absence чешский

отсутствие

Значение absence значение

Что в чешском языке означает absence?

absence

situace, kdy něco někde není  Absence důkazu není důkazem absence.  Na začátku hodiny profesorka zjišťovala stávající i předchozí absenci studentů a sháněla se po omluvných listech.

Перевод absence перевод

Как перевести с чешского absence?

Синонимы absence синонимы

Как по-другому сказать absence по-чешски?

Склонение absence склонение

Как склоняется absence в чешском языке?

absence · существительное

+
++

Примеры absence примеры

Как в чешском употребляется absence?

Субтитры из фильмов

Bez rukou, ano. A celkem nic si z jejich absence nedělající.. zatím.
И, кажется, не сильно обеспокоен их отсутствием пока что!
Pro tu mluví charakter obžalovaného jeho vojenská historie, absence zločinů anebo nezákonné činnosti.
Такова позиция обвинения. Теперь очередь защиты.
A právě proto si říkám, nebyla by škoda nechat si ujít příležitost tak mimořádnou a spokojit se s hodinou absence?
Вот почему я и подумал, что жалко было бы истратить такую прекрасную возможность лишь на пустое обсуждение того, как увильнуть от работы на один час.
Naše komunita je malá, a jeho absence.
Вы знаете, наш приход небольшой.
Opravdu mě mrzí absence profesora Bretta.
Я действительно очень сожалею об отсутствии Профессора Бретта.
Tohle je moje letošní devátá absence.
Это мой 9-ый день в семестре, когда я болен.
Camerone, je to moje devátá absence.
Кэмерон, это мой 9-ый день, пропущенный по-болезни.
Jsem tak zesláblý, že bych se mohl zranit pádem ze schodu, a přivodit si tak další absence.
Боюсь, что в таком ослабленном состоянии. я могу свалиться с лестницы. и мне снова придется пропускать школу.
Absence Audrey mě tíží víc než jsem předpokládal.
Я и думать не мог, что отсутствие Одри будет меня так волновать.
A za den absence vás vyhodil?
Выгнал за один день?
Naprostá absence projevů. civilizace, technologie a informací, tyhle muže vrátila až téměř k prehistorickému stavu, kdy se řídí pouze deseti divokými zákony přírody.
Человеческое племя, отвергнувшее свои же достижения цивилизации, технологии и информации, деградировавшее до практически доисторического состояния, подчиняющееся лишь жестоким законам природы.
Absence?
Отсутствие?
Existuje i nosní aplázie, teda kompletní absence nosu.
Есть ещё носовая аплазия, полное отсутствие носа.
Za mé absence jste si vedl dobře, na poli i mimo něj.
Вы преуспели за мое отсутствие и на поле, и вне его, как мне сказали.

Из журналистики

Doma i v zahraničí mu předcházela absence preventivního odporu vůči hrozbě, která během třicátých let v nacistickém Německu narůstala.
У него было событие-предшественник, а именно - отсутствие упреждающего сопротивления в стране и за рубежом той угрозе, которая сформировалась в нацистской Германии в 30-е годы.
K dnešním problémům se navíc přidává absence dostatečné soukromé poptávky - zejména spotřeby domácností - v rozvinutých ekonomikách, která by kompenzovala snížení poptávky v důsledku úsporných opatření.
Сегодняшние проблемы усугубляются отсутствием достаточного спроса в частном секторе (в том числе и в потреблении домашних хозяйств) стран с развитой экономикой, который необходим для компенсаций потерь спроса, вызванных экономией.
Zároveň růst poškozuje absence strukturálních reforem na rozvíjejících se trzích, společně s jejich posunem k silnějšímu státnímu kapitalismu, což také oslabí jejich odolnost.
В то же самое время, отсутствие структурных реформ в развивающихся странах, а также их движение в направлении усиления государственного капитализма, препятствует росту и приведет к снижению их способности к быстрому восстановлению.
Absence základní podpory může vést k odmítnutí ústavy v zemích, jako je Británie, v nichž byla před vstupem nového uspořádání v platnost přislíbena referenda.
Отсутствие народной поддержки может привести к непринятию конституции в таких странах, как Великобритания, где правительство обещало провести референдум, прежде чем новые законы вступят в силу.
V době války v Iráku se však podmínky změnily: USA začaly být v porovnání se zbytkem světa tak silné, že se absence reciprocity stala zdrojem silné podrážděnosti dokonce i u nejbližších amerických spojenců.
Но к началу войны в Ираке ситуация изменилась: могущество США возросло настолько по сравнению с остальным миром, что отсутствие сотрудничества стало источником сильного раздражения даже для ближайших союзников США.
Neúčinnost kontroly fiskální politiky a absence hospodářské konvergence stále více znepokojují jak Evropskou centrální banku, tak i ministry financí eurozóny.
Неэффективность управления налогово-бюджетной политикой и недостаточная экономическая интеграция становятся всё более важными вопросами, как для Европейского центрального банка, так и для финансовых министров стран зоны евро.
Jejich absence totiž způsobuje, že je obtížné investovat příliš velká množství peněz do ruských cenných papírů.
А без них инвестировать большие суммы в российские ценные бумаги достаточно сложно.
Hlavním problémem, který za sebou Arafat zanechal, je absence jakéhokoliv vedení.
Главной проблемой, оставленной Арафатом, является полное отсутствие какого-либо руководства.
Absence takového plánu v USA (a Evropě) přispívá k odpojování finančních trhů z vazby na inkluzivní vývoj hospodářství, protože ukazuje, že současné trendy jsou politicky udržitelné.
Отсутствие такого плана в США (и в Европе) привело к отделению финансовых рынков от всеобъемлющего экономического прогресса, поскольку предполагается, что нынешние тенденции политически устойчивы.
Možná se nedalo předpokládat, že jednání v Dauhá za současných okolností něčeho významného dosáhne, avšak absence jakéhokoliv pokračujícího dialogu o světovém obchodu - přinejhorším o nějakém užitečném bezpečnostním ventilu - přináší novou úroveň rizika.
Возможно, в Дохе вряд ли можно было многого добиться в нынешних условиях, но отсутствие постоянного диалога в мировой торговле, что, в крайнем случае, является предохранительным клапаном, добавляет новый уровень риска.
Ještě znepokojivější byla zjevná absence jakékoli strategie za financovaným výzkumem.
Вызывает больше опасений тот факт, что у финансируемых исследований нет четкой стратегической цели.
Absence následné opětovné volby na všech úrovních posiluje moc partajní mašinerie: strany vybírají kandidáty, které pak voliči u uren pouze schválí.
Отсутствие последовательной процедуры переизбрания на каждом из уровней укрепляет силу партийного аппарата: он подбирает кандидатов, а избиратели лишь утверждают этот выбор своим голосованием.
Nezdar zapříčinila absence vhodných mezinárodních institucí, jež by bděly nad širokým spektrem potenciálních katastrof.
Неспособность создать такую систему была вызвана отсутствием соответствующих международных институтов, которые бы занимались таким широким спектром потенциальных бедствий.
Pokud by se tyto prostředky převáděly prostřednictvím amerických agentur pomoci, tvorba politik by podléhala rozmarům rozvojového uvažování (či jeho absence) od jedné administrativy ke druhé.
Если бы эти ресурсы были направлены через собственное Американское агентство финансовой помощи, разработки политик были бы предметом превратностей развития мышления (или отсутствием мышления) от одной администрации к другой.

Возможно, вы искали...