koncový mozek чешский

мозг, головой мозг, головной мозг

Перевод koncový mozek перевод

Как перевести с чешского koncový mozek?

Синонимы koncový mozek синонимы

Как по-другому сказать koncový mozek по-чешски?

koncový mozek чешский » чешский

mozek

Грамматика koncový mozek грамматика

Какими грамматическими свойствами обладает koncový mozek в чешском языке?

koncový + mozek · прилагательное + существительное

++

Примеры koncový mozek примеры

Как в чешском употребляется koncový mozek?

Простые фразы

Přestože si většina z nás představuje mozek jako celek, ve skutečnosti je rozdělen na dvě hemisféry.
Хотя большинство из нас представляет себе мозг как единое целое, в действительности он разделен на два полушария.
Rostliny nemají mozek.
У растений нет мозга.

Из журналистики

Jak mozek zaznamenává své nejvýraznější vzpomínky?
Как ваш мозг формирует самые значительные воспоминания?
Lidé a krysy se sice bojí zcela odlišných věcí a situací, ale způsob, jímž mozek člověka i krysy reaguje na nebezpečí, je velmi podobný.
Хотя страх людей и крыс являются разными вещами, способы, с помощью которых крыса и человеческий мозг и тело отвечают на опасность, подобны по своей сути.
Právě studiem toho, jak se mozek krysy učí novým stimulům - například zvukům, jež předcházejí nebezpečí - bylo objasněno, jak funguje náš lidský systém učení se strachu a systém paměti vůbec.
Посредством изучения способов, с помощью которых мозг запоминает эти раздражители, такие как звуки, предшествующие опасности, наша система изучения страха и памяти в целом, объяснялась на основе исследования крыс.
Studie lidských jedinců s amygdalou poškozenou v důsledku neurologické choroby nebo protiepileptického chirurgického zákroku dokazují, že také náš mozek funguje stejným elementárním způsobem.
Изучение людей с нарушениями амигдалы по причине неврологических заболеваний или как последствие хирургического вмешательства для предотвращения эпилепсии, показывают, что наш мозг также работает по подобной основной схеме.
K vědomému strachu musí organismus mít dostatečně komplexní mozek, který si uvědomuje vlastní činnost.
Но для того, чтобы испугаться сознательно необходимо иметь достаточно сложный тип мозга, который сам осознает свою деятельность.
Mozek s těmito schopnostmi má každopádně člověk, ale už vůbec není jisté, zda touto schopností vládnou i jiné druhy.
В то время как это без сомнения верно относительно человеческого мозга, не совсем ясно, какие животные (и есть ли такие животные) имеют данную способность.
Zásadním objevem bylo, že mozek má několik systémů paměti, z nich každý se věnuje jinému druhu paměťových funkcí.
Основополагающим стало обнаружение того, что мозг имеет многочисленные системы памяти, каждая предназначенная для различных видов функций памяти.
Vzhledem k tomu, že mozek je nejtvárnější v dětství, by zahájení duševního cvičení ve škole pomohlo vytvořit solidní základ pro ten typ sekulární etiky, který bude nejlépe přispívat k rozvoji soucitnější společnosti.
Учитывая то, что наш мозг наиболее податлив в детстве, введение психологической подготовки в школе поможет создать прочную основу для такой светской этики, которая будет способствовать развитию более сострадательного общества.
Vezměme si například mozek.
Давайте, например, рассмотрим мозг.
Televize je pro stavbu lidské nervové soustavy přitažlivá: lidský mozek je konstruován tak, aby vstřebával informace a sledoval prudké změny ve smyslovém poli.
Телевидение привлекательно для архитектуры нервной системы человека: наш мозг устроен таким образом, чтобы поглощать информацию и следить за быстрыми изменениями в сенсорных областях.
Existuje mnoho studií o účinku marihuany na mozek, konkrétně na oblast paměti (hippocampus), emocí (mezolimbický systém) a pohybu (bazální uzliny).
И на самом деле, существуют пространные отчеты, в которых говорится о воздействии марихуаны на мозг в определенных областях, связанных с памятью (гиппокамп), эмоциями (мезолимбическая система) и движениями (подкорковые узлы).
Naše důkazy naznačují, že mozek bastardů funguje jinak.
Наши результаты указывают на то, что мозг у бастардов работает по-другому.
Mozek interpretuje naše prožitky, rozhoduje, zda představují hrozbu, a poté ovládá naše behaviorální a fyziologické reakce na ně.
Мозг интерпретирует наши переживания и решает, представляют ли они опасность, а затем контролирует наши поведенческие и физиологические реакции на них.
Druhá hypotéza spočívá v tom, že ztráta společenské interakce - jmenovitě lidské konverzace - činí mozek náchylnějším k vytváření konverzací halucinatorních.
Вторая идея заключается в том, что при недостатке социального взаимодействия, а именно разговора с людьми, существует высокая степень вероятности того, что мозг начнет порождать галлюцинаторные голоса.

Возможно, вы искали...