руководить русский

Перевод руководить по-чешски

Как перевести на чешский руководить?

Примеры руководить по-чешски в примерах

Как перевести на чешский руководить?

Субтитры из фильмов

Нет, ты будешь руководить музыкальным отделом.
Povedeš hudební oddělení.
Мои офицеры будут ими руководить.
Moji důstojníci jim budou velet.
Ты можешь руководить, но ты не будешь разбрасываться моими деньгами.
Můžeš ji vést, ale nebudeš rozhazovat mé peníze.
Как Заместитель Командующего, я буду руководить замеданием.
Jakožto zástupce velitele mu budu předsedat.
Вы будете руководить машинами, а вы будете в метро.
Ty budeš mít na starosti vozidla.
Он прилетел с Земли руководить развитием планеты Шермана.
Přišel ze Země, aby se ujal projektu rozvoje Shermanovy planety.
Опыт, зрелость, умение руководить.
Zkušenost, zralost, schopnost vést.
А король, своим предательством, своей неверностью,.тайными сговорами с иностранцами показал,.что он неспособен руководить великой нацией!
Tento král svou nepoctivostí, zradou a tajnými smlouvami s cizími mocnostmi prokázal, že je nezpůsobilý vládnout tomuto velkému národu!
Я хочу руководить семьёй без тебя. и я хочу смерти братьев Росато.
Chci řídit svoji rodinu bez tebe. Chci vidět bratry Rosatovy mrtvý!
Но если тебе не нравится ни царь, ни Наполеон, кто по твоему мнению должен руководить страной?.
Když se ti nelíbí ani Car, ani Napoleon, tak kdo by tedy měl vládnout?
Да, но руководить им должен Марсель, чтобы здесь производилось что-то более полезное.
Ano, ale řídit je musí Marcel, aby se tu vyrábělo něco užitečného.
Романа на моем корабле, а я могу руководить прямо отсюда.
Romana je v mé lodi. A já mohu odtud na vše dohlédnout.
Еврей больше никогда не должен владеть, руководить, администрировать театром, потому что все евреи, которые это делали, принесли в театр коварные и нечистоплотные практики.
Žádný Žid už nikdy nesmí vlastnit, řídit nebo spravovat divadlo, protože všichni Židé vnášeli do divadla podvodné praktiky.
Ну а папа и далее будет руководить.
No a táta, ten bude ředitelovat dál.

Из журналистики

Во времена холодной войны большинство американцев одобрительно относилось к политике Америки руководить в одностороннем порядке в связи с угрозой со стороны Советского Союза и военного преимущества Соединенных Штатов.
Vzhledem k sovětské hrozbě a převaze americké moci větsina Evropanů během studené války tolerovala tendenci Ameriky k jednostranné vůdčí roli.
Только разум может руководить нами в том, как это сделать; однако сердце должно сказать нам, во что мы действительно верим, совершая эти действия.
Při zvažování jak postupovat se musíme rozhodovat hlavou, ale v jaké konání skutečně věříme, nám musí povědět srdce.
И поскольку большие пузыри продолжаются многие годы, их прогнозирование означает прогноз на много лет в будущем, что можно сравнить с предсказанием, кто будет руководить правительством через двое выборов.
Poněvadž velké bubliny trvají řadu let, předpovídat je znamená dělat prognózu na mnoho let do budoucna, což je tak trochu jako odhadovat, kdo povede vládu v přespříštím volebním období.
Странам этого региона было рекомендовано следовать американской модели, использовать американские аудиторские фирмы, приглашать американских бизнесменов, которые бы научили местных предпринимателей, как им следует руководить своими компаниями.
Země měly přistoupit na americký model, najmout americké auditorské firmy, povolat americké podnikatele, kteří je měli naučit, jak řídit velké firmy.
В частности, они ставят под сомнение право голоса ЕЦБ в Европейской банковской организации, которая будет руководить разработкой единого свода правил для всех 27 стран, входящих в единый рынок ЕС, и унификацией контролирующих органов.
Konkrétně zpochybňují hlasovací práva ECB v Evropském orgánu pro bankovnictví, který bude nadále zodpovědný za rozvoj jednotného souboru pravidel pro všech 27 zemí uvnitř jednotného trhu EU a za zlepšení konvergence dohledových postupů.
Без какой- либо значительной информации о том, как ими будут руководить, жители Гонконга будут на милости у китайских руководителей.
Pokud by občané Hongkongu neměli významné slovo v otázce, jak se jim má vládnout, byli by vydáni na milost čínským vůdcům.
Но по ходу его избирательной кампании он продемонстрировал, что обладает умением руководить - как мягко, так и жёстко.
Jak se ale odvíjela jeho kampaň, prokázal, že má vůdcovské schopnosti - měkké i tvrdé.
В любом случае, предположения, что США должны руководить основано на идее, что без миротворческой гегемонической силы контролирующей мир, наступит хаос и более агрессивные силы вступят во владение.
Buď jak buď, předpoklad, že USA by měly energicky vést, se opírá o představu, že bez dobrotivé hegemonické síly, která bude dělat světu četníka, nastane chaos a vládu převezmou zlovolnější síly.
Воспринимаемый в широких массах как способный технократ, Мусави часто показывал способность руководить сложным экономическим и политическим лабиринтом Ирана.
Musáví, jenž je všeobecně pokládán za schopného technokrata, často úspěšně manévruje ve spletitém hospodářském a politickém labyrintu Íránu.
Умные воители, тем не менее, знают, как руководить не только при помощи силы.
Chytří válečníci ale vědí, jak vést ostatní nejen pomocí síly.
Ученый по профессии, Аббас энергично старался руководить палестинским народом с вежливостью, приверженностью демократическим принципам и общественным презрением к насилию.
Abbás, povoláním akademik, se nesmírně snažil vést palestinský lid se zdvořilostí, lpěním na demokratických zásadách a veřejným opovržením násilím.
Он берет с собой в офис волеизъявление большинства граждан, вдохновленное искренностью Фокса, его интеллектуальностью и желанием руководить Мексикой на основе открытости и профессионализма.
S sebou si do úřadu přináší důvěru většiny země, na níž zapůsobila Foxova upřímnost, inteligence a chuť řídit Mexiko otevřeně a profesionálně.
Надо отметить, что внутренние экономические обстоятельства той или иной страны, а также меры доступные для политиков, должны руководить в экономической политике.
Jistě, měnová politika by se měla řídit domácími ekonomickými poměry a nástroji dostupnými jejím tvůrcům.
Американцы потеряли свое моральное право руководить разрешением палестино-израильского конфликта.
Američané ztratili morální právo stavět se při řešení izraelsko-palestinského konfliktu do čela.

Возможно, вы искали...