российско русский

Примеры российско по-чешски в примерах

Как перевести на чешский российско?

Субтитры из фильмов

Здесь проходят похороны вице-президента Максвелла Оутса, сенатора, пять раз избиравшегося на этот пост, активного деятеля времён холодной войны. и архитектора новой эры российско-американских отношений.
Pohřeb viceprezidenta Maxwella Oatese. Bývalého senátora po dobu pěti období a bojovníka Studené války, jehož největší odkaz spočívá ve vytvoření nové éry rusko-amerických vztahů.
Для поддержания мира в Восточной Славянской республике назначат российско-американское временное правительство.
K udržení míru bude ve Východoslovanské republice ustanovena prozatímní vláda, vedená Spojenými státy a Ruskem.
Что вы знаете о Российско-палестинских отношениях?
Co víš o Rusko-Palestinských vztazích?
Последние несколько лет генштаб выказывал ему внимание на встречах по российско-натовскому сотрудничеству.
Náčelníci štábů si ho nemůžou vynachválit.

Из журналистики

Российско-американское сотрудничество по послевоенным преобразованиям в Афганистане - если перенестись еще дальше на восток - также не приносит ожидаемых результатов.
Ani dále na východ, konkrétně v Afghánistánu, nespolupracují USA s Ruskem v otázce poválečného přerodu této země tak, jak se očekávalo.
Сегодня сразу после возникновения российско-грузинского кризиса турецкие лидеры снова выступили с инициативой взять на себя лидирующую роль на Кавказе.
Také dnes, bezprostředně po vypuknutí krize mezi Ruskem a Gruzií, vedoucí turečtí představitelé vystoupili do popředí, aby se na Kavkaze ujali vedoucí role.
Однако последние события показывают, что российско-японские отношения остаются очень прохладными.
Jak ovšem ukazuje poslední vývoj událostí, rusko-japonské sblížení je stále daleko.
В долгосрочной перспективе российско-китайские отношения будут во многом зависеть от того, преодолеет ли Россия текущий период стагнации и, среди прочего, начнет ли развивать обширные водные и другие ресурсы Забайкальского края.
V dlouhodobém výhledu budou čínsko-ruské vztahy záviset velkou měrou na tom, zda Rusko překoná svou současnou stagnaci a zda bude jedním z jeho dalších kroků začátek využívání rozsáhlých vodních a dalších zdrojů Zabajkalska.
Если она не появится, текущие российско-китайские партнерские отношения почти наверняка ухудшатся.
Nestane-li se tak, současná čínsko-ruská srdečná dohoda téměř určitě ochladne.
Противоракетная оборона - не угроза российско-американской стратегической стабильности, но неправильное обращение с ней является угрозой политической предсказуемости.
Protiraketová obrana není pro americko-ruskou strategickou stabilitu hrozbou; ovšem její zneužití je hrozbou pro politickou předvídatelnost.
Российско-грузинский конфликт стал первой значительной кибератакой, сопутствующей вооруженному конфликту.
Rusko-gruzínský konflikt představuje první případ významných kybernetických útoků doprovázejících ozbrojený střet.
Действительно, начиная с российско-грузинской войны 2008 года Европа, в основном, отводила свой взгляд от событий в этом регионе.
Již od války mezi Ruskem a Gruzií v roce 2008 Evropa do značné míry odvrací zrak od rozvoje v tomto regionu.
Российско-грузинская война показала, какое большое значение имеет этот регион для всего мира.
Rusko-gruzínská válka ukázala, jak velký význam má tento region pro širší svět.
Это также усилило желание России развивать особые двусторонние российско-немецкие отношения в ущерб общеевропейскому контексту.
Kromě toho umocnila ruskou touhu vytvořit speciální bilaterální rusko-německý vztah, jenž by nebral ohled na kontext EU.
Столкнувшись в ноябре с опасностью уличных протестов, президент Михаил Саакашвили заявил о том, что российско-грузинский магнат Бадри Патаркатсишвили планирует заговор по свержению правительства.
Tváří v tvář listopadovým protestům v ulicích prohlásil prezident Michail Saakašvili, že jde o spiknutí rusko-gruzínského magnáta Badriho Patarkacišviliho s cílem sesadit vládu.
Однако хорошие российско-американские отношения могли бы усилить оба эти государства и особенно Россию.
Dobré rusko-americké vztahy by ovšem mohly posílit obě země, a obzvláště Rusko.
Если это произойдет, то российско-китайские дебаты могут возродиться, на этот раз в виде сравнения двух конкурирующих образцов упадка.
Jestliže k tomu dojde, mohly by oživnout debaty o Rusku a Číně, tentokrát coby srovnání konkurenční dekadence.
Результатом такого мышления стало то, что ключевые фигуры российской элиты старательно - и с некоторым успехом, особенно в последние годы - пытались вызвать ухудшение российско-американских отношений.
V důsledku tohoto postoje se klíčové součásti ruské elity vší silou pokoušejí - a s jistým úspěchem, zejména v posledních letech - vyvolat zhoršení rusko-amerických vztahů.

Возможно, вы искали...