рубеж русский

Перевод рубеж по-чешски

Как перевести на чешский рубеж?

Примеры рубеж по-чешски в примерах

Как перевести на чешский рубеж?

Субтитры из фильмов

Космос, последний рубеж.
Nejzazší hranice vesmír.
Космос, последний рубеж.
Nejzazší hranice - vesmír.
Космос. Последний рубеж.
Nejzazší hranice - vesmír.
Космос, последний рубеж.
Nejzazší hranice - Vesmír.
Космос, последний рубеж.
Toto jsou cesty hvězdné lodi Enterprise. na její pětileté misi.
Спок! Космос, последний рубеж.
Spocku! Nekonečný vesmír.
Показав нам, какие высоты мы можем покорить, вы пересекли последний великий рубеж и доказали, на что мы способны.
Přešli jste tu krásnou hranici a ukázali jste nám, co my lidé jsme zač.
Космос, последний рубеж.
Vesmír, poslední hranice.
Космос, последний рубеж.
Vesmír. Nejzazší hranice.
Дядька Рубеж!
Strýčku Roubeji!
Космос, последний рубеж.
Nekonečný vesmír.
С одной стороны у нас разлом, рубеж, если позволите, красоты идей.
A nic dalšího, ani jeden navíc, nic. Máme tu jednu stranu zálivu, propast, dělící čáru, je zde krása idejí a na druhé straně, jako druhou neznámou naší rovnice, máme ideu krásy.
Лини сказала, ты не перейдешь определенный рубеж.
Leni mi řekla, že jsi nechtěl překročit jistou hranici.
На Аляску, Филипп. Последний рубеж дикости.
Na Aljašku, Filipe.

Из журналистики

Безусловно, американское правительство увеличивает свои бюджетные дефициты, чтобы установить рубеж для спроса.
Ovšemže, vláda USA rozšiřuje své rozpočtové deficity, aby vytvořila jistou spodní mez poptávky.
А пациент стал серьезным и активным потребителем, готовым к заказу самых качественных услуг, даже если это требует выезда за рубеж.
A z pacienta se stal hlasitý a proaktivní spotřebitel připravený hledat lepší řešení, i kdyby to znamenalo odcestovat do zahraničí.
Но 2008 не станет годом, в котором будет взят этот рубеж.
Rok 2008 se však ještě nestane rokem, kdy bude této mety dosaženo.
Займы Парижского Клуба выделялись правительственными агентствами по экспортным кредитам, которые выступали в качестве гарантов при поставках за рубеж средств производства и прочей продукции, произведенной внутри стран Парижского Клуба.
Půjčky Pařížského klubu byly zprostředkovány vládními exportními úvěrovými agenturami, které jistí zahraniční nákupy kapitálových statků a dalších produktů svých zemí.
Треть всех японцев перевалит за 65-летний рубеж в 2040 году, что в два раза превышает уровень 1995 года.
V roce 2040 bude celá jedna třetina Japonců starší 65-ti let, což bude dvojnásobek úrovně roku 1995.
Основные причины этого явления - внутренние: неудовлетворительный инвестиционный климат, громадные оттоки капиталов за рубеж, уменьшение профицита текущего платежного баланса.
Důvody jsou převážně domácího charakteru: špatné investiční klima, silný odliv kapitálu a scvrkávající se přebytek běžného účtu.
Есть, конечно, разногласия в оценке этого числа, но одни утверждают, что лишь один из двух заказов можно передать за рубеж, а другие говорят, что и эта цифра завышена.
O konečném rozsahu se pochopitelně vedou spory, přičemž někteří lidé tvrdí, že v konečném důsledku by mohlo outsourcingu padnout za oběť každé druhé pracovní místo, zatímco jiní zastávají názor, že potenciál outsourcingu je mnohem omezenější.
Предварительное представление о реакции на это можно составить по американской президентской избирательной кампании, во время которой часто звучали протесты против перевода рабочих мест за рубеж и искусственно удерживаемого курса валюты в Китае.
První náznaky reakce se ozývaly během kampaně před americkými prezidentskými volbami v podobě častých protestů proti outsourcingu a vázanému směnnému kurzu Číny.
Еще в 1982 году, до начала этого периода, они зарабатывали около 36 миллиардов долларов от всего мира в виде чистых финансовых доходов, продукта капитала, который ранее был инвестирован за рубеж.
Ještě v roce 1982, než toto období započalo, přitom USA vydělávaly ve zbytku světa přibližně 36 miliard dolarů v podobě čistého finančního příjmu - byl to produkt kapitálu dříve investovaného v zahraničí.
США использовали 13 триллионов долларов, чтобы покрыть свой дефицит, а остальное инвестировали за рубеж.
USA použily 13 bilionů na uhrazení deficitu a zbytek na zahraniční investice.
При наличии органов, регулирующих перемещение капитала, люди, которым очень нужно перевести его за рубеж, ничего не смогут сделать, пока не найдут услужливого бюрократа.
Je-li kapitál regulován, lidé, kteří svůj kapitál touží přesunout za hranice, nemají možnost tak učinit - dokud si nenajdou úslužného úředníka.
Помимо всего прочего, ей необходим класс хорошо образованных активистов, которого она лишилась после того, как многие молодые люди покинули Китай, уехав за рубеж либо на учебу, либо в поисках лучшей жизни.
Mimo jiné potřebuje třídu dobře vzdělaných aktivistů, jež ztratila odchodem mnoha mladých lidí za studiem a lepším životem v cizině.

Возможно, вы искали...