руководствоваться русский

Перевод руководствоваться по-чешски

Как перевести на чешский руководствоваться?

руководствоваться русский » чешский

řídit se zvolit si zastávat vzít si osvojit adoptovat

Примеры руководствоваться по-чешски в примерах

Как перевести на чешский руководствоваться?

Субтитры из фильмов

Я не прошу, чтобы вы закрывали глаза, я просто хочу знать, к каким выводам мы придем, если будем этим руководствоваться?
Jsem si jist, že to tak nemyslel.
На данный момент буду руководствоваться этим мнением.
Jestli vstoupíte na loď, zničím ji. Nic nezískáte.
Но, к счастью, перед отъездом он оставил указания, очень важные указания, как он хотел бы постановить пьесу, и излишне вам говорить, что я буду максимум руководствоваться этими указаниями и всегда готов помогать вам в работе.
Naštěstí nám zanechal poznámky, jak si režii hry představuje, a je vám určitě jasné, že z nich budu maximálně vycházet.
Разумно ли руководствоваться фильмами в реальности, инспектор?
Nemyslím, že je moudré řídit se v realitě filmy, inspektore.
Хотя мы считаем, что надо больше руководствоваться здравым смыслом.
I když to rádi kombinujeme se zdravým rozumem.
И пока я не найду человека, который видел что-то иное, мне придется руководствоваться показаниями этих людей. Что со вторым водителем?
A co je s druhým řidičem?
Президент абсолютно уверен, что его семья действует по этическим законам, и будет руководствоваться ими в своем поведении.
Prezident má plnou důvěru, že jeho rodina se přizpůsobí všem odpovídajícím etickým zásadám a že bude jednat odpovídajícím způsobem.
Вы должны руководствоваться обычаями.
Musíte spoléhat na to, co je zvykem.
Нужно руководствоваться фактами.
Musíme se vyrovnat s fakty.
Не нужно их стыдиться. Теперь, послушай меня, Карэн. Я здесь, чтобы сказать тебе - если будешь руководствоваться внутренней силой и уверенностью, всё получится.
Teď mě poslouchejte, Karen, pokud budete využívat místo vaší síly a přesvědčení,.všechno je možné!
Суд не будет руководствоваться косвенными уликами.
Tato komise není vázána jakýmikoliv formálními pravidly týkající se důkazů.
Если ты будешь руководствоваться эмоциями, то проиграешь.
Jestli se necháš řídit svými emocemi, selžeš.
Да, конечно, она должна руководствоваться собственными принципами.
Samozřejmě, že se musí řídit svým svědomím.
Однако, в этом деле, я думаю, что нужно руководствоваться духом закона.
Ale v tomto případě, myslím, že to je v duchu zákona.

Из журналистики

Внимание Америки сегодня поглощено проблемой, которую она создала себе в Ираке, но кандидаты в президенты также начинают задаваться вопросом о том, какими принципами должна руководствоваться внешняя политика Америки после Ирака.
Spojené státy jsou momentálně ochromeny problémem, který si natropily v Iráku, ale prezidentští kandidáti si začínají klást také otázku, jakými principy by se měla řídit americká zahraniční politika po Iráku.
В том, что касается транснациональных корпораций, политики должны руководствоваться фактами, а не стереотипными представлениями.
Pokud jde o nadnárodní společnosti, nemělo by se politické rozhodování řídit dojmy, nýbrž fakty.
Эта коалиция должна разработать базовые принципы, которыми могут руководствоваться страны, и представить их на климатическом саммите ООН осенью 2014 года.
Tato koalice by měla koncipovat rámec, který budou moci jednotlivé země přijmout, a představit ho na klimatickém summitu Organizace spojených národů na podzim roku 2014.
Будучи государственным учреждением, МВФ должен руководствоваться демократическими принципами.
Jakožto veřejná instituce by se fond měl řídit demokratickými zásadami.
Принимаемые решения могут помочь установить четкие основные нормы, которыми можно будет руководствоваться в дальнейшем при выработке политики по отношению к все более многочисленным этническим и религиозным меньшинствам Европы.
Výsledná rozhodnutí by mohla nastavit jasná základní pravidla, jimiž se napříště bude řídit přístup ke stále početnějším etnickým a náboženským menšinám v Evropě.
Если страны ЕС станут руководствоваться Ниццким договором, возможностей для дальнейшей политической интеграции и расширения не останется.
Bude-li EU nadále řízena podle smlouvy z Nice, nebude prostor pro další politickou integraci ani pro rozšíření.
В данных обстоятельствах следует руководствоваться прагматизмом.
Za těchto okolností by měl převážit pragmatismus.
Более того, атеисты и скептики ведут себя не менее нравственно, чем верующие люди, хотя в своих действиях они могут руководствоваться другими принципами.
Vskutku, ateisté a agnostici se nechovají méně mravně než věřící, byť se jejich mravné jednání zakládá na odlišných zásadách.
Китай находится в благоприятном положении, имея возможность руководствоваться только собственными соображениями.
Čína má to štěstí, že může svobodně postupovat podle svých stanovisek.
Итак, какими же аргументами должны руководствоваться политические лидеры, пытаясь принять решение относительно продвижения правильной политики?
Kterých argumentů by se tedy měli političtí lídři držet, když se snaží rozhodnout o správné politice?
Но малые шаги, которые руководствоваться рыночными механизмами остаются сильными.
Existují však pádné důvody pro drobné kroky vycházející z tržních mechanismů.
Хотя существование ДНЯО не вполне объясняет отсутствие нескольких десятков обладающих ядерными вооружениями стран, появления которых опасались многие люди, он установил нормы поведения, которыми продолжают руководствоваться большинство государств.
Třebaže neexistence desítek jaderně vyzbrojených států, které se dle obav mnoha lidí měly vynořit, není výhradním přičiněním NPT, vytvořila jistou normu chování, jíž se většina států nadále řídí.
Эти идеи, однако, не учитывают самобытную и уникальную историю развития Ливии, приравнивая ее к еще одной стране третьего мира, в отношении которой следует руководствоваться типовыми принципами и сценариями реформирования, характерными для таких стран.
Tyto názory však přehlížejí jedinečnou libyjskou historii a přistupují k Libyi, jako by šlo jen o další zemi třetího světa, která potřebuje určitá univerzální řešení.
Если руководствоваться прошлым, то, что кажется сегодня научной фантастикой, завтра станет реальностью.
Soudě podle minulosti se mnohé z toho, co se dnes jeví jako science fiction, stane zítra realitou.

Возможно, вы искали...