руководство русский

Перевод руководство по-чешски

Как перевести на чешский руководство?

Примеры руководство по-чешски в примерах

Как перевести на чешский руководство?

Субтитры из фильмов

Революционное руководство объявило всеобщую забастовку. Даже огни локомотивов погасли.
Revoluční vůdci vyhlásili generální stávku.
УОЛТЕР ПАРК ТЭТЧЕР Руководство библиотеки просило напомнить Вам об условиях, на которых Вам разрешили ознакомиться с мемуарами мистера Тэтчера.
Ředitelé Thatcherovy knihovny mě požádali, abych vám připomněla náš řád ke studii nepublikovaných pamětí pana Thatchera.
Какое совпадение. Все мы были приглашены посмотреть спектакль с участием дублерши. Спектакль, о котором руководство театра ничего не знало.
Všichni jsme byli to odpoledne o kterém vedení divadla nic nevědělo, zvednout v devět hodin oponu.
Ваш отец входит в руководство всех этих компаний?
On je ve správních radách všech těchto firem?
Руководство школы узнало об этом.
Učitelé se o tom doslechli.
Как и все руководство Третьего Рейха, они целиком и полностью несут ответственность за самые злодейские, самые расчетливые, самые чудовищные преступления в истории человечества!
Spolupracovali se všemi pohlaváry Třetí říše,. zodpovědnými za nejvíce žákeřné, nejvíce vypočítavé, nejvíce devastující zločiny v historii lidstva.
Пока руководство фабрики не поймет, что имеет дело с людьми, а не со скотом!
Tak dlouho, dokud si vaši nadřízení neuvědomí, že s vámi mají jednat jako s lidmi. A ne jako s nějakým dobytkem.
Руководство зовет забастовочный комитет на переговоры!
Páni přece, už měknou.
Это руководство фабрики в полном составе прямехонько туда полетело.
Pokud já vím, tak jsou páni už s dechem u konce.
Я должен быть готов принять руководство.
Budu připraven k převzetí moci.
С этого момента я беру на себя руководство всей операцией.
Od teď přejímám velení, vy beze mne nic nepodnikejte!
Наше руководство обеспокоено. Слишком много ученых покидают государственную службу ни пике карьеры.
Ty nahoře znepokojuje, že mnoho špičkových vědců opouští svá místa.
Но потом я подумал, что школьное руководство ведь его накажет.
Říkal jsem si: -To se oznámí a bude potrestán.
Руководство выгнало меня, посчитав чокнутым, так же, как вы сейчас хотите это сделать.
Autority mě označí za blázna, stejně jako jste to udělal vy.

Из журналистики

В 1977 году, когда я работал в Госдепартаменте при президенте Картере, меня направили в Индию с целью отговорить руководство этой страны от разработки ядерной бомбы.
Když jsem v roce 1977 působil v administrativě prezidenta Jimmyho Cartera na ministerstvu zahraničí, byl jsem vyslán do Indie, abych její vedoucí činitele odradil od vývoje jaderné bomby.
Насколько нам известно, её руководство своё слово сдержало.
Pokud je nám známo, její představitelé zatím drží slovo.
Сейчас руководство этой страны намекает, что может вернуться к ней, и недавние сообщения в прессе об импорте из Пакистана указывают на то, что Иран раскрыл МАГАТЭ не всю правду.
Nyní naznačuje, že by mohl obohacování obnovit, a nedávné tiskové zprávy o dovozech z Pákistánu naznačují, že Teherán neprozradil IAEA všechno.
В общественном жесте отчаяния Черкесов признал неудачу проекта Путина реанимировать российское руководство, подчинив его службам безопасности.
Čerkesov pak učinil veřejné gesto zoufalství a přiznal nezdar Putinova projektu oživit ruskou vládu tím, že ji podřídí bezpečnostním složkám.
Подобным образом другие представители светских влиятельных кругов Турции, включая Президента и военное руководство, выступили против или, в лучшем случае, придерживались нейтралитета по вопросу войны в Ираке.
Obdobně i další součásti tureckého sekulárního zřízení, včetně prezidenta a představitelů vojenského velení, buď byly proti myšlence války v Iráku, nebo se k ní přinejlepším stavěly lhostejně.
Они решили положиться на гражданское руководство и парламент, которые, проголосовав против плана Соединенных Штатов, отразили ошеломляющее чувство общественности, направленное против войны.
Rozhodly se podřídit se civilnímu vedení a parlamentu, který zamítnutím amerického plánu reflektoval převažující protiválečné mínění veřejnosti.
Оказавшись в щекотливом положении в ситуации, которая изначально была проигрышной, руководство партии ясно сделало свои ставки и рассудительно предоставило принять окончательное решение парламенту.
Když se vedení strany ocitlo na tenkém ledě, neboť bylo v situaci, z níž se nedalo vyjít s úspěchem, jasně vyložilo, o co se hraje, a uvážlivě přenechalo poslední slovo parlamentu.
Прошлой зимой руководство Федеральной резервной системы (ФРС) - центрального банка США - было вполне удовлетворено проводимой им политикой.
Loni v zimě se americká centrální banka, Federální rezervní úřad, pilně plácala po zádech.
Европейское руководство также привержено такому образу мыслей.
Evropské orgány uvízly v podobném smýšlení.
Сегодняшнее китайское руководство применило эту слегка устарелую мудрость к валютному управлению.
A čínské vedení, zdá se, si tuto prastarou moudrost vzalo k srdci.
Но сначала все страны должны объединить свою заботу о климате планеты в единую систему политического планирования и улучшить свое руководство в ключевых отраслях, таких как энергетика, инфраструктура и транспорт.
Nejprve ale všechny země musí zohlednit problematiku klimatu při plánování politik a zlepšit výkon vlády v klíčových sektorech, jako je energetika, infrastruktura a doprava.
Их активное руководство, а также руководство других, сейчас необходимо больше, чем когда-либо, чтобы переломить ситуацию.
Aktivní vůdčí role těchto a dalších lídrů je dnes zapotřebí víc než kdy dřív, aby se nepříznivý vývoj zvrátil.
Их активное руководство, а также руководство других, сейчас необходимо больше, чем когда-либо, чтобы переломить ситуацию.
Aktivní vůdčí role těchto a dalších lídrů je dnes zapotřebí víc než kdy dřív, aby se nepříznivý vývoj zvrátil.
Еще одним источником коррупции были возвраты НДС экспортерам, за которые руководство налоговой службы брало комиссию.
Dalším zdrojem korupce je zpětné proplácení daně z přidané hodnoty exportérům, za což si vysocí berní úředníci účtují provizi.

Возможно, вы искали...