рождаемость русский

Перевод рождаемость по-чешски

Как перевести на чешский рождаемость?

рождаемость русский » чешский

porodnost natalita

Примеры рождаемость по-чешски в примерах

Как перевести на чешский рождаемость?

Субтитры из фильмов

Рождаемость росла, и количество населения увеличивалось, пока Гидеон не стал одной живой массой, неспособной найти покой, мир, радость.
Toto je můj poslední vynález. Je to ta nejsilnější výbušnina všech dob. Když tuto lahvičku pustím, následná exploze rozmetá celou planetu.
Общество презирает собственные институты. рождаемость продолжает падать. мужчины отказываются служить в армии. национальный долг неудержимо растет. рабочая неделя укорачивается. бюрократия свирепствует. Элита разлагается.
Společnost opovrhuje vlastními institucemi. porodnost stále klesá. muži odmítají sloužit v armádě. státní dluh je mimo kontrolu. pracovní týden je čím dál kratší. byrokracie bují. elity jsou v rozkladu.
Но рождаемость ежегодно падает.
Množství dětí každoročně ubývalo.
Рождаемость упала почти до 20 процентов.
Porodnost klesla skoro o 20 procent.
Даргол отрицательно влияет на рождаемость.
Nepříznivě ovlivňoval jejich plodnost.
Также снизилась рождаемость.
Také se snížila porodnost.
Если мы не ограничим рождаемость.
Kdybychom nelimitovali růst.
Они не ограничивают рождаемость, они.
Oni nelimitují růst populace, Oni.
Такую безумную штуковину, контролирующую рождаемость, которую суют на локоть!
Ten druh antikoncepce, co se zašije pod kůži na ruce.
Вообще-то оно называется рождаемость тыквы.
Nové Guinee, tomu říkají obal plodnosti.
Контроль над рождаемость - ты либо примыкаешь к ортодоксальному обету безбрачия, либо уходишь.
Antikoncepce. Buď naskoč na tenhle vlak anebo odejdi.
Она родилась до запретов на рождаемость.
Narodil se předčasně.
Рождаемость каждый год превосходит смертность.
Každý rok umírá méně lidí než se rodí.
Он открыл белок, который регулирует рождаемость, это означает, что он также мог прекратить все репродуктивные процессы и запустить кризис бесплодия.
Nalezl bílkovinu, která reguluje plodnost, což znamená, že může i věci vypnout, vynutit neplodnost.

Из журналистики

Должны ли страны ограничить рождаемость, если они хотят накапливать больше богатства?
Znamená to, že chtějí-li země být bohatší, musí produkovat méně dětí?
Например, в Египте за последние 15 лет рождаемость упала с 4.8 до 2.9 детей на одну женщину.
Kupříkladu v Egyptě se porodnost za posledních patnáct let snížila z 4,8 na 2,9 dětí na ženu.
Однако в долгосрочном периоде они приводят к отрицательным последствиям, так как стимулируют семьи увеличивать рождаемость.
Z dlouhodobého pohledu je zde však řada negativních dopadů, neboť takové stimuly povzbuzují rodiny ke zvyšování porodnosti.
Эффект политики, регулирующей рождаемость может быть продемонстрирован на примере беднейших групп Израиля.
Nejjasnější příklady účinku politiky řešící otázky porodnosti nacházíme v nejchudších vrstvách izraelské společnosti.
Последствия мер, ограничивающих рождаемость, могут показаться негуманными, но они действенны и неизбежные.
Důsledky se mohou na první pohled zdát nelidské, jsou však jasné a nevyhnutelné.
Одновременно, рождаемость упала до 1.4 (на женщину).
Současně také míra porodnosti poklesne na hodnotu 1,4 na jednu ženu.
Рождаемость снижается, смертность увеличилась, и в среднем по России мужчины умирают в шестьдесят лет.
Porodnost klesá, úmrtnost se zvyšuje a průměrný ruský muž umírá krátce po šedesátce.
Это все еще значительно ниже коэффициента замещения равного 2,1, но более высокая рождаемость, а также успешные меры по снижению смертности мужчин, замедлили темпы сокращения численности населения.
To je sice stále hluboko pod hodnotou 2,1 zajišťující přirozenou reprodukci, ale vyšší plodnost spolu s úspěšnými opatřeními na snížení úmrtnosti mužů zpomalily tempo úbytku obyvatel.
Грамотные, образованные женщины с большими социальными и экономическими возможностями в богатых на сегодняшний день странах снизили рождаемость ниже естественного уровня воспроизводства населения.
Gramotné, vzdělané ženy s mnoha sociálními a ekonomickými možnostmi v dnešních bohatých zemích posunuly porodnost pod úroveň přirozené reprodukce.
Когда уровень детской смертности снизиться, рождаемость, как правило, снижается еще больше, так как семьи получают уверенность, что их дети выживут.
Jakmile se dětská úmrtnost sníží, plodnost mívá tendenci snížit se ještě více, poněvadž rodiny začnou věřit, že jejich děti přežijí.

Возможно, вы искали...