член русский

Перевод член по-чешски

Как перевести на чешский член?

Примеры член по-чешски в примерах

Как перевести на чешский член?

Простые фразы

Необходимо, чтобы каждый член соблюдал эти правила.
Je nutné, aby každý člen dodržoval tato pravidla.
Вы член этого экипажа?
Jste člen této posádky?
Вы член экипажа?
Jste člen posádky?

Субтитры из фильмов

Но я член института Опытных водителей.
Ale já jsem členkou Institutu pokročilých motoristů.
Артур Нанхайм, почётный член.
Arthur Nunheim, čestný člen.
Итак, это будущий член парламента, ваш кандидат мистер.
Jinými slovy, váš budoucí člen parlamentu, váš kandidát, pan.
Отныне ты член Легиона Храбрецов!
A nyní jsi členem Legie Odvahy!
И тогда я понял, что это не только очень важный член компании, но и персонаж для фильма, чьи возможности никто из окружающих никогда не замечал.
A tehdy jsem si uvědomil, že není jen nepostradatelným členem organizace, ale i osobností obrazovky, jejíhož potenciálu si zatím nikdo nevšiml.
Ваш муж - член клуба?
Pokud je váš manžel členem. Ne, není.
Теперь я член шайки грабителей. А еще я - Джек-Потрошитель.
Takže jsem slouha lupičů a taky Jack Rozparovač.
Скажите, вы член сидиката с медународными связями или или вы подслушали все это?
Povězte, patříte k syndikátu s mezinárodními kontakty nebo informace získáváte šmírováním?
Я не член профсоюза, я рабыня.
Já jsem otrokyně. - Takže?
В конце концов, я ведь член семьи.
Koneckonců jsem stále členem rodiny.
Стенли, ты не представляешь, какты смешон, если думаешь, что моя сестра или я или любой член нашей семьи можем обманывать кого-либо. Ладно.
Nemáš ponětí, jak jsi směšný když si myslíš, že má sestra nebo kdokoliv z naší rodiny, by mohl někoho podvést.
Потом, я ведь член конгресс-клуба. А девочки!
Pak půjdem do klubu New Congress, kde jsem členem.
Элис, я знаю, что я не член семьи, но твой отец прав.
Royi, vysvětli jí to! Nepatřím do rodiny, ale tvůj otec má pravdu.
И дождь пришел. и я узнал. Узнал, что я достойный член семьи.
A déšť přišel. a já jsem věděl, že k nim taky patřím.

Из журналистики

США, как наиболее влиятельный член международной системы, в глобальном управлении склоняется к предпочтению конкретных специальных подходов.
USA, nejmocnější člen mezinárodní soustavy, mají sklon upřednostňovat ad hoc přístupy ke globální správě.
Таким образом в ходе голосования, в котором было зарегистрировано больше кандидатов чем мест, Ден Лигун, член ультралевой Старой Гвардии, лишился места.
Voličům bylo představeno více kandidátů než volitelných míst a Teng Liqun, člen ultralevicové staré grady, nezískal žádné křeslo.
Лед тронулся 17-го ноября, когда член палаты представителей, конгрессмен от демократов, сторонник жесткого курса и ветеран морской пехоты Джон Мурта предложил вывести войска из Ирака в течение шести месяцев.
Ledy se začaly prolamovat 17. listopadu, když poslanec John Murtha, jestřábí demokratický kongresman a veterán námořní pěchoty, navrhl stažení vojsk z Iráku za šest měsíců.
Действительно, следует ожидать, что в обозримом будущем каждый член Союза будет крепко держаться за свое право проводить независимую внешнюю политику.
Od každého členského státu lze ostatně očekávat, že se v dohledné budoucnosti bude držet svého práva prosazovat samostatnou zahraniční politiku.
Венгрия теперь член ЕС, а Румыния готова вступить (хотя ее членство немного отсрочено из-за отстающего внутреннего процесса реформы).
Maďarsko je dnes členem EU a Rumunsko se na vstup připravuje (přestože jeho členství se trochu opozdilo kvůli zaostávání domácího reformního procesu).
Фактически, если накануне выборов в Европейский Парламент 2009 года новое Соглашение о Реформе вступит в силу, то каждое государство-член будет вынуждено разъяснить и оправдать свою позицию.
Ostatně pokud v předvečer voleb do Evropského parlamentu, plánovaných na rok 2009, vstoupí v platnost nová reformní smlouva, každá členská země bude nucena vyjasnit a zdůvodnit svůj postoj.
Поскольку существует система коллегиальности, то единственный несогласный член из числа еврокомиссаров даже сейчас может ограничить способность Комиссии принимать решения.
Kvůli systému kolegiality už i teď naprostá většina komisařů ztěžuje rozhodovací schopnost Komise.
В экономических вопросах существуют разногласия, скажем, по единому законодательству ЕС, но это опять же не должно заслонять того факта, что ни одно государство-член Союза никогда не возражало против идеи внутреннего рынка.
V hospodářských záležitostech bychom neměli dovolit, aby neshody řekněme kolem jediného nařízení EU zastřely skutečnost, že ani jediný stát, ať nový, či starý, nikdy nevznesl námitku proti vnitřnímu trhu.
Другой член левой партии Жан-Пьер Жуйе назначен министром по европейским международным отношениям.
Další levičák Jean-Pierre Jouyet má na starosti evropské záležitosti.
Польша - свободная страна, член НАТО и ЕС, в то время как Советского Союза больше нет.
Polsko je svobodná země, člen NATO a EU, zatímco Sovětský svaz už neexistuje.
Более того, МВФ может назначать ту или иную страну с сильной платёжным балансом поставщиком ликвидности, в которой нуждается другая страна-член МВФ.
MMF navíc může pověřit zemi se silnou pozicí platební bilance, aby poskytla likviditu, kterou potřebuje jiný člen.
Несомненно, система одного голоса на государство-член означала бы доминирование небольших государств Европы.
Je zřejmé, že systém jednoho hlasu na členský stát by znamenal dominanci menších evropských států.
Экономисты традиционно считают, что каждый член команды оплачивается с учетом его альтернативной стоимости, то есть самый высокий доход он мог получить, если бы его убрали из команды.
Ekonomové se tradičně domnívají, že každý člen týmu pobírá mzdu ve výši svých nákladů příležitostí, tedy nejvyššího příjmu, který by mohl dostat, kdyby byl z týmu vyřazen.
Высшее руководство ООП участвовало в демонстрациях и акциях протеста, некоторые из его членов получили ранения, а член исполнительного комитета Аббас Заки был посажен на пару дней в тюрьму.
Vysocí představitelé OOP se účastnili demonstrací a protestních aktivit, přičemž někteří utrpěli zranění a člen výkonného výboru Abbás Zakí se na pár dní ocitl ve vězení.

Возможно, вы искали...