absorbovat чешский

абсорбировать, поглощать, всасывать

Значение absorbovat значение

Что в чешском языке означает absorbovat?

absorbovat

přijmout (přijímat) do sebe

Перевод absorbovat перевод

Как перевести с чешского absorbovat?

Синонимы absorbovat синонимы

Как по-другому сказать absorbovat по-чешски?

Примеры absorbovat примеры

Как в чешском употребляется absorbovat?

Субтитры из фильмов

Ale co mohlo absorbovat tolik energie a přežít?
Но что могло абсорбировать столько энергии и выжить?
Absorbovat, zpracovat a vyloučit.
Его можно использовать, переработать и удалить.
Axonit dokáže absorbovat, konvertovat, vysílat. a programovat všechny formy energie.
Аксонит способен поглощать, преобразовывать, переправлять и программировать все виды энергии.
Viděl jsi jak náš Axonit dokáže absorbovat životní energii z lidského těla.
Вы видели, что аксонит способен поглощать жизненную силу из человеческого тела.
Snažíte si mi říct, že dokážete absorbovat celý výkon komplexu do policejní budky?
Вы хотите сказать, что можете полицейской будкой вобрать всю энергию, вырабатываемую этим комплексом?
Štíty jako jediné mohou absorbovat takové množství energie.
Только щиты могут поглотить столько энергии.
Může absorbovat elementy, které potřebuje pouze ve fyzické formě.
Чтобы поглощать необходимые ему элементы он должен проявится физически.
Brnění toho bojovníka má schopnost odolat našim nejlepším průbojným projektilovým zbraním. Stejně jako absorbovat střelu z energetické zbraně.
Броня воина может защитить от нашего самого сильного бронебойного оружия, так же как поглотить силу энергетического оружия.
Z toho vyplývá, že postižení mohli některé z nich absorbovat. kůží? To je nemožné.
То есть эти люди могли получить. фуллерены сквозь кожу?
Myslíme, že to má co dělat s tím, jak supravodivé krystali v bráně dokáží absorbovat elektriku.
Мы думаем, что это имеете отношение к поглощению электрической энергии суперпроводящих кристаллам внутри врат.
Zkoušeli jsme různé polštářky, které by to mohly absorbovat.
Потом они пробовали. то есть мы пробовали прокладки. Они вроде должны были впитывать влагу.
A pokud budu muset absorbovat Jackie Tyler abych se k němu dostal tak to udělám.
И если ради того, чтобы до него добраться, мне нужно поглотить Джеки Тайлер, да будет так.
Pokaždé když si dala talíř těstovin nebo krajíc chleba nebo nářez sojové omáčky. její tenké střevo se více a více poškozovalo. méně schopno absorbovat vitamíny a minerály do jejího krevního oběhu.
Каждый раз, когда она съедала тарелку макарон, или ломтик хлеба, или поливала что-то соевым соусом, её тонкий кишечник получал всё больше повреждений. Терял способность всасывать витамины и минералы в кровеносную систему.
Její tělo nedokázalo absorbovat dostatek niacinu, to způsobila pelagru.
Её тело не впитывало достаточно ниацина. Отсюда пеллагра.

Из журналистики

Jen těžko lze popírat spravedlnost rozdělení schopnosti atmosféry absorbovat naše emise skleníkových plynů rovným dílem mezi všechny obyvatele planety. Proč by někdo měl mít oproti ostatním větší nárok využívat atmosféru Země?
Почему у кого-то должно быть больше прав, чем у других на использование атмосферы Земли?
Pokud systém sociální podpory nahradí takový systém podpory v nezaměstnanosti, kdy budou příjemci podpory povinni vykonávat přidělenou práci, budou mzdy pružnější, takže trhy práce v EU budou schopny přistěhovalce absorbovat účinněji.
Если рынок труда заменит социальные программы, размер заработный платы станет более переменчивым, что позволит рынку труда в ЕС поглотить иммигрантов более эффективно.
Je zřejmé, že industrializace a zvyšování exportu nemohou samy o sobě absorbovat početnou pracovní sílu v Číně.
Очевидно, что индустриализация и рост экспорта, сами по себе, не могут поглотить массивную рабочую силу Китая.
Územní plánování musí být revidováno tak, aby rozbíjelo průmyslové monopoly a stanovovalo rozvojové cíle v souladu s počtem obyvatel, objemem zdrojů a schopností absorbovat znečištění životního prostředí.
Планирование земли должно быть тщательно изучено, при том что индустриальные монополии разбиты вдребезги, а цели развития установлены в соответствии с населением, объемом ресурсов и способностью поглощать загрязнение.
Díky sluneční energii mohou rostliny absorbovat oxid uhličitý a vyrábět nejen kyslík, ale i hmotu, kterou se živí zástupci říše zvířat - a kterou naše stroje dokážou využívat k výrobě energie.
Благодаря солнечной энергии растения могут поглощать диоксид углерода и производить не только кислород, но и вещества, которые животный мир употребляет в пищу - и которые наши машины могут использовать для получения энергии.
Má-li Evropa problém absorbovat milion uprchlíků, jak jich nakonec zvládne 20 milionů?
Европа с трудом справляется с миллионом беженцев, но что она будет делать, когда их станет 20 миллионов?
Německo by mohlo absorbovat víc uprchlíků (i když ne tempem milion osob ročně).
Германия могла бы принять больше беженцев (хотя, конечно, не по миллиону в год).
Cílem není absorbovat šoky, nýbrž snižovat příjmové propasti mezi regiony.
Цель состоит не в том, чтобы поглотить удары, а в том, чтобы уменьшить бреши в доходах регионов.
Navzdory všem dekretům se však nakonec vždy našly cesty, jak pokračovat ve výstavbě, absorbovat nové obyvatele a zvýšit celkový počet osadníků.
Однако, несмотря на эти декреты, были найдены способы продолжить строительство, чтобы принять новых резидентов, а также увеличить количество населения в поселениях.
Dnešní liberalizace politického systému bez posilování jeho schopnosti absorbovat otřesy politických bojů vede podle všech indicií rovněž k nestabilitě.
Сегодня, либерализация политической системы без усиления ее способности смягчать шок политической борьбы, похоже также вызывает нестабильность.
Německo je dnes vůbec poprvé v pozici, kdy musí žádat partnery z EU o solidaritu, protože nedokáže samo absorbovat všechny nově příchozí.
Страна вынуждена сегодня впервые попросить солидарной помощи у своих партнеров по ЕС, поскольку одна Германия не может принять всех вновь прибывших беженцев.
Přitom vytváří tolik odpadu, že ho naše křehké ekosystémy nedokážou absorbovat.
При этом производится слишком большое количество отходов, которые должны впитать наши хрупкие земные экосистемы.
A konečně platí, že má-li EU absorbovat a integrovat více než milion uchazečů o azyl a migrantů ročně, musí mobilizovat soukromý sektor - nevládní organizace, církevní skupiny a firmy -, aby vystupoval v roli sponzorů.
Наконец, чтобы поглотить и интегрировать более миллиона лиц, ищущих убежища и мигрантов в год, ЕС должен мобилизовать частный сектор - неправительственные общественные организации, церковные группы и бизнес - действовать в качестве спонсоров.
Proto mohou města, regiony a země absorbovat technologie jen postupně a generovat růst prostřednictvím nějaké nové kombinace již existujícího know-how, případně jeho obohacením o určitou složku - jako když violoncellista doplní smyčcový kvartet.
Именно поэтому города, регионы и страны могут осваивать технологии лишь постепенно, создавая рост через некоторые рекомбинации ноу-хау, которые уже присутствуют, возможно с добавлением некоторых компонентов - как басист, дополняющий струнный квартет.

Возможно, вы искали...