konkurence чешский

конкуренция

Значение konkurence значение

Что в чешском языке означает konkurence?

konkurence

vzájemná snaha více subjektů prosadit se v určitém ohledu přen. subjekt vyvíjející aktivity konkurence

Перевод konkurence перевод

Как перевести с чешского konkurence?

Синонимы konkurence синонимы

Как по-другому сказать konkurence по-чешски?

Склонение konkurence склонение

Как склоняется konkurence в чешском языке?

konkurence · существительное

+
++

Примеры konkurence примеры

Как в чешском употребляется konkurence?

Субтитры из фильмов

Jako konkurence bych vám mohl ukrást námět.
Другой писатель может украсть у вас материал.
Vše, nač se ptám, je, zda mám šanci, když on se bojí konkurence.
Всё, что я прошу - это дать мне шанс, если он не боится конкурентной борьбы.
Myslím, že já jsem ta, kdo se bojí konkurence.
Я думаю, я одна из тех, кто боится конкуренции.
Udělal jsem to aby jsme se zbavili konkurence.
Я это придумал, чтобы убрать конкурентов.
Bude to těžká konkurence.
Серьезный конкурент.
Když jsme jako kluci dělali kariéru, skutečná konkurence ještě neexistovala.
Когда мы начинали карьеру, реальной конкуренции толком не было.
Ale konkurence.
Вообще-то, конкурс..
Konkurence je trošku dál, než jsem čekal.
Я полагал, что это предварительный конкурс.
Nebo tím, že se vybijí všechna ostatní černobílá zvířata, aby nebyla konkurence.
Или убрав всех конкурентов, уничтожив всех черно-белых животных, хотя они вовсе не ваши.
Převzala to konkurence.
Что случилось? - Силовое поглощение.
Kdo? Moje konkurence.
Мой соперник?
Konkurence postupně odpadá až zůstane jedna perfektní osobnost která je tak výjimečná, že jí chtějí na dvou kontinentech.
И на её вершину взбирается лишь один талантливый человек. На твой ум обратили внимание на двух континентах.
Velká konkurence a špatně se tu spí.
Тут постоянно разборки. и трудно заснуть.
Já vím, ale je velká konkurence.
Знаю, но туда сложно попасть.

Из журналистики

Nejúčinnějším prostředkem podpory ekonomického růstu je pro tuto ekonomiku konkurence, ale v případě potřeby či nutnosti v ní mají místo i intervence státu, jejichž cílem je zajistit rovnou příležitost, společenskou solidaritu a sociální rovnováhu.
В этой системе экономический рост основывается на конкуренции. Но такая система одновременно предусматривает вмешательство государства там, где это необходимо, чтобы обеспечить равноправие возможностей, социальную солидарность и равновесие в обществе.
V prvních poválečných dekádách nevyvíjela zahraniční konkurence na ekonomiku prakticky žádný tlak kvůli izolaci amerického kontinentálního trhu vlivem devastace způsobené druhou světovou válkou.
В первые послевоенные десятилетия иностранная конкуренция фактически не оказывала давления на экономику по причине изоляции континентального рынка Америки от разрушений, вызванных войной.
Globální konkurence a integrace trhů práce skrze obchod a outsourcing, což zlikvidovalo pracovní místa a srazilo mzdy.
Глобальная конкуренция и интеграция на рынке труда посредством торговли и аутсорсинга, что сократило количество рабочих мест и снизило зарплаты.
Obdobně platí, že ač konkurence zlepší kvalitu výzkumu a vzdělávání, neznamená to omezení veřejného financování, snížení významu základního výzkumu ani zrušení stipendií.
Аналогичным образом, в то время как конкуренция приведет к улучшению качества исследований и образования, она не подразумевает сокращения государственного финансирования, низкий приоритет для базовых исследований или же отмену стипендий для студентов.
Japonsko plánuje urychlení reforem na trhu práce, posílení konkurence a podporu fiskální konsolidace s cílem udržet domácí spotřebitelskou důvěru.
Япония планирует ускорить реформы рынка труда, укрепить конкуренцию и продвинуть финансовое объединение, чтобы поддержать внутреннюю уверенность.
Ohledně optimálního uspořádání bankovní soustavy vždy existovala nejistota a mezi různými druhy bankovní regulace vždy panovala konkurence.
Неуверенность относительно самого лучшего проекта банковской системы существовала всегда, а между различными видами регулирования банковской деятельности всегда существовала конкуренция.
Jejich vedoucí představitelé se musí více zasadit o potírání partikulárních domácích zájmů a povzbuzení zahraniční konkurence.
Их руководители должны делать больше для решения укоренившихся национальных интересов и способствовать иностранной конкуренции.
Jeho jedinou možností je být lepší než konkurence.
Его единственный выбор состоит в том, чтобы быть лучше, чем его конкуренты.
A konečně platí, že mezinárodní konkurence v oblasti vnitřních přímých zahraničních investic může vést vlády k tomu, aby zahraničním investorům snižovaly daňové sazby a zvyšovaly daňové úlevy.
Наконец, конкуренция на международном уровне по привлечению прямых иностранных инвестиций может приводить правительства к снижению налоговых ставок и увеличению уступок для иностранных инвесторов.
Průmyslová odvětví jsou stále složitější a globální konkurence vzrůstá.
Отрасли промышленности все усложняются и глобальная конкуренция растет.
Konkurence leckoho přiměje pilněji pracovat, zvýšit svou efektivitu nebo se spokojit s nižšími zisky.
Конкуренция вынудит некоторых работать напряженнее, чтобы стать более эффективными, или смириться с более низкой прибылью.
Vstup zahraniční konkurence donutí čínské státní banky, aby při půjčování vycházely ze schopnosti věřitelů splácet dluh.
С приходом иностранных конкурентов китайским государственным банкам придется основывать политику предоставления займов на способности заемщиков отдавать свои долги.
Dokonce i ve venkovských oblastech je dnes nabídka škol široká a zdá se, že konkurence zvýšila celkovou kvalitu švédských škol, přičemž již sama existence neveřejných škol vytvořila poptávku po reformě škol veřejných.
Теперь даже в сельской местности имеется широкий выбор школ, и, похоже, что конкуренция улучшила общее качество шведских школ, поскольку само существование негосударственных школ вызвало потребность реформирования государственных.
Je to tím pozoruhodnější, že konkurenční princip, o který se opírá, zapustil kořeny právě v zemi, kde konkurence v oblasti veřejných služeb nebývá obecně akceptována.
Это тем более замечательно, если учесть, что принцип конкуренции, на котором она основывалась, прижился в стране, в которой конкуренция в сфере государственных услуг в целом не одобрялась.

Возможно, вы искали...