роль русский

Перевод роль по-чешски

Как перевести на чешский роль?

роль русский » чешский

role úloha

Примеры роль по-чешски в примерах

Как перевести на чешский роль?

Простые фразы

Спорт играет важную роль в его жизни.
Sport hraje důležitou roli v jeho životě.
Спорт играет важную роль в её жизни.
Sport hraje důležitou roli v jejím životě.

Субтитры из фильмов

Эта роль Магистрата может стать последней в твоей жизни.
Všechno, co teď uděláš, se ti vrátí. Uvidíme, jaká je tvoje karma.
Я подумала, что можно использовать твою роль подружки, чтобы реально ей насолить.
Mě napadlo, že bychom mohli použít to, že jsi družička, abychom jí pořádně zamotali hlavu.
Знаешь, а ты была хороша. Просто нырнула в роль.
Vložila ses do toho šikovně.
В игре в шерифов и бандитов у меня роль твоего отца.
Když si hrajeme na šerify a indiány, jsem vždycky váš táta.
Того, кто играл весомую роль при создании Фантазии.
Někoho, kdo je pro Fantazii velice důležitý.
Начав понимать,...что мне отведена совсем не роль любящего мужа и друга, а.
Když jsem pochopil, že náš vztah není vztah dvou milujících bytostí, ale.
О, она великолепно играла свою роль!
Hrála tu hru skvěle.
Меня вполне устроит роль отца.
Rád bych byl otcem.
В театре важно не ошибиться, выбирая роль, так?
Přirozeně, v divadle je důležité, abyste si zvolili správnou stranu.
Вы когда-нибудь играли роль трупа?
Hrál jste někdy mrtvolu, pane Tura? - Co?
Так вот, если не хотите сыграть эту роль,..
Budete ní, pokud neuděláte přesně to, co vám řeknu.
Роль Марка-Антония нам не поможет.
Víme, že chceš hrát Marka Antonia, ale to nám nepomůže.
Ее лучшая роль.
Její největší role.
Какую роль здесь играет жадерит.
Jak to bylo s tím náhrdelníkem.

Из журналистики

Также свою роль играют вооруженные силы.
Jistou roli zde hraje i vojenská síla.
Реакция стран Ближнего Востока отражает давнишнее соперничество за ведущую роль в регионе, а также опасения относительно намерений Америки и Израиля.
V blízkovýchodních reakcích se odrážejí odvěká politická rivalita i obavy z amerických a izraelských záměrů.
Как и в советскую эру, функции государственных и правительственных должностных лиц будут сведены к партийным нулям - роль, которую будет играть президент Медведев при Генеральном Секретаре Путине.
A stejně jako za sovětských dob se státní a vládní úředníci promění v pouhé stranické nicky - tutéž roli bude ostatně pod generálním tajemníkem Putinem hrát i prezident Medvěděv.
Частные благотворительные организации, играющие важную роль в содействии новаторству в таких областях, как здравоохранение, охрана окружающей среды и образование, могли бы предоставить ценную информацию о более эффективном направлении помощи.
Cenné zkušenosti s efektivnější distribucí pomoci by mohly poskytnout soukromé charity, které napomáhají propagací inovací v oblastech, jako je zdravotní péče, životní prostředí a vzdělávání.
Не следует ожидать, по крайней мере в самое ближайшее время, что эти финансовые учреждения будут играть такую же важную роль или будут обладать такими же полномочиями, как центральные банки.
Bylo by přehnané očekávat, že tyto nové fiskální instituce budou v brzké budoucnosti stejně významné či mocné jako centrální banky.
Американцы хотят полного членства в ЕС для Турции - давнего члена НАТО и близкого американского союзника - в то время как европейцы жалуются на внутреннюю политическую роль турецких военных сил.
Američané si přejí pro Turecko - dlouholetého člena NATO a blízkého spojence USA - plnohodnotné členství v EU, zatímco Evropané si stěžují na úlohu tureckých ozbrojených sil v domácí politice.
Мы понимаем, что наша роль в этом великом объединении не обозначится за один день.
Víme, že náš podíl na této veliké stavbě nevznikne přes noc.
Польше, фактически, досталась главная роль в иракской оккупации.
A nejen to: Polsko si dokonce zajistilo přední roli při samotném obsazování Iráku.
Он руководит сложной организацией и является главой агентств ООН, но должен исполнять эту роль в бюджетных и регулятивных рамках, установленных правительствами стран-членов.
Spravuje spletitou organizaci a vystupuje jako hlava agentur OSN, avšak tuto úlohu musí vykonávat v rozpočtových a normativních mezích zavedených členskými vládami.
Генеральный секретарь может играть политическую роль, не теряя при этом своей объективности, при условии, что он честно следует положениям Хартии и букве международного права.
Generální tajemník mohl hrát politickou úlohu, aniž by přišel o svou nestrannost, za předpokladu, že věrně dodržoval Chartu OSN a mezinárodní právo.
МВФ в особенности не имеет стратегии долгосрочного экономического развития, хотя Соединенные Штаты и присвоили МВФ ведущую роль в деле экономического развития в десятках бедных стран.
Konkrétně MMF nemá žádnou strategii pro dlouhodobý rozvoj, a to i přesto, že Spojené státy přisoudily MMF vedoucí roli ve procesu hospodářského rozvoje v desítkách chudých zemí.
Многие из них никогда не закончат даже начальную школу и не смогут сыграть эффективную роль в современном обществе.
Mnoho z nich nikdy nedokončí ani základní školu a nebude tak schopno hrát skutečně aktivní roli v moderní společnosti.
МВФ продолжает играть слишком большую роль.
Role MMF zůstává stále příliš velká.
Сегодня сразу после возникновения российско-грузинского кризиса турецкие лидеры снова выступили с инициативой взять на себя лидирующую роль на Кавказе.
Také dnes, bezprostředně po vypuknutí krize mezi Ruskem a Gruzií, vedoucí turečtí představitelé vystoupili do popředí, aby se na Kavkaze ujali vedoucí role.

Возможно, вы искали...