by | AB | amy | abú

aby чешский

чтобы, что́бы, чтоб

Значение aby значение

Что в чешском языке означает aby?

aby

чтобы připojuje vedlejší větu účelovou  Nejí, aby byla zdravá. připojuje vedlejší větu podmětnou  Nenapadlo ho, aby to opravil.

aby

uvozuje přací větu  Abych už to měl za sebou!

Перевод aby перевод

Как перевести с чешского aby?

Синонимы aby синонимы

Как по-другому сказать aby по-чешски?

aby чешский » чешский

že by přát si kvůli blízko

Примеры aby примеры

Как в чешском употребляется aby?

Простые фразы

Nechci, aby ses zapletl do tohoto problému.
Я не хочу, чтобы ты впутался в эту проблему.
V dnešní době toužíme, aby naše děti dělaly svá vlastní rozhodnutí, ovšem chceme se s těmito rozhodnutími ztotožňovat.
В наши дни мы мечтаем о том, чтобы наши дети принимали собственные решения, однако хотим, чтобы эти решения совпадали с нашими.
Minulý týden jsem napsal panu Woodovi a požádal jsem ho, aby ti dal práci na farmě.
На прошлой неделе я написал господину Вуду и попросил его, чтобы он дал тебе работу на ферме.
Nesnáším pavouky. Jsou vždycky tady, aby mě vyděsili, když uklízím.
Я ненавижу пауков. Они всегда тут, чтобы напугать меня, когда я навожу порядок.
Chci, aby hrál na kytaru.
Я хочу, чтобы он играл на гитаре.
Je dost bohatý na to, aby koupil dvě auta.
Он достаточно богат для того, чтобы купить две машины.
Poprosil jsem ho aby mně odvezl domů.
Я его попросил, чтобы он отвез меня домой.
Poprosil jsem ho, aby otevřel okno.
Я попросил его открыть окно.
Když byli její sousedé nemocní, poprosila lékaře, aby jim dali léky.
Когда ее соседи болели, она попросила врача, чтобы им дали лекарства.
Tom utratil veškeré svoje peníze, aby koupil Mary dárek k Vánocům.
Том потратил все свои деньги, чтобы купить Мэри подарок к Рождеству.
Prosím, řekněte mu, aby počkal.
Пожалуйста, скажите ему, чтобы подождал.
Je potřeba, aby tuto větu zkontroloval rodilý mluvčí.
Это предложение нуждается в проверке носителем языка.
Aby se nerozrušila, neřekl jí pravdu.
Чтобы ее не беспокоить, не сказал ей правду.
Všichni chcem, aby jsi byl šťastný.
Мы все хотим, чтобы ты был счастлив.

Субтитры из фильмов

Byla to v podstatě moje povinnost. Připojili jsme se k rytířům Graston, kteří byli v pohotovosti v naší oblasti. To nám dovolilo, aby naše armády opět získaly svou tvář.
Само собой разумеется. позволило нашей армии вернуть прежний престиж.
Teď není čas, aby si jen tak hrál s holkama, ne?
Сейчас же не время заигрывать с девушками?
Co když jenom hraje takové divadlo, jaký je milý chlapec a všichni mu věří, jen aby vyhrál tuhle soutěž?
Как насчет того, что он возможно играет в такую игру, что он очень славный парень, все доверяют ему, просто, чтобы выиграть игру?
Aby mě měla ráda.
Понравиться ей, понравиться.
Nemůžeš ji přimět k tomu, aby tě měla ráda.
Ну ты не можешь заставить ее.
Bylo to dost silné, aby ho roztrhl. Roztrhl ho napůl.
Оно было настолько сильное чтобы порвать на части-- разорвать кости на куски.
Fakt nepotřebuju, aby ses snažila být milá.
Мне не нужна вся эта милость с твоей стороны.
Myslím, že jsem měla takovou podivnou náladu, chtěla jsem se jen omluvit, protože jsem nechtěla, aby ses cítila nepříjemně nebo tak nějak, protože jsem moc ráda, že jsi.
Полагаю, я была в странном настроении, и я просто хотела извиниться, потому что я не хотела, чтобы ты чувствовала себя неудобно или еще как, потому что я действительно рада, что ты.
Nedovolím nikomu, aby na ni sahal!
Никто не может тронуть её!
Chcete, aby vás potají unesli a zabili?
Ты хочешь быть опозоренным и убитым?
Jaký by to mělo smysl, aby šli bez magistráta?
Какой смысл идти без Судьи?
Lidé musí zemřít, aby na jejich místo nastoupili ti, co se narodí, ne?
Голод?
Proč nenařídíte Ju Walovi, aby se ho tajně zbavil?
Вы не приказали Чжу Волю от него избавиться? Вы не приказали Чжу Волю от него избавиться?
Proč jsi nechala to monstrum, aby tě ovládlo?
Почему ты позволила монстру жить в своем теле?

Из журналистики

Muži a ženy neriskovali životy proto, aby se vrátily staré časy privilegovaných tříd a sociální deprivace.
Мужчины и женщины рисковали жизнью не для того, чтобы просто взять и вернуться к старым временам классовых привилегий и социальных деприваций.
Němci rozhodně tento argument využívají, aby se vyhýbali jednání, kdykoli je to možné.
Германия точно использует этот аргумент, чтобы уклониться от действий при любой возможности.
Zadruhé, ještě důležitější je, aby se naši lídři snažili znepokojení veřejnosti zklidnit, a ne jej využívat.
Во-вторых, что более важно, наши лидеры должны стараться успокоить, а не использовать в своих целях общественную тревогу.
Tím spíš je třeba, aby se demokraté při obhajobě svých hodnot chovali důstojně - v prvé řadě tím, je budou jednat v souladu s nimi.
Это является еще одной причиной для демократов твердо защищать наши ценности, в первую очередь действуя в соответствии с ними.
Za prvé by mohly umožnit, aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání, tím, že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu.
Во-первых, они могли бы позволить всем странам пожинать плоды двухстороннего соглашения о взаимном признании, согласившись не вводить ограничивающих правил по признаку происхождения.
Aby americká vláda kompenzovala negativní dopady snižování zadluženosti v soukromém sektoru na růst, zachovává expanzivní fiskální a měnové politiky.
Чтобы уменьшить отрицательное воздействие сокращения государственной помощи частному сектору на экономический рост, правительство США стало придерживаться стимулирующей налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики.
Eban byl možná příliš uhlazený, měl snad příliš mnoho ze vzdělance a džentlmena, aby uspěl - použijeme-li Disraeliho obrat - při šplhání na tomto žebříku.
Возможно, Эбен был слишком вежливым, слишком ученым и слишком джентльменом, чтобы суметь - как говорил Дизраэли -добраться до вершины смазанного жиром столба.
Írán si může položit otázku, jakým právem mohou jiní požadovat, aby se zřekl jaderných zbraní.
Иран может задать вопрос: какое право другие имеют требовать, чтобы он отказался от ядерного оружия.
Je načase, aby se Rada bezpečnosti pokusila internacionalizovat nejnebezpečnější fáze jaderného palivového cyklu. Stále není pozdě poučit se z nešťastné epizody A.
Совету безопасности пора попытаться поставить самые опасные этапы цикла ядерного горючего под международный контроль.
Zásadní je teď zajistit, aby se této snaze dařilo.
Теперь ключ заключается в том, чтобы сделать эту работу эффективной.
Národní plány by přezkoumal nezávislý expertní tým, aby ověřil jejich vědeckou a manažerskou soudržnost.
Независимая группа экспертов рассмотрит национальные планы с целью оценки их научной и организаторской последовательности.
Je nutné obejít byrokratické aparáty, aby se pomoc dostala tam, kde je jí třeba: na půdu obdělávanou nejchudšími rolnickými rodinami na světě.
Бюрократические органы необходимо обойти, чтобы доставить помощь туда, где она нужна: в землю, которую возделывают беднейшие фермерские семьи в мире.
Skutečnost, že onen muž byl černoch, mohla i nemusela policistu přimět, aby vytáhl pouta dříve, než by to učinil za normálních okolností.
Тот факт, что человек был черным, мог (или не мог) подтолкнуть полицейского надеть на него наручники быстрее, чем он обычно это делал.
Banka ale doposud nemá dostatek prostředků, aby naléhavé potřeby těchto zemí uspokojila, a musí pomoc přidělovat jen ve zlomcích převodů, jichž by bylo možno účinně a spolehlivě využít.
Однако банк пока не располагает достаточными фондами, чтобы удовлетворить насущные потребности этих стран, и ему пришлось нормировать помощь маленькими долями, чтобы их можно было эффективно и надежно использовать.