руководитель русский

Перевод руководитель по-чешски

Как перевести на чешский руководитель?

Примеры руководитель по-чешски в примерах

Как перевести на чешский руководитель?

Субтитры из фильмов

Я дето-производитель, а не руководитель.
Jsem vychovatel, ne představitel.
Как Руководитель Германской юридической службы. Я могу сказать, что разумеется, основой Национал Социалистического Государства. является Национал-Социалистический Кодекс.
Jako vedoucí německého úřadu práva, můžu říci, že základem Národně-socialistického státu je národní socialistické právo.
Раз уж ты не руководитель, то хотя бы постарайся выглядеть им.
Když se nechováš jako šéf, aspoň tak vypadej.
Интеллигент, инженер, коммунист, совершенный руководитель, человек, который знает, чего хочет.
Inteligent, inženýr, komunista. Výborný organizátor, člověk, který ví, co chce.
Я ваш руководитель, так? Да, Маага.
Velím vám, nebo snad ne?
Сэр, руководитель шахты Чилдресс и м-р Госсет.
Předák Childress a pan Gossett.
Руководитель запуска, проверьте, свободна ли площадка.
Velitel startu míří k raketovému sloupu potvrdit vyklizení startovací plochy.
Руководитель запуска на платформу. Начинаем проверку.
Velitel startu je u sloupu, začíná finální kontrola.
Руководитель запуска.
Velitel startu volá všem systémům.
Я руководитель комиссии по политическим предателям.
Jsem komisař Úřadu pro stíhaní politických zrádců.
Но руководитель отказался.
Ale kapelník řekl ne.
Вы говорите, как главный руководитель!
Mluvíš jako hlavní prefekt.
Меня зовут Томасина Пэйн - основатель и руководитель армии сопротивления.
Jmenuji se Thomasina Painová, zakladatelka a velitelka armády rebelů.
Он сказал, что прибывает руководитель отдела из Центра.
Že tam nebude. Že pro mě přijede šéf odboru.

Из журналистики

Как и бывший советский руководитель Юрий Андропов, единственный чиновник КГБ за исключением Путина, который управлял Россией, Путин станет генеральным секретарем партии.
Stejně jako bývalý sovětský vůdce Jurij Andropov, jediný další člověk z KGB, který kdy vládl Rusku, se také Putin stane generálním tajemníkem strany.
Только после голосования Руководитель Штаба публично подтвердил первоначальное предложение о введении американских военных сил.
Až po tomto hlasování náčelník štábu veřejně podpořil původní návrh na povolání amerického vojska.
Он, кажется, был обеспокоен, как руководитель финансовой пирамиды, что любой намек на сомнения мог привести к краху всего движения.
Stejně jako manažer pyramidového fondu měl zřejmě strach, že jakýkoliv náznak pochybností by mohl vést ke krachu celého plánu.
Руководитель инспектората ООН по вооружению и Ирак договорились на предварительных условиях о проведении инспекций вооружения, которые теоретически могли бы начаться уже через две недели.
Séf zbrojního inspektorátu OSN a Irák se domluvili na předběžných podmínkách vedení zbrojních inspekcí, jež by teoreticky mohly začít už za dva týdny.
Наконец, преувеличенная значимость - это тот пузырь, который любой руководитель ЦБ должен всегда хотеть сдуть в первую очередь.
Zveličená důležitost je typem bubliny, kterou by centrální bankéři měli vždy dychtivě propichovat.
В то время как гражданское руководство стало диффузным (каждый новый китайский руководитель, начиная с Мао Цзэдуна, был слабее, чем его предшественник), военные пользуются все большей автономией и высокими бюджетами, начиная с 1990 года.
Zatímco civilní vedení je stále rozptýlenější (každý čínský vůdce od Mao Ce-tunga byl vždy slabší než jeho předchůdce), armáda má od roku 1990 větší autonomii a prudce rostoucí rozpočty.
Мурари Лал, руководитель и ведущий автор раздела отчёта МГИК, содержавшего ошибку о Гималаях, признал, что и он, и его коллеги знали о том, что потрясающий прогноз о леднике не был основан на должным образом проверенных научных исследованиях.
Murari Lal, koordinátor a hlavní autor toho oddílu zprávy IPCC, který obsahoval himálajský omyl, přiznal, že on i jeho kolegové věděli, že se dramatická ledovcová předpověď neopírá o recenzovaný vědecký výzkum.
Премьер-министр Голда Меир, Министр обороны Моше Даян, Начальник штаба Сил Обороны Израиля (СОИ) Давид Элазар и руководитель военной разведки были дискредитированы и вскоре смещены со своих постов.
Premiérka Golda Meirová, ministr obrany Moše Dajan, náčelník štábu izraelských obranných sil (IDF) David Elazar i šéf vojenské rozvědky byli zdiskreditováni a záhy nahrazeni jinými lidmi.
Любой руководитель центрального банка скажет вам, что он (или она) получают 99 просьб о снижении процентных ставок на одну просьбу о повышении ставки, причем вне зависимости от реальной ситуации.
Každý centrální bankéř vám potvrdí, že prakticky bez ohledu na situaci dostává na jednu žádost o zvýšení úrokových sazeb 99 žádostí o jejich snížení.
На этот раз мне предъявил иск руководитель гражданской авиации Армении.
Tentokrát mě zažaloval šéf arménského civilního letectva.
Позже, после того, как его сняли с должности, тот же самый руководитель гражданской авиации признался, что президент Армении Роберт Кочарян посоветовал ему начать судебный процесс.
Poté, co byl později zbaven funkce, zmíněný šéf letectva přiznal, že mu podání žaloby doporučil arménský prezident Robert Kočarjan.
Нуи (с которой я работал) - знающий и способный руководитель, обладающая прекрасным сочетанием решительности и обаяния.
Nouyová (se kterou jsem spolupracoval) je znalá a schopná dohlížitelka vybavená úctyhodnou kombinací odhodlání a šarmu.
Впрочем, у иранцев очень велико желание избавиться от экономических санкций, поэтому Иран одобрит соглашение, если к нему отнесется благосклонно Высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи, что он, предположительно, и сделает.
Mezi Íránci však zároveň existuje všeobecná touha vymanit se z hospodářských sankcí, a pokud se nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí vysloví za nějaký pakt, což zřejmě učiní, pak ho Írán schválí.
Верховный религиозный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи неоднократно повторял в своих публичных выступлениях, что он не будет говорить о своих предпочтениях среди кандидатов.
Íránský Nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí opakovaně při veřejných příležitostech řekl, že své preference pro jednotlivé kandidáty neoznámí.

Возможно, вы искали...