русский | английский | немецкий | чешский

architektura чешский

Толкование Чешский толковый словарь

Что в чешском языке означает architektura?

architektura

způsob provedení staveb stavba, budova

Переводы Чешско–русский словарь

Как перевести с чешского architektura?

Синонимы Синонимы

Как по-другому сказать architektura по-чешски?

Грамматика Чешская грамматика

Как изменяется в чешском языке architektura?

architektura · существительное

+
++

фразы Чешско–русский сборник фраз

Как в чешском употребляется architektura?

Субтитры из фильмов

Zajímá ta architektura.
Интересная архитектура.
Je to magická architektura.
Магическая архитектура.
Ano, fascinující architektura.
Да, завораживающая архитектура.
Ekosiani jsou humanoidi, proto je architektura podobná.
Экосианцы - гуманоиды. Архитектура сходная с земной.
Muzika, historie, architektura, literatura, inženýrství.
Музыка, история, архитектура, литература, инженерия.
Co? - Ta architektura.
Эта архитектура.
Architektura je docela vážná věc.
Ну, архитектура тоже очень серьезный предмет.
Cardassijská architektura.
Кардассианская архитектура.
Architektura ukazuje na pozemský původ.
Архитектура может указывать на земное происхождение.
Právě když se z stahovala herní architektura do slave podů.
Как раз в тот момент, когда структура игры. загружалась с неё на вторичные порты.
Hm, architektura.
Ах, об архитектуре.
Zdejší architektura byla proslavená, i když jsem nikdy úplně nepochopil proč.
Считалось, что здесь дают хорошее архитектурное образование, хотя я и никогда не понимал, почему.
On si myslel, že architektura je jenom nějaký nesmysl, pro teplouše.
Архитектура, по его мнению, была глупостью. Занятием для геев.
Architektura, technologie, písmo.
Архитектура, технология, надписи.

Из журналистики

Dává-li nový prezident Bush - jak sám naznačil - přednost jinému projektu, bude trvat ještě mnohem déle, než bude vyvinuta architektura systému a navržen testovací program.
Если Президент Буш, как он сам отметил, теперь предпочитает другой, отличный проект, потребуется еще больше времени, чтобы разработать архитектуру и подготовить программу тестирования.
Může jediná mezinárodní finanční architektura vyhovovat všem?
Может ли единое международное финансовое устройство подойти всем?
Důsledkem těchto neúspěchů je celosvětově akceptované mínění, že globální finanční krize nebyla dobře zvládnuta a že globální ekonomická architektura potřebuje zreformovat.
В результате этих ошибок мировое сообщество пришло к единогласному решению, что программа выхода из всемирного финансового кризиса была проведена неправильно и что мировой экономической архитектуре необходимы реформы.
Také debata o reformě globální finanční architektury byla jaksi strnulá - jako by v MMF měli dovoleno hovořit jen ministři financí a guvernéři centrálních bank.
Даже обсуждение вопроса реформирования мировой финансовой структуры носило чересчур напыщенный характер: создается впечатление, что место за столом переговоров в МВФ предоставляется только министрам финансов и представителям центральных банков.
Architektura vládnutí na nejvyšší úrovni se podobá operačnímu systému počítače, který organizuje ostatní softwarové a hardwarové složky tak, aby vytvářely jediný celek.
Эта архитектура высокопоставленного управления аналогична операционной системе компьютера, которая управляет другими компонентами программного обеспечения и оборудования для формирования целостного единства.
Toužili uspořádat olympiádu, která předvede světu jejich obraz, a Speer mladší, jehož otec tak mistrně zvládl architekturu moci, jim toto zadání splnil.
Они стремились провести Олимпийские Игры, которые станут манифестацией их образа, а Спир младший, вспомнив мастерство архитектуры власти своего отца, оправдал их надежды.
Reforma transatlantické regulační architektury může samozřejmě pomoci finanční diplomacii jen do určité míry a národní zájmy budou vždy důležité.
Конечно, реформирование структуры трансатлантического регулирования составляет только часть финансовой дипломатии, и национальные интересы всегда будут важны.
A ještě další potenciálně významný zdroj rozmělňování evropské solidarity tkví v proměňující se architektuře EU.
Еще одной потенциально существенной причиной ослабления европейской солидарности является меняющаяся архитектура ЕС.
Toto formalizované rozdělení od základu promění vnitřní architekturu EU.
Данное официальное разделение фундаментально изменит внутреннюю архитектуру ЕС.
Tato komplikovaná architektura (která je ještě mnohem bohatší) vznikla kousek po kousku v 80. a 90. letech.
Всё это сложное здание (а я упомянул далеко не все организации) строилось частями в течение 80-х и 90-х.
Navzdory všem dosavadním jednáním - prestižním akcím za účasti nejdůležitějších osob z nejvlivnějších ekonomik světa - však nedošlo k žádnému skutečnému pokroku směrem k reformě mezinárodní finanční architektury.
Однако, несмотря на все эти встречи - громкие мероприятия с участием высшего руководства экономически самых влиятельных стран мира, - до сих пор не было достигнуто никакого реального прогресса в реформировании международной финансовой архитектуры.
V situaci, kdy sílí riziko krize likvidity a stávající mezinárodní finanční architektura není dost dobře schopná na takovou krizi reagovat, nepřipadá nicnedělání v úvahu.
Угроза кризиса ликвидности становится всё более серьёзной, а существующая международная финансовая архитектура слишком плохо приспособлена к реакции на подобные кризисы, поэтому просто сидеть и ничего не делать нельзя.
Každé údolí chrání dzong (pevnost), zahrnující kláštery a chrámy, všechny vystavěné před staletími a charakteristické mistrnou kombinací důmyslné architektury a výtvarného umění.
Каждая долина охраняется дзонгом (крепостью), которая включает монастыри и храмы, которым уже много столетий и которые представляют собой мастерскую комбинацию сложной архитектуры и изящного искусства.
Následovala by úplná normalizace politických a ekonomických vztahů, včetně závazných bezpečnostních záruk po odsouhlasení regionální bezpečnostní architektury.
За этим последовала бы полная нормализация политических и экономических отношений, включая обязательные гарантии безопасности в результате соглашения по системе региональной безопасности.

Возможно, вы искали...