаны фактические предложения по бюджету, возникнет растущая обратная реакция.
To však už neplatí pro konkrétní politiky nezbytné k uskutečnění cílů, neboť reforma sociálního státu a trhů práce znamená silnější konkurenci, což mnoho občanů děsí.
Но конкретные стратегии, необходимые для реализации данных целей, таковыми не считаются, поскольку реформирование государства всеобщего благоденствия и рынков труда означает больше конкурентности, что пугает многих граждан.
Teprve když pochopíme tyto věci, můžeme formulovat adekvátní a konkrétní politiku.
Только тогда, когда мы поймем это, мы сможем выработать реальную и эффективную политику.
Třebaže jde o dobrou ochranu před mnoha viry, každá vakcína je vysoce specifická pro konkrétní hrozbu.
Хотя вакцины обеспечивают хорошую защиту от многих вирусов, каждая вакцина действует лишь на определённый вирус.
Při přemýšlení o osudu Ukrajiny mi v paměti utkvěla jedna konkrétní pasáž.
Один конкретный открывок отзывается в моем сердце, когда я созерцаю положение Украины.
Švédské předsednictví EU se zaměří na zahájení konkrétní práce - tedy na praktickou stránku partnerství.
Председательство Швеции в ЕС будет сосредоточено на начале конкретной работы - основных составляющих партнерства.
Evropská rada ale také vytvořila pracovní skupinu podřízenou jejímu předsedovi Hermanu Van Rompuyovi, aby vypracovala konkrétní návrhy na reformu měnové unie.
Но Европейский совет также создал специальную комиссию под руководством президента Хермана ван Ромпея, чтобы детально разработать конкретные предложения для реформирования валютного союза.
Existují konkrétní okolnosti, které mohou tuto voličskou reakci vyvolat.
Есть особенные обстоятельства, которые могут способствовать такому ответу избирателей.
Tyto potyčky přitom nemají žádný konkrétní náboženský či etnický charakter, neboť se jich účastní mládež z rozmanitého etnického prostředí.
Действительно, эти беспорядки не носят определенного религиозного или этнического характера, поскольку в них принимают участие молодые люди различной этнической принадлежности.
Jenže pro právníky, jako je žalobce ICC, jsou abstraktní požadavky spravedlnosti barvitější než veškerá konkrétní povinnost zajistit ochranu.
Однако для таких юристов, как прокурор МУС, абстрактные требования правосудия более отчетливы, чем любые конкретные обязанности по защите.
Dobré časy - a světová ekonomika dnes dobré časy zažívá - bývají jen zřídkakdy vhodným okamžikem pro konkrétní iniciativy na řešení složitých problémů.
Хорошие времена - а сейчас настали хорошие времена для мировой экономики - редко являются моментом для принятия конкретных инициатив для решения трудных проблем.
Ale komunikační propast mezi experimentálními a matematickými biology naznačuje, že odpovědi závisejí na konkrétní oborové kultuře.
Однако отсутствие взаимопонимания между представителями экспериментальной и математической биологии говорит о том, что ответы часто зависят от культуры, характерной для конкретной научной дисциплины.

Возможно, вы искали...