adaptovat чешский

адаптировать, приспособить, приспосабливать

Перевод adaptovat перевод

Как перевести с чешского adaptovat?

Синонимы adaptovat синонимы

Как по-другому сказать adaptovat по-чешски?

adaptovat чешский » чешский

upravit přizpůsobit přizpůsobovat

Примеры adaptovat примеры

Как в чешском употребляется adaptovat?

Субтитры из фильмов

Jestliže odpad jako vy nedokáže. udržet krok s normálními studenty. a adaptovat se na život ve skupině, je to konec!
Если отребье как вы не может получить ученую степень или стать студентом и не может приспособиться для жизни в нормальном обществе, это конец пути!
Tvoje nervové cesty ze začínají adaptovat.
Твоя нервная система начинает приспосабливаться.
S vaším dovolením, pane, rád bych zahájil testy jestli by se ta technika dala adaptovat na náš pohon.
С Вашего разрешения, сэр, я хотел бы начать серию тестов, чтобы проверить, можно ли применить этот метод к нашему двигателю.
Jsem Borg. Měla bych se adaptovat.
Я борг - я должна была адаптироваться.
Vinkulum se přestalo adaptovat.
Винкулум больше не адаптируется.
Místo abychom se snažili upravit jejich technologii pro naše systémy, měli bychom se snažit adaptovat naše systémy pro jejich technologii.
Вместо того, чтобы адаптировать катушку под нашу технологию, мы должны адаптировать наши системы под нее.
Jak se podle tebe máme adaptovat?
Как ты предлагаешь нам адаптироваться?
Měl jsem schopnost adaptovat se a s každou smrtí jsem byl chytřejší a chytřejší.
У меня была способность приспосабливаться, и с каждой смертью я становился все более хитрым.
Potom se zkusíš adaptovat a ztratíš se a ztratíš dráhu své cesty.
Потом ты стараешься привыкнуть, теряешься, и напрочь забываешь о своей цели.
Musíme se adaptovat na trvající pozici násilí..
Надо вьыработать общую позицию по вопросу террора.
Mezitím se Buster začal adaptovat na život v nečem, o čem si myslel, že je Mexico. ale ve skutečnosti byl tak blízko domova, že města měla stejného pošťáka.
Тем временем, Бастер уже привыкал жить в месте, которое он считал Мексикой. И в этот город газеты доставлял тот же посыльный, что и раньше был у Бастера.
Také ona se s růstem musejí adaptovat.
Они также способны к рост и адаптация.
Dalším pravidlem byznysu je být schopen se adaptovat na různé situace. Jo?
Ещё одно правило бизнеса: надо уметь адаптироваться к разным ситуациям.
Adaptovat. Reagovat.
Адаптация.

Из журналистики

Velké části těchto škod se však lidé vyhnou, pokud se sami rozhodnou adaptovat na změnu životního prostředí.
Однако большую часть этого вреда можно избежать тем людям, которые выберут адаптацию к изменениям в их окружении.
Vnitřní bezpečnost a vymáhání zákona - posílení ochrany na hranicích i uvnitř nich - se budou muset adaptovat na zvýšenou hrozbu.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (то есть, увеличение защиты как на границах, так и внутри них) будут вынуждены реагировать на возросшую угрозу.
Pro Ameriku coby první housle světového hospodářství je nejtěžším úkolem zajišťovat si růst, neboť musí vytvářet - nejen kopírovat či adaptovat - nové technologie, dokonalejší formy kapitálu a produktivnější obchodní organizace.
Как лидеру в мировой экономике США непросто обеспечивать рост экономики, так как они должны создавать - а не только копировать и адаптировать - новые технологии, более совершенные формы капитала и более эффективные организационные формы бизнеса.
Klíčem k boji proti rezistenci je snižování rychlosti, s jakou se patogeny dokážou adaptovat.
Ключом к успешной борьбе с резистентностью патогенов является снижение темпов их адаптации.
Cenná ponaučení v otázce, jak by se města a státy měly adaptovat na tento vývoj, nabízí Finsko.
Финляндия дает ценный урок того, как города и страны должны приспосабливаться к этим разработкам.
A investicemi do přenosných kvalifikací, které se neomezují na konkrétní podniky či sektory a nejsou zranitelné vůči komputerizaci, nabídlo Finsko recept, jak se lze adaptovat na bouřlivé technologické změny.
Инвестировав в навыки широкого применения, не ограниченные специальными предприятиями или отраслями, или восприимчивые к компьютеризации, Финляндия представила сценарий того, как можно приспособиться к технологическому перевороту.
Čína pochopila, že nemůže prostě přesadit hospodářské instituce, které se osvědčily v jiných zemích; co jinde uspělo, musí se přinejmenším adaptovat podle jedinečných potíží, jimž Čína čelí.
Китай признал, что он не может просто перенять экономические институты других стран; по крайней мере, что оказалось успешным в других странах, должно быть адаптировано к уникальным проблемам, которые встают перед Китаем.
Za tímto účelem USA musí projevit schopnost vést a adaptovat se.
С этой целью США должны продемонстрировать лидерские качества и умение приспосабливаться.
Mnoho technologií, které pomáhají státům adaptovat se na důsledky klimatických změn, existuje už dnes.
Уже сегодня существует много технологий, которые могут помочь различным странам в адаптации к последствиям изменения климата.
Tyto zásady by měly platit pro všechny projekty, jejichž cílem je pomoci zemím adaptovat se na důsledky změny klimatu nebo je zmírnit.
Эти принципы должны применяться ко всем проектам, предназначенным для того, чтобы помочь странам в адаптации или смягчении последствий изменения климата.
Kontextuální inteligence zajišťuje schopnost vysledovat trendy tváří v tvář spletitosti, jakož i adaptovat se ve snaze formovat dění.
Наличие контекстного интеллекта подразумевает возможность выявить определенные тенденции в сложных условиях, в то же время пытаясь предопределить будущие события.
Schopnost nádorových buněk adaptovat se na širokou škálu ekologických podmínek včetně toxických chemikálií se podobá evolučním schopnostem zemědělských škůdců a jiných invazivních druhů.
Способность опухолевых клеток адаптироваться к широкому спектру окружающих условий, включая ядовитые химикаты, напоминает эволюционные способности, продемонстрированные вредителями растений и другими агрессивными видами.
U cílených terapií, kdy léky ovlivňují molekulární signály potřebné pro rozmnožování a přežití, by se buňka mohla adaptovat i aktivací nebo sledováním alternativních cest.
При лечении открытыми радионуклидами, когда лекарства взаимодействуют с молекулярной передачей сигналов, необходимой для распространения и выживания, клетка может адаптироваться, активируя или выбирая альтернативные пути.
V posledních letech nevěnovala Evropská rada dostatečnou pozornost těmto úkolům, které vyžadují naprosté a trvalé odhodlání členských zemí adaptovat a uvádět do praxe unijní směrnice.
В последние годы Европейский Совет не уделял достаточно внимания этим вопросам, которые требуют абсолютного и постоянного стремления стран-членов выполнять директивы Сообщества.

Возможно, вы искали...