Россия русский

Перевод россия по-чешски

Как перевести на чешский россия?

Россия русский » чешский

Rusko Ruská federace

Примеры россия по-чешски в примерах

Как перевести на чешский россия?

Простые фразы

Можно ли всё ещё говорить, что Россия и Украина - братские страны?
Lze stále ještě říkat, že Rusko a Ukrajina jsou bratrské země?

Субтитры из фильмов

Россия, Санкт-Петербург, императорский двор, князь Сергей.
Rusové. Petrohrad. Carský dvůr.
Она думает, что здесь Россия?
Co si myslí? Že je v Rusku?
Это была Россия.
Ale tohle není Rusko.
Теперь у нас своя Россия - это наш ресторанчик.
Ta restaurace je naše Rusko.
Россия - это борщ, Россия - это бефстроганов.
Rusko boršče a hovězí pečeně Stroganoff.
Россия - это борщ, Россия - это бефстроганов.
Rusko boršče a hovězí pečeně Stroganoff.
Россия - это пирожки.
Rusko pirožek.
Россия, порт Мурманск.
Rusko, přístav Murmansk.
Россия - моя родина; я здесь чувствую себя дома.
Rusko je moje vlast, cítím se tu doma.
Победа свершилась, и Россия не забудет вас!
Hurá! Hurá!
На каждый из них Россия вероятно направила определенное количество ее ядерных ракет среднего радиуса действия, которые в данный момент нацелены на военные объекты в Западной Европе.
Je pravděpodobné, že na každou z nich Rusko přidělí určitý počet svých jaderných raket středního doletu z nichž jsou v tuto chvíli některé namířené na vojenské cíle v západní Evropě.
Россия вероятно тоже нацелила неизвестное количество ракет с термоядерным зарядом.
Rusko pravděpodobně namířilo nám neznámý větší počet termonukleárních raket.
Россия, Россия.
Rusko, Rusko.
Россия, Россия.
Rusko, Rusko.

Из журналистики

К счастью, Россия, кажется, начинает понимать важность этого политического аспекта расширения НАТО.
Hodnotu této politické stránky rozšíření NATO už snad Rusko naštěstí chápe.
Такие инициативы в области гражданских прав со стороны НАТО являются отражением все более искусных приемов, к которым прибегают Россия, Европа и США для урегулирования своих разногласий.
V těchto iniciativách na ochranu občanských práv ze strany NATO se odráží stále věcnější přístup, s jakým dnes Rusko, Evropa a Amerika přistupují k řešení vzájemných neshod.
Это особенно актуально, т. к. новые партнеры в области развития, особенно страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), предлагают новые виды пакетов помощи, включающие в себя инвестиционную и нефинансовую помощь.
To je obzvlášť relevantní, jelikož nastupující rozvojoví partneři, zejména BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika), nabízejí nové druhy balíčků pomoci, které zahrnují investiční a nefinanční pomoc.
Будучи не в состоянии предложить убедительный план относительно ядерного разоружения, США, Россия и остальные ядерные державы продвигают, посредством своего бездействия, будущее, в котором будет неизбежно использовано ядерное оружие.
Svou nečinností i tím, že nedokážou navrhnout přesvědčivý plán jaderného odzbrojení, podněcují USA, Rusko i ostatní jaderné mocnosti budoucnost, v níž budou jaderné zbraně zákonitě použity.
Хотя Россия и США по-прежнему в состоянии уничтожить друг друга много раз, у них уже давно нет никакого намерения так поступить.
Rusko a USA se sice stále dokážou navzájem několikrát zničit, ale už dlouho to nemají v úmyslu.
Но прогресс скоро затормозился, когда Россия отвергла предложения США по дальнейшему сокращению вооружений, особенно тактического ядерного оружия - в котором у России заметное преимущество.
Pokrok však záhy uvízl na mrtvém bodě, když Rusko odmítlo americké návrhy na další snížení počtu zbraní, zejména taktických jaderných zbraní - což je oblast, ve které má Rusko převahu.
Ни Россия, ни США не могут разрешить глобальные проблемы в одиночку.
Rusko ani USA nemohou vyřešit globální problémy osamoceně.
Россия Путина уже потеряла 12 ведущих журналистов, которые были убиты за последние шесть лет.
V Putinově Rusku bylo v posledních šesti letech zavražděno již 12 předních novinářů.
Очевидно, что периферийной природы Совета Россия-НАТО было недостаточно, и поэтому он не работал.
Rada NATO-Rusko kvůli svému okrajovému postavení očividně nestačila a ani nefungovala.
Посмела ли бы Россия при других обстоятельствах угрожать перенацеливанием своих ядерных ракет на европейские города?
Dovolilo by si jinak Rusko hrozit opětovným namířením svých jaderných raket na evropská města?
Одна такая возможность была упущена в начале 1990-х гг. Когда Россия столкнулась со своим худшим кризисом, помощь была оказана коррумпированному режиму Ельцина.
Jedna taková příležitost byla promarněna počátkem devadesátých let. Když Rusko čelilo nejhorší krizi, směřovala pomoc zkorumpovanému Jelcinovu režimu.
Китай и Россия представили по этому поводу четко выраженные замечания.
Čína a Rusko již vyjádřily výhrady.
Конечно, было бы лучше, если бы Россия и Китай позволили Совету Безопасности выполнять работу, для которой он был создан - обеспечивать мир и предотвращать военные преступления.
Samozřejmě by bylo lepší, kdyby Rusko a Čína umožnily Radě bezpečnosti dělat práci, kvůli které vznikla - zajišťovat mír a bránit válečným zločinům.
Продолжая поддерживать Асада, несмотря на то что он применил химическое оружие, Россия в арабском мире превратилась из покровителя в изгоя.
Postavení Ruska v arabském světě se kvůli pokračující podpoře Asada, přestože tento muž použil chemické zbraně, změnilo z role ochránce v roli vyvrhele.

Возможно, вы искали...